Obsah

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Odbor: Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Název
Kolaudační souhlas k užívání vodního díla

Základní informace

Dokončenou stavbu vodního díla, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení, bylo-li u ní stanoveno provedení zkušebního provozu nebo stanoveno ve stavebním povolení, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může žádat

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nebo jejich oprávněný zástupce nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Případně jejich zástupce na základě ověřené plné moci.

Podmínky a postup při vyřizování

Předložení řádně vyplněné žádosti na předepsaném formuláři a doložené požadovanými podklady.

Jak začít

Podáním žádosti s předepsanými přílohami.

Na kterou instituci se obrátit?

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Kontaktní informace

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - vodoprávní úřad

Co musím mít s sebou

Doklady předepsané dle § 22 vyhl. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb.

Poplatky

Bez poplatku.

Lhůty

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti.

Nejsou – li na stavbě zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo není zjištěn rozpor s podmínkami § 119 odst. 2 stavebního zákona, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, v opačném případě užívání rozhodnutím zakáže.

Kolaudační souhlas není rozhodnutím podle správního řádu.

Právní předpisy
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Kolaudační souhlas není rozhodnutím ve správním řízení. Na opravu či zrušení vadného kolaudačního souhlasu se vztahuje ustanovení § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Jestliže kolaudační souhlas trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma dotčené osobě, stavební úřad jej opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu. Kolaudační souhlas, který je v rozporu s právními předpisy a který nelze opravit zruší usnesením stavební úřad, který jej vydal. Opravu či zrušení vadného správního aktu provede stavební úřad, jakmile se o vadě dozví.

Sankce
Za porušení povinností je možno udělit pokuty fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám - upravuje Hlava V zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.