Obsah

Městská policie Vítkov

Organizační zařazení

Město Vítkov

Městská policie Vítkov

 

Městská policie Vítkov
náměstí Jana Zajíce 4
749 01 Vítkov

Tel: 556 312 277, 556 312 278

 

Mobil: 603 262 069

 

E-mail: mestska.policie@vitkov.info

 

Městskou policii ve Vítkově sloužící k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, zřídilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou č. 1/92 dne 29. 4. 1992.

Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle citovaného nebo jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném citovaným nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Řízením Městské policie Vítkov je usnesením ZM pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků.

Strážník MP je zaměstnancem Města Vítkova, zařazeným do Městské policie. Početní stav Městské policie Vítkov stanovuje ZM, z toho 1 strážník je pověřen plněním některých úkolů při řízení MP.

 

Činnost MP vychází ze zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších doplňků nebo jiných zvláštních zákonů a právních předpisů Města Vítkova.

Městská policie kontroluje a zajišťuje zájmy města v souladu se zákonem o obecní policii.

Uložením pokuty příkazem na místě může Městská policie projednat přestupek:

 

  • jehož projednávání je v působnosti obce

  • proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu

  • proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením

  • všechny přestupky, k jejichž projednání je Městská policie oprávněna podle zvláštních zákonů

 

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10.000,- Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2.500,-Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

 

Městská policie je k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů veřejné moci z jejich informačních systémů poskytnutí údajů, které jsou potřebné pro její činnost.

 

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění osoby a v rozsahu splnění daného úkolu. Jestliže vyžadované údaje mají povahu osobních údajů, dožádaný orgán je poskytne pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště). Dokumentace každého použití údajů, poskytnutých od příslušných orgánů veřejné moci, se uchovává po dobu nejdéle 3 let.

 

Kontaktní spojení

Služebna MP: +420 556 312 277
Vedoucí strážník MP: +420 556 312 278

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Mišáček Roman vedoucí strážník městské policie +420 556 312 278
Broža Michal zástupce vedoucího strážníka městské policie +420 556 312 277
Moravec Daniel strážník městské policie +420 556 312 277
Onderka Miloš strážník městské policie +420 556 312 277
Peter Radek strážník městské policie +420 556 312 277
Tichý Lukáš, Bc. strážník městské policie