Obsah

Kontroly OVÚPŽP za rok 2018

Typ: Informace z úřadu
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu Vítkov za rok 2018 (zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále také zákon o kontrole)

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí provedl ve smyslu § 1 a § 2 zákona o kontrole na území obce s rozšířenou působností Vítkov za rok 2018 celkem 24 kontrol.

 

Z toho bylo provedeno:

  • 15 kontrol podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech),

  • 1 kontrola podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší),

  • 2 kontroly podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o lesích),

  • 6 kontrol podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách),

 

V souladu s ustanovením § 3 zákona o kontrole může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit, přičemž se o těchto úkonech pořídí záznam.

 

Kontroly podle zákona o odpadech:

U fyzických osob podnikajících a právnických osob bylo provedeno celkem 9 kontrol dodržování povinností vyplývajících ze zákona o odpadech včetně úkonů předcházejících kontrole dle § 3 zákona o kontrole, ze kterých byl pořízen záznam.

U 14 kontrol nebylo shledáno porušení zákona o odpadech a u 1 kontroly bylo shledáno porušení podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech.

 

Kontroly podle zákona o ochraně ovzduší:

Byla provedena 1 kontrola dodržování povinností zákona o ochraně ovzduší.

Provozovatel zdroje se nedopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) ani přestupku podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

 

Kontroly podle zákona o lesích:

Byly provedeny 2 kontroly dodržování povinností při hospodaření v lesích a také byla v rámci jedné z uvedených kontrol kontrolována činnost pověřeného odborného lesního hospodáře, kdy jeho činnost hradí stát.

Obě kontroly se týkaly včasného a řádného provedení obnovy lesa na holinách a dále včasného zpracovávání nahodilé (kůrovcové) těžby.

Při kontrolách nebylo zjištěno provinění kontrolovaných osob. V činnosti pověřeného odborného lesního hospodáře nebyly zjištěny závady.

Dále jsme byli informováni předem o kontrolách povinností vlastníků lesa při hospodaření v lesích, uskutečněných Ministerstvem životního prostředí. V těchto případech jsme předem kontrol kontaktovali odborné lesní hospodáře, nebo vlastníky lesa.

 

Kontroly podle zákona o vodách:

Byly provedeny 3 úkony předcházející kontrole dle vodního zákona a § 3 zákona o kontrole u fyzických osob, 1 úkon předcházející kontrole dle vodního zákona a § 3 zákona o kontrole u právnických osob a 2 úkony podle stavebního zákona a § 2 o kontrole u právnické osoby, ze kterých byl pořízen záznam a následně byl řešen ČIŽP, z toho:

2 x nebylo zjištěno porušení zákona.

1 x bylo zjištěno u právnické osoby porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 38 odst. 5 vodního zákona, tj. nakládání s podzemními vodami – odběr podzemních vod bez patřičného povolení a zároveň porušení ustanovení § 15 vodního zákona a § 108 stavebního zákona, tj. provedení stavby vodního díla vrtané studny vyžadující stavební povolení. Tuto kontrolní činnost následně převzala ČIŽP.

1 x bylo zjištěno u právnické osoby porušení ustanovení § 38 odst. 9 vodního zákona. Tuto kontrolní činnost rovněž následně převzala ČIŽP.

2 x bylo zjištěno porušení ustanovení § 38 odst. 8 vodního zákona, tj. fyzická osoba nezajistila zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce.

 


Vytvořeno: 30. 1. 2019
Poslední aktualizace: 30. 1. 2019 08:42