Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Vítkov
 • 2. Důvod a způsob založení

  Město Vítkov bylo, z pohledu historického vývoje, ve své tehdejší podobě založeno lidmi jako forma mezilidského soužití na územním principu, která se postupem času především institucionálně vyvíjela až do své dnešní podoby. V současné podobě je fungování města Vítkova upraveno jednak ústavním pořádkem České republiky (zejm. čl. 8 a hlava sedmá Ústavy a čl. 21 Listiny základních práv a svobod) a potom také právními předpisy na zákonné i podzákonné úrovni - v čele se zákonem o obcích.

  Důvodem založení města Vítkova, stejně jako každého jiného města, je především samostatné spravování místních záležitostí občany. Městům je podle aktuálně účinné legislativy svěřen kromě samostatné působnosti také výkon některých záležitostí státní správy (tzv. přenesená působnost). Ve věcech přenesené působnosti je nejbližším nadřízeným orgánem v zásadě vždy Krajský Úřad Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

  Město Vítkov funguje na demokratických principech, zaručujících mj. svobodnou samosprávu, jako veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, a také chrání veřejný zájem. Majetek obce musí být využíván účelně, hospodárně a transparentně s ohledem na jeho zachování a rozvoj do budoucna.

  Město Vítkov, jakožto právnická osoba, vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990, přičemž v současnosti vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  náměstí Jana Zajíce 7
  74901 Vítkov
  Telefon: 556 312 200
  Fax: 556 312 255
  E-mail: mesto@vitkov.info
  E-podatelna: podatelna@vitkov.info
  WWW: www.vitkov.info
  ID Datové schránky: 3seb39i
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   náměstí Jana Zajíce 7
   74901 Vítkov
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   náměstí Jana Zajíce 7
   74901 Vítkov
   náměstí Jana Zajíce 4
   74901 Vítkov
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 11:3012:00 - 17:00
   úterý8:00 - 11:3012:00 - 14:00Odpoledne - jen vybraná pracoviště
   středa8:00 - 11:3012:00 - 17:00
   čtvrtek8:00 - 11:3012:00 - 14:00Odpoledne - jen vybraná pracoviště
   pátek8:00 - 11:30
  • 4.4. Telefonní čísla
   556 312 200
  • 4.5. Čísla faxu
   556 312 255
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.vitkov.info
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   podatelna@vitkov.info
  • 4.8. Další elektronické adresy
   mesto@vitkov.info
   E-podatelna: podatelna@vitkov.info
 • 5. Bankovní spojení
  Případné platby lze poukázat na účet:: 19-1323821/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00300870
 • 7. DIČ
  CZ00300870
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Městského úřadu Vítkov (viz bod 4.1 Kontaktní poštovní adresa), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7 Adresa e-podatelny), nebo do datové schránky města (ID Datové schránky: 3seb39i).

   

  Ústní žádosti o informace lze učinit v kancelářích Městského úřadu Vítkov.

   

  Úřední hodiny

   

  1. Provozní doba Městského úřadu Vítkov:

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý*

  8:00 – 11:30

  ------

  Středa

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Čtvrtek*

  8:00 – 11:30

  ------

  Pátek*

  8:00 – 11:30

  ------

  OSPOD

  1 pracovník přítomen po celou dobu včetně doby
  od 11:30 - 12:00

  * v tyto dny lze vyřídit všechny záležitosti, pokud je přítomen příslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje

   

  1. Provozní doba vybraných úseků Městského úřadu Vítkov (podatelna, matrika, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel, ohlašovna, registr silničních vozidel, registr řidičských oprávnění, místní poplatky):

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý

  8:00 – 11:30

  12:00 – 14:00

  Středa

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Čtvrtek

  8:00 – 11:30

  12:00 – 14:00

  Pátek

  8:00 – 11:30

  ------

   

  1. Provozní doba pokladny:

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý

  8:00 – 11:30

  12:00 – 14:00

  Středa

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Čtvrtek

  8:00 – 11:30

  12:00 – 14:00

  Pátek

  8:00 – 11:30

  ------

   

  1. Provozní doba informačního centra:

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý

  8:00 – 11:30

  12:00 – 16:30

  Středa

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Čtvrtek

  8:00 – 11:30

  12:00 – 16:00

  Pátek

  8:00 – 11:30

  12:00 – 16:00

  Sobota*

  8:00 – 14:00

  * v období květen – září

   

  1. Půjčovní doba knihovny:

  na ulici Selská čp. 335 ve Vítkově

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  ------

  12:00 – 17:00

  Úterý

  8:00 – 11:30*

  12:00 – 16:00

  Středa

  ------

  ------

  Čtvrtek

  9:30 – 11:30

  12:00 – 18:00

  Pátek

  ------

  12:00 – 16:00

  * pouze pro maminky a předškolní děti

  v období od 1. července do 31 srpna

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  9:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý

  ------

  ------

  Středa

  ------

  ------

  Čtvrtek

  9:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Pátek

  ------

  ------

   

  pobočka v Klokočově

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  ------

  ------

  Úterý

  ------

  14:30 – 16:30

  Středa

  ------

  ------

  Čtvrtek

  ------

  14:30 – 16:30

  Pátek

  ------

  ------

   

  1. Úřední hodiny pro vyřizování ztrát a nálezů:

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí*

  8:00 – 10:00

  14:00 – 16:00

  Úterý*

  ------

  ------

  Středa*

  8:00 – 10:00

  14:00 – 16:00

  Čtvrtek*

  ------

  ------

  Pátek*

  ------

  ------

  * v jiné dny a hodiny po telefonické domluvě (556 312 277, 603 262 069)

  V případě ztrát a nálezů v působnosti Města Vítkova je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městská policie města Vítkov.

   

  Telefonické žádosti o informace lze učinit prostřednictvím telefonních kontaktů Městského úřadu Vítkov (viz bod 4.4 Telefonní čísla).

  Adresář zaměstnanců Městského úřadu Vítkov

   

  Pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona

  modules/file_storage/download.php?file=56ec7a4c|797

   

  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadu Vítkov

  modules/file_storage/download.php?file=74f62660|428

   

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Ústní podání nebo žádosti přijímají pracovníci Městského úřadu Vítkov (a taktéž strážníci Městské policie Města Vítkov), kterým záležitost věcně přísluší. O ústních podáních nebo žádostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající takové podání nebo žádost povinna sepsat záznam (případně protokol), který se po přečtení předloží podateli (žadateli) k podpisu. Odmítne-li jej podatel (žadatel) podepsat, nebude záležitost formálně vyřizována.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Místem pro přijímání písemných žádostí, příslušných opravných prostředků, stížností, námětů a podnětů popř. jiných podání nebo písemností je Podatelna Městského úřadu Vítkov.

   

  Žádosti a jiná podání určená městu Vítkov a jeho orgánům se doručují:

  • poštou na adresu Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

  • osobně v podatelně Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

  • datovou schránkou města Vítkov

  • elektronickým podáním: podatelna@vitkov.info

   

 • 11. Opravné prostředky
  1. Opravné prostředky ve správním řízení:

  Městský úřad města Vítkova (město Vítkov) jako správní orgán rozhoduje o právech a povinnostech osob ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „SŘ“), a to ve spojení se speciálními právními předpisy (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“)). Při podávání opravného prostředku je vždy potřeba dodržet postup stanovený správním řádem a zvláštními zákony, tzn. zejména individuální přípustnost opravného prostředku pro daný případ, stanovenou lhůtu a náležitosti opravného prostředku (vždy dle § 37 odst. 2 SŘ, a dále např. § 82 odst. 2 SŘ).

  1. Proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu lze, není-li v zákoně stanoveno jinak, podat odvolání k nadřízenému správnímu orgánu (nejčastěji krajský úřad) prostřednictvím správního orgánu, který napadané rozhodnutí vydal.

  Obecná odvolací lhůta činí 15 dní. Ve zvláštních případech může být výjimečně dána zákonem lhůta jiná. V tomto je třeba řídit se poučením obsaženým v napadeném rozhodnutí.

  1. Proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu lze za podmínek § 100 odst. 1 a 2 SŘ podat návrh na obnovu řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.
  2. Proti nepravomocnému příkazu lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů (u přestupků 15 dnů), a to za podmínek stanovených v ust. § 150 SŘ (nebo též § 87 zákona o přestupcích).
  3. Proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v situacích, kdy zákon neposkytuje jiný prostředek ochrany, mají dotčené osoby (ve smyslu § 2 odst. 3 SŘ) právo obracet se na správní orgán se stížnostmi (§ 175 SŘ). Stížnost lze podat ústně nebo písemně u toho správního orgánu, který vede řízení.
  4. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

   

  1. Soudní přezkum:
  1. Rozhodl-li správní orgán podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení, a to za podmínek stanovených v části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tato žaloba musí být podána do dvou měsíců po doručení rozhodnutí správního orgánu. Žaloba je ovšem nepřípustná, jestliže žalobce nevyužil v řízení před správním orgánem řádné opravné prostředky nebo jestliže jím uplatněné řádné opravné prostředky nebyly správním orgánem pro opožděnost projednány.
  2. Ochrany veřejných subjektivních práv se může fyzická i právnická osoba domáhat ve správním soudnictví, a to postupem a za podmínek stanovených zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Pro možnost domáhání se svých práv ve správním soudnictví je potřeba podat návrh se všemi zákonem předvídanými náležitostmi a to až po vyčerpání všech řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. Další podmínky jsou stanoveny soudním řádem správním vždy pro konkrétní druh řízení.

   

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

   

 • 12. Formuláře
  Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

  Životní situace Města Vítkova

 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Právní předpisy a vnitřní směrnice Města Vítkova:

   mestsky-urad/pravni-predpisy-a-vnitrni-smernice/

  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Město Vítkov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

   Právní předpisy

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Město Vítkov je oprávněno požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se výše úhrad za poskytnutí informací.

 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   V současné době nejsou k poskytování informací Městem Vítkov potřebné.

  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Vítkov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 Staženo: 43x | Datum vložení: 11.02.2020

 • Poskytnuté informace

  Databáze poskytnutých informací