Obsah

Kontroly OVÚPŽP v roce 2016

Typ: ostatní
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu Vítkov za rok 2016 (zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále také zákon o kontrole)

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí provedl ve smyslu § 1 a § 2  zákona o kontrole na území obce s rozšířenou působností Vítkov za rok 2016 celkem 11 kontrol.

Z toho bylo provedeno:

  • 2 kontroly podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech),
  • 1 kontrola podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší),
  • 3 kontroly podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o lesích),
  • 3 kontroly podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách),
  • 2 kontroly podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny).

V souladu s ustanovením § 3 zákona o kontrole může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit, přičemž se o těchto úkonech pořídí záznam.

 

Kontroly podle zákona o odpadech:

U fyzických osob podnikajících a právnických osob bylo provedeno celkem 2 kontroly dodržování povinností vyplývajících ze zákona o odpadech včetně  úkonů předcházejících kontrole dle § 3 zákona o kontrole, ze kterých byl pořízen záznam.

U 1 kontroly nebylo shledáno porušení zákona o odpadech.

U 1 kontroly kontrolované osoby porušily ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nakládaly s odpady v zařízení, které nebylo k tomuto nakládání s odpady podle zákona o odpadech určeno.

 

Kontroly podle zákona o ochraně ovzduší:

Byla provedena 1 kontrola dodržování povinností zákona o ochraně ovzduší.

Provozovatel zdroje se nedopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) ani přestupku podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Kontroly podle zákona o lesích:

Byly provedeny 3 kontroly dodržování povinností při hospodaření v lesích a také byly kontrolovány činnosti, na které poskytuje finanční příspěvky stát.

1 kontrola oprávněnosti odkladu zalesnění holin a odkladu zajištění kultur.

1 kontrola výkonu činnosti pověřeného odborného lesního hospodáře, jehož činnost je hrazena státem.

1 kontrola výsadeb podílu melioračních a zpevňujících dřevin (jarní zalesňování 2016). Na tyto práce je poskytována účelová dotace státem.

Při kontrolách nebylo zjištěno provinění kontrolovaných osob.

Dále jsme byli informováni předem o kontrolách povinností vlastníků lesa při hospodaření v lesích, uskutečněných Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí. V těchto případech jsme předem kontrol kontaktovali odborné lesní hospodáře. V případě kontrol České inspekce životního prostředí byly zjištěny nedostatky v některých soukromých lesích a vlastníkům lesa byly ukládány opatření k nápravě a pokuty.

 

Kontroly podle zákona o vodách:

Byly provedeny 3 úkony předcházející kontrole dle § 3 zákona o kontrole u fyzických osob, ze kterých byl pořízen záznam, z toho:

1 x nebylo zjištěno porušení zákona, 

1 x byla fyzické osobě poskytnuta lhůta k nápravě zjištěného stavu, nápravu fyzická osoba provedla v daném termínu,

1 x bylo zjištěno porušení ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona, tj. fyzická osoba nezajistila zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6 vodního zákona.

 

Kontroly podle zákona o ochraně přírody a krajiny:

Na úseku ochrany přírody a krajiny byly provedeny 2 kontroly u právnických osob. Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených v rozhodnutích o povolení kácení dřevin.  Kontrolovány byly provedené náhradní výsadby dřevin a následná péče o vysázené dřeviny. Jednalo se o kontroly navazující na kontrolní zjištění v roce 2015, při kterých byly zjištěny nedostatky. Na kontrolách v roce 2016 bylo zjištěno, že kontrolované osoby zjištěné nedostatky odstranily.

 


Vytvořeno: 16. 1. 2017
Poslední aktualizace: 16. 1. 2017 00:00
Autor: