Obsah

Městský úřad Vítkov

Organizační zařazení

Město Vítkov

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Vnitřní členění městského úřadu

 

1. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemnice městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu (dále jen "zaměstnanci").

 

2. Městský úřad se člení na odbory a oddělení (dále jen "útvary"), které zřídila pro jednotlivé úseky jejich činnosti rada města. Některé odbory vykonávají funkci speciálního úřadu.

 

3. Městský úřad se člení na tyto vnitřní útvary:

  • Odbor vnitřní správy

  • Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

  • Odbor sociálních věcí

  • Odbor kultury

  • Odbor služeb                                      

    • oddělení vnějších vztahů a propagace

  • Odbor dopravy

  • Finanční odbor

  • Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Ve své činnosti se odbory řídí rovněž dalšími vnitřními předpisy, zejména pracovním řádem, spisovým  řádem, směrnicí určující postupy v účetnictví a dalšími organizačními pokyny a příkazy tajemnice.

Organizační strukturu MěÚ a její změny schvaluje RM na návrh tajemnice MěÚ.

Vedení městského úřadu tvoří starosta, místostarosta a tajemnice městského úřadu. Jejich řídicí kompetence a náplň činnosti vyplývají v hlavních rysech z příslušného ustanovení zákona o obcích. Práva a povinnosti starosty, místostarosty a tajemnice upravuje zákon o obcích.