Obsah

Kontroly OŽÚ za rok 2016

Typ: ostatní
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem správních činností a obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Vítkov (na úseku kontroly související s živnostenským podnikáním) za rok 2016 [zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)]

Městský úřad Vítkov, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen „živnostenský úřad“) zahájil ve městě Vítkov a v jeho správním obvodu v roce 2016 celkem 37 kontrol dodržování podmínek živnostenského podnikání podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“). Z těchto kontrol bylo v daném roce ukončeno 34 kontrol a tři přecházejí do roku 2017. Navíc bylo v roce 2016 dokončeno 5 kontrol, které byly zahájeny v roce 2015.

Taktéž bylo provedeno 15 úkonů předcházejících kontrole, když v souladu s ust. § 3 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit nebo ne. O těchto úkonech se pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění. Jde o různé formy monitoringu, především v terénu, které ale neodpovídají klasickému průběhu kontroly. Na základě konkrétního zjištění jsou buď tyto úkony realizovány samostatně, aniž by na ně další kontrola navazovala, nebo je na jejich základě zahájena klasická kontrola.

V roce 2016 byly všechny provedené kontroly zaměřeny na dodržování podmínek živnostenského podnikání podle živnostenského zákona a u sedmi kontrol bylo současně kontrolováno dodržování zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu. U pěti provedených kontrol bylo zároveň kontrolováno dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci jedné vykonané kontroly bylo živnostenským úřadem zjištěno porušení zákona, za což pak byla podnikateli ze strany živnostenského úřadu uložena sankce v souladu se zákonem.

Nejčastěji zjištěná porušení zákona ze strany podnikatelů

Ve výše uvedeném případě porušení zákona šlo o přestupek neoprávněného podnikání. V této souvislosti upozorňujeme podnikatele na existenci nařízení vlády 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Zde se podnikatel může dozvědět, jaké činnosti lze provádět v rámci vybrané živnosti, případně na které činnosti již je potřeba jiné živnostenské oprávnění.

V předchozích letech bylo v rámci kontrolní činnosti živnostenského úřadu nejčastěji zjištěno nedostatečné označení provozovny, kdy je častým nedostatkem neuvedení označení osoby odpovědné za činnost provozovny. V mnoha případech také podnikatelé nejsou schopni doložit doklady prokazující způsobilost provozovny pro provozování dané živnosti (v takovém případě je živnostenský úřad mimo jiné ze zákona povinen toto zjištění předat příslušným úřadům k dalšímu postupu).

V souvislosti se správními delikty pouze upozorňujeme

 1. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu, v opačném případě bude podnikateli za tento nedostatek uložena sankce.
 2. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena:
 • obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele;
 • identifikačním číslem osoby;
 • mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o adrese sídla.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

 • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů);
 • prodejní nebo provozní dobou (s výjimkou automatů a mobilní provozovny);
 • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
 1. Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služby je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření (s výjimkou automatů a mobilní provozovny).
 2. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.
 3. Jestliže adresa sídla podnikatele není totožná s adresou jeho bydliště, je povinností podnikatele prokázat, na žádost živnostenského úřadu, dle ust. § 31 odst. 2 živnostenského zákona právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo. Pokud je sídlo shodné s místem bydliště, nemusí tento právní důvod podnikatel prokazovat, s výjimkou případů, kdy je bydliště umístěno na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

 


Vytvořeno: 25. 1. 2017
Poslední aktualizace: 25. 1. 2017 00:00