Obsah

Odbor dopravy

Organizační zařazení

Město Vítkov > Městský úřad Vítkov

1. Postavení a základní úloha odboru

Odbor dopravy řeší věci týkající se provozu na pozemních komunikacích, oblasti evidence, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a oblasti evidence silničních vozidel. Je příslušným k vydávání rozhodnutí o registraci a provozu autoškol, taxislužeb a stanic měření emisí. Řeší dopravní přestupky v daném regionu.

 

 

2. Členění odboru

 • úsek autoškol a zkušebního komisaře, taxislužeb a stanic měření emisí

 • úsek registrů řidičských oprávnění

 • úsek registrů silničních vozidel

 • úsek dopravních přestupků

 

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

Disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného popř. upraveného rozpočtu kapitol odboru služeb - oddělení dopravy.

 

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Spolupracuje při plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti s Městskou policii ve Vítkově.

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

Spolupracuje při plnění úkolů souvisejících s předmětem činnosti s Policií České republiky.

 

 

6.  Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

není vymezen

 

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

 

úsek autoškol a zkušebního komisaře

 1. zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;

 2. vydává osvědčení o registraci provozování autoškol včetně jeho změny nebo odnětí;

 3. vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání;

 4. plní funkci dopravního úřadu pro oblast taxislužby;

 5. plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic emisí;

 6. podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů působí jako editor v Registru právnických osob, podnikajících osob a orgánů veřejné moci (ROS) – pro provozovatele stanic měření emisí, dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

úsek registrů řidičských oprávnění

 1. zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel;

 2. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů;

 3. projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení;

 4. vydává paměťové karty řidiče pro systém digitálního tachografu.

 

 

úsek registrů silničních vozidel

 1. vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných do registru;

 2. vede registr zvláštních vozidel a rozhoduje o zápisu zvláštního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru;

 3. vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, rovněž tak u zvláštního vozidla;

 4. vystavuje duplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci silničního nebo zvláštního vozidla;

 5. rozhoduje o vyřazení silničního a zvláštního vozidla z provozu;

 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo jednotlivě dovezeného vozidla;

 7. přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům registrační značku a vydává tabulku s registrační značkou;

 8. provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla;

 9. provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních vozidel;

 10. provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel.

 

úsek dopravních přestupků.

 1. projednává dopravní přestupky ve správním řízení;

 2. provádí na úseku přestupků konzultace se soudy, státními zastupitelstvími, soudními znalci a Policií ČR;

 3. projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla;

 4. rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti, spočívajícím v zákazu řízení  motorových vozidel;

 5. rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu.

 

 

8. Přestupky, které odbor projednává v I. stupni

 

 1. Přestupky podle ustanovení § 34e) odst. 1 a 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů v oblasti taxislužby;

 2. Přestupky fyzických osob podle ustanovení § 125c,  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení §125d a přestupky provozovatele vozidla podle ustanovení §125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;

 3. Přestupky podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. a) až g), i) až l), r) a t), § 83a odst. 1 písm. a) až k) a m) až p) a r) a § 83a odst. 3 a 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;

 4. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 5. Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů;

 6. Přestupky fyzických osob podle ustanovení § 42a a přestupky právnických a podnikajících fyzických osob podle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;

 

 

9. Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ č. 8.

 

10. Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

Nařízení města: není vymezena

Obecně závazné vyhlášky: není vymezena