Obsah

Kontroly matričního úřadu za rok 2021

Typ: Informace z úřadu
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem správních činností a obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Vítkov [na úseku matriky (matriční úřad)] za rok 2021

[zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů]

Městský úřad Vítkov, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen „matriční úřad“) provedl, jakožto úřad s rozšířenou působností, v roce 2021 kontroly zaměřené na výkon přenesené působnosti na úseku matrik, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu.

Kontroly vedení matričních knih a sbírek listin je totiž matriční úřad povinen provádět v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně jednou ročně.

 

V rámci uvedených kontrol tedy matriční úřad zkontroloval:

  1. Úřad městyse Březová,
  2. Městský úřad Budišov nad Budišovkou,
  3. Obecní úřad Melč,

přičemž u každého z nich byla v roce 2021 provedena jedna kontrola.

 

Kontroly byly konkrétně zaměřeny na zápisy v matričních knihách (narození, manželství, úmrtí), vystavování druhopisů matričních dokladů (druhopisy matričních dokladů, druhopisy matričních dokladů pro použití v cizině) a další činnosti na úseku matrik (osvědčení k církevním sňatkům, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, prohlášení o přijetí druhého jména, žádost o zápis příjmení v mužském tvaru, uložení matričních knih a sbírky listin, uzavření manželství na jiném vhodném místě, zápisy do zvláštní matriky v Brně, nahlížení do sbírky listin či matriční knihy a vydávání potvrzení ze sbírky listin, souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, dodatečné záznamy, prohlášení o užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny, prohlášení občana o užívání jména nebo příjmení v podobě, kterou mu umožňuje právo a tradice jiného členského státu Evropské unie, prohlášení o užívání příjmení v nesprávné podobě, prohlášení manželů o dohodě na společném příjmení jednoho z nich, vydávání vícejazyčných formulářů podle Nařízení EU č. 2016/1191 a seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství).

Provedenými kontrolami nebyly zjištěny žádné závady, které by měly za následek nezákonné rozhodování, a nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

 


Vytvořeno: 12. 1. 2022
Poslední aktualizace: 12. 1. 2022 13:21