Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Vítkov
 • 2. Důvod a způsob založení

  Město Vítkov bylo, z pohledu historického vývoje, ve své tehdejší podobě založeno lidmi jako forma mezilidského soužití na územním principu, která se postupem času především institucionálně vyvíjela až do své dnešní podoby. V současné podobě je fungování města Vítkova upraveno jednak ústavním pořádkem České republiky (zejm. čl. 8 a hlava sedmá Ústavy a čl. 21 Listiny základních práv a svobod) a potom také právními předpisy na zákonné i podzákonné úrovni - v čele se zákonem o obcích.

  Důvodem založení města Vítkova, stejně jako každého jiného města, je především samostatné spravování místních záležitostí občany. Městům je podle aktuálně účinné legislativy svěřen kromě samostatné působnosti také výkon některých záležitostí státní správy (tzv. přenesená působnost). Ve věcech přenesené působnosti je nejbližším nadřízeným orgánem v zásadě vždy Krajský Úřad Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

  Město Vítkov funguje na demokratických principech, zaručujících mj. svobodnou samosprávu, jako veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, a také chrání veřejný zájem. Majetek obce musí být využíván účelně, hospodárně a transparentně s ohledem na jeho zachování a rozvoj do budoucna.

  Město Vítkov, jakožto právnická osoba, vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990, přičemž v současnosti vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  náměstí Jana Zajíce 7
  74901 Vítkov
  Telefon: 556 312 200
  Fax: 556 312 255
  E-podatelna: podatelna@vitkov.info
  WWW: www.vitkov.info
  ID Datové schránky: 3seb39i
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   náměstí Jana Zajíce 7
   74901 Vítkov
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   náměstí Jana Zajíce 7
   74901 Vítkov
   náměstí Jana Zajíce 4
   74901 Vítkov
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 11:3012:00 - 17:00
   úterý8:00 - 11:30
   středa8:00 - 11:3012:00 - 17:00
   čtvrtek8:00 - 11:30
   pátek8:00 - 11:30
  • 4.4 Telefonní čísla
   556 312 200
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.vitkov.info
  • 4.6 Adresa podatelny
   E-podatelna
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   podatelna@vitkov.info
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: 3seb39i
 • 5. Případné platby lze poukázat
  Případné platby lze poukázat na účet:: 19-1323821/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00300870
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00300870
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Městského úřadu Vítkov (viz bod 4.1 Kontaktní poštovní adresa), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7 Adresa e-podatelny), nebo do datové schránky města (ID Datové schránky: 3seb39i).

   

  Ústní žádosti o informace lze učinit v kancelářích Městského úřadu Vítkov.

   

  Úřední hodiny

   

  1. Provozní doba Městského úřadu Vítkov:

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý*

  8:00 – 11:30

  ------

  Středa

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Čtvrtek*

  8:00 – 11:30

  ------

  Pátek*

  8:00 – 11:30

  ------

  OSPOD

  1 pracovník přítomen po celou dobu včetně doby
  od 11:30 - 12:00

  * v tyto dny lze vyřídit všechny záležitosti, pokud je přítomen příslušný pracovník, nebo ten, který jej zastupuje

   

  1. Provozní doba vybraných úseků Městského úřadu Vítkov (podatelna, matrika, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel, ohlašovna, registr silničních vozidel, registr řidičských oprávnění, místní poplatky):

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý

  8:00 – 11:30

  ------

  Středa

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Čtvrtek

  8:00 – 11:30

  ------

  Pátek

  8:00 – 11:30

  ------

   

  1. Provozní doba pokladny:

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý

  8:00 – 11:30

  ------

  Středa

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Čtvrtek

  8:00 – 11:30

  ------

  Pátek

  8:00 – 11:30

  ------

   

  1. Provozní doba informačního centra:

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý

  8:00 – 11:30

  12:00 – 16:30

  Středa

  8:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Čtvrtek

  8:00 – 11:30

  12:00 – 16:00

  Pátek

  8:00 – 11:30

  12:00 – 16:00

  Sobota*

  8:00 – 14:00

  * v období květen – září

   

  1. Půjčovní doba knihovny:

  na ulici Selská čp. 335 ve Vítkově

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  ------

  12:00 – 17:00

  Úterý

  8:00 – 11:30*

  12:00 – 16:00

  Středa

  ------

  ------

  Čtvrtek

  9:30 – 11:30

  12:00 – 18:00

  Pátek

  ------

  12:00 – 16:00

  * pouze pro maminky a předškolní děti

  v období od 1. července do 31 srpna

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  9:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Úterý

  ------

  ------

  Středa

  ------

  ------

  Čtvrtek

  9:00 – 11:30

  12:00 – 17:00

  Pátek

  ------

  ------

   

  pobočka v Klokočově

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí

  ------

  ------

  Úterý

  ------

  14:30 – 16:30

  Středa

  ------

  ------

  Čtvrtek

  ------

  14:30 – 16:30

  Pátek

  ------

  ------

   

  1. Úřední hodiny pro vyřizování ztrát a nálezů:

  Dny

  Dopolední hodiny

  Odpolední hodiny

  Pondělí*

  8:00 – 10:00

  14:00 – 16:00

  Úterý*

  ------

  ------

  Středa*

  8:00 – 10:00

  14:00 – 16:00

  Čtvrtek*

  ------

  ------

  Pátek*

  ------

  ------

  * v jiné dny a hodiny po telefonické domluvě (556 312 277, 603 262 069)

  V případě ztrát a nálezů v působnosti Města Vítkova je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městská policie města Vítkov.

   

  Telefonické žádosti o informace lze učinit prostřednictvím telefonních kontaktů Městského úřadu Vítkov (viz bod 4.4 Telefonní čísla).

  Adresář zaměstnanců Městského úřadu Vítkov

   

  Pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona

  modules/file_storage/download.php?file=56ec7a4c|797

   

   

 • 10. Příjem podání a podnětů

  Ústní podání nebo žádosti přijímají pracovníci Městského úřadu Vítkov (a taktéž strážníci Městské policie Města Vítkov), kterým záležitost věcně přísluší. O ústních podáních nebo žádostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající takové podání nebo žádost povinna sepsat záznam (případně protokol), který se po přečtení předloží podateli (žadateli) k podpisu. Odmítne-li jej podatel (žadatel) podepsat, nebude záležitost formálně vyřizována.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Místem pro přijímání písemných žádostí, příslušných opravných prostředků, stížností, námětů a podnětů popř. jiných podání nebo písemností je Podatelna Městského úřadu Vítkov.

   

  Žádosti a jiná podání určená městu Vítkov a jeho orgánům se doručují:

  • poštou na adresu Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

  • osobně v podatelně Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

  • datovou schránkou města Vítkov

  • elektronickým podáním: podatelna@vitkov.info

   

 • 11. Předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Město Vítkov je oprávněno požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se výše úhrad za poskytnutí informací.

 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   V současné době nejsou k poskytování informací Městem Vítkov potřebné.

  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Vítkov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021 Staženo: 234x | Datum vložení: 18.01.2022

 • Poskytnuté informace

  Databáze poskytnutých informací

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

  Životní situace Města Vítkova

 • Formuláře
  Formuláře
 • Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 tohoto zákona.

   

  § 16

  Odvolání

  (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

  (2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

  (3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

  (4) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu podle věty první se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

  (5) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
   

   

  § 16a

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  (1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

  a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

  b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

  (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

  (3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

  (4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

  (5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

  (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  a) postup povinného subjektu potvrdí,

  b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4, nebo

  c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

  (7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

  b) výši úhrady nebo odměny sníží; v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.

  (8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  (9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

  (10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

   

   

  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností na Městském úřadu Vítkov

  modules/file_storage/download.php?file=74f62660|428