Obsah

Místostarosta

Organizační zařazení

Město Vítkov

Mgr. Martin Šrubař

Mgr. Martin Šrubař

 

Tel.: +420 556 312 202

Mobil: +420 777 331 495

E-mail: mistostarosta@vitkov.info

 

Zastupitelstvo města zvolilo uvolněného místostarostu.

1. Starostu zastupuje v době jeho nepřítomnosti, v takovém případě jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny starostovi. Místostarosta je volen zastupitelstvem města, kterému jsou ze své činnosti odpovědný.

2.Je-li zvoleno více místostarostů, zastupitelstvo města určuje místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. O záležitostech, které místostarosta rozhodl v době zástupu podává starostovi přesné informace.

3. Podepisuje spolu se starostou či pověřeným radním nařízení, obecně závazné vyhlášky, zápisy ze schůzí rady a zasedání zastupitelstva a usnesení RM a ZM.

4. V případě nepřítomnosti starosty zodpovídá za včasné odevzdání a věcnou správnost materiálů určených k jednání ZM a RM, podílí se na přípravě jednání obou orgánů.

5. Sleduje a koordinuje práci výborů, komisí, aktivů RM a pracovních skupin, pomáhá jim při plnění úkolů. Předkládá zprávu o činnosti a návrh finančního ohodnocení za činnost v komisích, výborech, občanů příslušným orgánům města.

6. Zajišťuje informovanost obyvatel města a místních částí a zodpovídá za plnění úkolů v této oblasti.

7. Ze své činnosti je odpovědný ZM a starostovi.

8. Předkládá orgánům města návrhy a materiály dle svěřených úseků v oblastech samostatné působnosti.

9. Zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti dle svěřených úseků - Program rozvoje města a Akční plán, školství, odbor sociálních věcí, finanční odbor, odbor kultury.

10. Zajišťuje společně s VOS styk se zástupci organizací řízených městem a podílí se na koordinaci a kontrole jejich činnosti, provádí dohled a zajišťuje spolupráci příspěvkových organizací s městským úřadem i navzájem, a to těchto:

  • Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

  • Mateřskou školu Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace

  • Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

 

11. Koordinuje a dohlíží na orgány zastupitelstva města, rady města, a to:

  • Hlavní  inventarizační komise;

  • finanční výbor;

  • osadní výbory.

 

12. Plní úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazených do MP a uzavírá z pozice zaměstnavatele kolektivní smlouvu s odborovou organizací. Zastupitelstvo města usnesením č. 25/2/2 ze dne 9. listopadu 2022 pověřilo řízením Městské policie Vítkov místostarostu od 10. listopadu 2022  po dobu volebního období 2022-2026.

 

Kontaktní spojení

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Šrubař Martin, Mgr.
KDU-ČSL
místostarosta města +420 556 312 202
+420 777 331 495