Obsah

Odbor kultury

Organizační zařazení

Město Vítkov > Městský úřad Vítkov
Adresy
Dělnická 746, 74901 Vítkov

Odbor kultury

 

1. Postavení a základní úloha odboru

Odbor kultury zabezpečuje úkoly v oblasti kulturních a společenských akcí města. Základní činností je zajištění kulturních a společenských akcí, promítaní filmové produkce a zajištění provozu muzea (výstavnictví). Zajištění vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí. 

 

2. Členění odboru

 • úsek pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí;

 • úsek zajišťování osvětových, vzdělávacích akcí a kampaní pořádaných ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů a propagace;

 • úsek muzea (výstavnictví).

 

3. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

 

úsek správy kulturního domu, výstavních prostor a kina

 1. běžná údržba a opravy kulturního domu, kina a výstavní síně;

 2. péče o majetek a vybavení spravovaných objektů;

 3. zajišťuje provoz a péči o vybavení a majetek výstavních prostor; 

 4. uzavírá smlouvy na krátkodobé pronájmy prostor kulturního domu a kina;

 5. zajišťuje vyvěšování materiálů ve Vítkově a místních částech, spravuje informativní tabule a plakátovací plochy

 6. zajišťuje ubytovací služby v kulturním domě

 

úsek zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí

 1. pořádá kulturní, společenské a sportovní akce, výstavy, besedy, přednášky, workshopy, osvětové akce a kurzy;

 2. pořádá akce podporující celoživotní vzdělávání;

 3. připravuje a pořádá výstavy;

 4. připravuje a pořádá sportovní a turistické akce;

 5. sjednává vystoupení profesionálních umělců v rámci akcí připravovaných oddělením vnějších vztahů a propagace;

 6. zajišťuje provoz kina a kulturního domu ve Vítkově, zajišťuje programovou nabídku kulturního domu a kina;

 7. spolupracuje se spolky a zájmovými sdruženími, školami i jednotlivci při přípravě kulturních, společenských a sportovních akcí a volnočasových aktivit; spolupracuje s odbory a oddělením při zajišťování kulturních, společenských, vzdělávacích a podobných akcí.

 

úsek muzea (výstavnictví)

 1. zajišťuje provoz muzea bez depozitáře a výstavní síně;

 2. připravuje a realizuje akce k významným výročím a událostem a příležitostné výstavy.

 

všeobecně

1.  podílí se v rámci své činnosti na zajištění účasti města v grantových programech vyhlašovaných ministerstvy, Evropskou unií apod.;

2.  připravuje podklady pro vydávání obecně závazných předpisů města v oblasti své působnosti;

3. disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného, popř. upraveného, rozpočtu odboru kultury.

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a městské policii

Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a městskou policii při zabezpečování kulturních akcí.

Spolupracuje s SBF, která spravuje budovu kulturního domu a kina.

 

5. Vztah k jiným právnickým osobám

Spolupracuje při zabezpečování své činnosti se spolky a organizacemi.

 

6. Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Odbor kultury zabezpečuje organizačně technické práce související s činností kulturní komise.

 

7. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

---

 

8. Přestupky a správní delikty, které oddělení projednává v I. stupni

Neprojednává.

 

9. Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu ORJ 11.

 

10. Právní předpisy města v působnosti odboru v oblasti:

Nařízení města: není vymezena

Obecně závazné vyhlášky: není vymezena

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Brijarová Andrea vedoucí odboru kultury +420 734 588 460
Bartošová Pavlína kulturní referent +420 737 113 302
Dragon Rostislav správce kulturního domu +420 604 482 175
Vašková Lucie kulturní referent +420 603 261 068