Obsah

Kontroly OŽÚ za rok 2018

Typ: Informace z úřadu
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem správních činností a obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Vítkov (na úseku kontroly související s živnostenským podnikáním) za rok 2018

[zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů]

Městský úřad Vítkov, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen „živnostenský úřad“) zahájil ve městě Vítkov a v jeho správním obvodu v roce 2018 celkem 27 kontrol dodržování podmínek živnostenského podnikání podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“). Fakticky bylo ukončeno 25 kontrol, neboť 1 kontrola nemohla být provedena z důvodu úmrtí podnikatele a 1 kontrola stále probíhá a bude ukončena až v roce 2019.

Taktéž bylo provedeno 15 úkonů předcházejících kontrole, když v souladu s ust. § 3 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit nebo ne. O těchto úkonech se pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění. Jde o různé formy monitoringu, především v terénu, které ale neodpovídají klasickému průběhu kontroly. Na základě konkrétního zjištění jsou buď tyto úkony realizovány samostatně, aniž by na ně další kontrola navazovala, nebo je na jejich základě zahájena klasická kontrola.

Ve 2 případech bylo při těchto úkonech předcházejících kontrole zjištěno porušení živnostenského zákona – v jednom případě bylo zjištění postoupeno jinému úřadu a ve druhém případě následovala klasická kontrola.

V roce 2018 byly všechny provedené kontroly zaměřeny na dodržování podmínek živnostenského podnikání podle živnostenského zákona.

 

Nejběžněji zjištěná porušení zákona ze strany podnikatelů

V  rámci kontrolní činnosti živnostenského úřadu se v nejčastějších případech jednalo o neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, nedostačující označení provozovny, zejména v případě označení odpovědné osoby za činnost provozovny. V mnoha případech také podnikatelé nejsou schopni doložit doklady prokazující způsobilost provozovny pro provozování dané živnosti (v takovém případě je živnostenský úřad mimo jiné ze zákona povinen toto zjištění předat příslušným úřadům k dalšímu postupu).

 

V souvislosti s přestupky upozorňujeme na vybrané povinnosti:

 1. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu, v opačném případě bude podnikateli za tento nedostatek uložena sankce.

 2. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena:

 • obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele;

 • identifikačním číslem osoby;

 • mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o adrese sídla.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

 • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů);

 • prodejní nebo provozní dobou (s výjimkou automatů a mobilní provozovny);

 • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

 1. Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služby je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření (s výjimkou automatů a mobilní provozovny).

 2. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.

 3. Jestliže adresa sídla podnikatele není totožná s adresou jeho bydliště, je povinností podnikatele prokázat, na žádost živnostenského úřadu, dle ust. § 31 odst. 2 živnostenského zákona právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo. Pokud je sídlo shodné s místem bydliště, nemusí tento právní důvod podnikatel prokazovat, s výjimkou případů, kdy je bydliště umístěno na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

 4. Podnikatel může vykonávat pouze činnosti, na které má živnostenské oprávnění. V této souvislosti upozorňujeme podnikatele na existenci nařízení vlády 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Zde se podnikatel může dozvědět, jaké činnosti lze provádět v rámci vybrané živnosti, případně na které činnosti již je potřeba jiné živnostenské oprávnění.

 5. Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (tj. na svých webových stránkách) své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, například do živnostenského rejstříku. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten (zde se jedná zejména o IČO).

 


Vytvořeno: 13. 2. 2019
Poslední aktualizace: 13. 2. 2019 10:20