Obsah

Žádost o schválení havarijního plánu

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název
Schválení havarijního plánu

Základní informace

V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat plán opatření pro případy havárie - "havarijní plán"; havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad

Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

Podmínky a postup při vyřizování

Předložení žádosti (formulář není - z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje) doložené dvěma výtisky havarijního plánu zpracovaného dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - vodoprávní úřad

Co musím mít s sebou

Nejsou předepsány potřebné doklady. Jedná se o individuální řízení, které se vztahuje na konkrétní provoz. Obvykle je nutné doložit stanoviska správců vodních toků, které mohou být havárií dotčeny.

Poplatky

Bez poplatků

Lhůty

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkům vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Právní předpisy
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání ve smyslu § 81 a 82 zák. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolací lhůta je ve smyslu § 83 a 84 správního řádu.

Sankce
Za porušení povinností je možno udělit pokuty fyzickým, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám (upravuje Hlava XII vodního zákona).