Obsah

Kontroly OŽÚ za rok 2014

Typ: ostatní
Zpráva o výsledcích kontrol provedených na úseku kontroly související s živnostenským podnikáním za rok 2014

Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem správních činností a obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Vítkov (na úseku kontroly související s živnostenským podnikáním za rok 2014

(zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Městský úřad Vítkov, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen „živnostenský úřad“) provedl ve městě Vítkov a v jeho správním obvodu za rok 2014 celkem 26 kontrol dodržování podmínek živnostenského podnikání podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“).

Taktéž bylo provedeno 30 úkonů předcházejících kontrole, neboť v souladu s ust. § 3 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit, přičemž se o těchto úkonech pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění. Jedná se např. o různé formy monitoringu především v terénu, což je v podstatě kontrolní činnost, která však neodpovídá klasickému průběhu kontroly, ale někdy se stává jejím pravidelným předchůdcem, zatímco jindy se realizuje samostatně, aniž na ni nutně „klasická“ kontrola musí navazovat, což se odvíjí právě od onoho konkrétního zjištění.

V roce 2014 byly všechny provedené kontroly zaměřeny na již zmiňované dodržování podmínek živnostenského podnikání podle živnostenského zákona, přičemž jedna kontrola proběhla společně s Policií ČR a u devíti kontrol bylo současně kontrolováno dodržování zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu.

V rámci pěti vykonaných kontrol bylo živnostenským úřadem zjištěno porušení zákona, za což pak byly podnikatelům ze strany živnostenského úřadu uloženy sankce v souladu se zákonem. Pro pořádek nelze opomenout, že důvodem, pro uložení sankce je také neposkytnutí potřebné součinnosti při výkonu živnostenské kontroly tak, jak ukládá zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), což se stalo v jednom případě, kdy právě pro neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany podnikatele nemohla být kontrola ze strany živnostenského úřadu vůbec uskutečněna.

 

Nejčastěji zjištěná porušení zákona ze strany podnikatelů

Z pohledu kontrolní činnosti živnostenského úřadu se jedná především o nedostatečné označení provozovny, kdy je častým nedostatkem neuvedení označení osoby odpovědné za činnost provozovny. V mnoha případech také podnikatelé nejsou schopni doložit doklady prokazující způsobilost provozovny pro provozování dané živnosti (jelikož však v tomto případě nelze za tento nedostatek ze strany živnostenského úřadu uložit sankci, je živnostenský úřad ze zákona povinen toto zjištění předat příslušným úřadům k dalšímu postupu).

 

V souvislosti se správními delikty pouze upozorňujeme

 1. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu, v opačném případě bude podnikateli za tento nedostatek uložena sankce.

 2. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena:

 • obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele;

 • identifikačním číslem osoby;

 • mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o adrese sídla.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

 • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů);

 • prodejní nebo provozní dobou (s výjimkou automatů a mobilní provozovny);

 • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytující přechodné ubytování.

 

 1. Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služby je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření (s výjimkou automatů a mobilní provozovny).

 2. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.

 3. Jestliže adresa sídla podnikatele není totožná s adresou jeho bydliště, je povinností podnikatele prokázat, na žádost živnostenského úřadu, dle ust. § 31 odst. 2 živnostenského zákona právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo. Pokud je sídlo shodné s místem bydliště, nemusí tento právní důvod podnikatel prokazovat, s výjimkou případů, kdy je bydliště umístěno na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

 


Vytvořeno: 12. 3. 2015
Poslední aktualizace: 12. 3. 2015 00:00
Autor: Jan Dušek