Obsah

Kontroly OŽÚ za rok 2021

Typ: Informace z úřadu
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem správních činností a obecním živnostenským úřadem Městského úřadu Vítkov (na úseku kontroly související s živnostenským podnikáním) za rok 2021

[zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů]

Městský úřad Vítkov, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad (dále jen „živnostenský úřad“) zahájil ve městě Vítkov a v jeho správním obvodu v roce 2021 celkem 34 kontrol dodržování podmínek živnostenského podnikání podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“). V témže roce bylo fakticky ukončeno 34 kontrol, neboť 1 kontrola byla zahájena již v roce 2020 a ukončena až v roce 2021 a 1 kontrola z roku 2021 stále probíhá a bude ukončena až v roce 2022.

V roce 2021 byly všechny provedené kontroly zaměřeny na dodržování podmínek živnostenského podnikání podle živnostenského zákona.

 

Nejběžněji zjištěná porušení zákona ze strany podnikatelů

V  rámci kontrolní činnosti živnostenského úřadu se v nejčastějších případech jednalo o neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.

 

V souvislosti s přestupky upozorňujeme na vybrané povinnosti:

 1. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu, v opačném případě bude podnikateli za tento nedostatek uložena sankce.

 2. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena:

 • obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele;

 • identifikačním číslem osoby;

 • mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o adrese sídla.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

 • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (s výjimkou automatů);

 • prodejní nebo provozní dobou (s výjimkou automatů a mobilní provozovny);

 • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

 1. Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služby je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření (s výjimkou automatů a mobilní provozovny).

 2. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.

 3. Jestliže adresa sídla podnikatele není totožná s adresou jeho bydliště, je povinností podnikatele prokázat, na žádost živnostenského úřadu, dle ust. § 31 odst. 2 živnostenského zákona právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo. Pokud je sídlo shodné s místem bydliště, nemusí tento právní důvod podnikatel prokazovat, s výjimkou případů, kdy je bydliště umístěno na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

 4. Podnikatel může vykonávat pouze činnosti, na které má živnostenské oprávnění. V této souvislosti upozorňujeme podnikatele na existenci nařízení vlády 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Zde se podnikatel může dozvědět, jaké činnosti lze provádět v rámci vybrané živnosti, případně na které činnosti již je potřeba jiné živnostenské oprávnění.

 5. Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (tj. na svých webových stránkách) své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence, například do živnostenského rejstříku. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten (zde se jedná zejména o IČO).

 


Vytvořeno: 12. 1. 2022
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022 10:31