Obsah

Kontroly OVÚPŽP za rok 2017

Typ: Informace z úřadu
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu Vítkov za rok 2017 (zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále také zákon o kontrole)

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí provedl ve smyslu § 1 a § 2  zákona o kontrole na území obce s rozšířenou působností Vítkov za rok 2017 celkem 17 kontrol.

Z toho bylo provedeno:

  • 9 kontrol podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech),
  • 1 kontrola podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší),
  • 2 kontroly podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o lesích),
  • 5 kontrol podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách),

 

V souladu s ustanovením § 3 zákona o kontrole může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit, přičemž se o těchto úkonech pořídí záznam.

 

Kontroly podle zákona o odpadech:

U fyzických osob podnikajících a právnických osob bylo provedeno celkem 9 kontrol dodržování povinností vyplývajících ze zákona o odpadech včetně  úkonů předcházejících kontrole dle § 3 zákona o kontrole, ze kterých byl pořízen záznam.

U 9 kontrol nebylo shledáno porušení zákona o odpadech. 

 

Kontroly podle zákona o ochraně ovzduší:

Byla provedena 1 kontrola dodržování povinností zákona o ochraně ovzduší.

Provozovatel zdroje se nedopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) ani přestupku podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

 

Kontroly podle zákona o lesích:

Byly provedeny 2 kontroly dodržování povinností při hospodaření v lesích a také byly kontrolovány činnosti, na které poskytuje finanční příspěvky stát.

Obě kontroly se týkaly včasného a řádného provedení obnovy lesa na holinách a dále včasného zpracovávání nahodilé (kůrovcové) těžby, jakož i využívání lapáků a feromonových lapačů kůrovců.

Při kontrolách nebylo zjištěno provinění kontrolovaných osob.

Dále jsme byli informováni předem o kontrolách povinností vlastníků lesa při hospodaření v lesích, uskutečněných Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí. V těchto případech jsme předem kontrol kontaktovali odborné lesní hospodáře.

 

Kontroly podle zákona o vodách:

Byly provedeny 4 úkonů předcházející kontrole dle § 3 zákona o kontrole u fyzických osob a 1 úkon podle § 1 odst. 1 a § 2 o kontrole u právnické osoby ze kterých byl pořízen záznam, z toho:

2 x nebylo zjištěno porušení zákona, 

1 x bylo zjištěno u právnické osoby porušení ustanovení § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3 vodního zákona, tj. nakládání s vodami v rozporu s platným povolením

2 x bylo zjištěno porušení ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona, tj. fyzická osoba nezajistila zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 odst. 6 vodního zákona.

 

 


Vytvořeno: 2. 2. 2018
Poslední aktualizace: 2. 2. 2018 13:24