Obsah

Kontroly OVÚPŽP za rok 2020

Typ: Informace z úřadu
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu Vítkov za rok 2020 (zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále také zákon o kontrole)

Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí provedl ve smyslu § 1 a § 2 zákona o kontrole na území obce s rozšířenou působností Vítkov za rok 2020 celkem 17 kontrol.

 

Z toho bylo provedeno:

  • 11 kontrol podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech),

  • 1 kontroly podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší),

  • 2 kontroly podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o lesích),

  • 3 kontroly podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)

 

V souladu s ustanovením § 3 zákona o kontrole může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit, přičemž se o těchto úkonech pořídí záznam.

 

Kontroly podle zákona o odpadech:

U fyzických osob podnikajících a právnických osob bylo provedeno celkem 11 kontrol dodržování povinností vyplývajících ze zákona o odpadech včetně úkonů předcházejících kontrole dle § 3 zákona o kontrole, ze kterých byl pořízen záznam.

V rámci kontrolní činnosti nebylo zjištěno porušení povinností původce, které jsou stanoveny platnou legislativou v odpadovém hospodářství, byly kontrolovány subjekty v rámci kat. území Vítkov, kontrolované subjekty předložily fakturu o předání odpadů oprávněné osobě, nebo smlouvu s TS Vítkov.

 

Kontroly podle zákona o ochraně ovzduší:

Byla provedena 1 kontrola dodržování povinností zákona o ochraně ovzduší.

Při kontrole u provozovatele nebylo zjištěno, že by se kontrolovaná osoba dopustila přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) ani přestupku podle § 23 odst. 1 písm. d) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

 

Kontroly podle zákona o lesích:

Byly provedeny 2 kontroly dodržování povinností při hospodaření v lesích a také byla v rámci jedné z uvedených kontrol kontrolována činnost pověřeného odborného lesního hospodáře, kdy jeho činnost hradí stát.

Obě kontroly se týkaly včasného a řádného provedení obnovy lesa na holinách a dále včasného zpracovávání nahodilé (kůrovcové) těžby.

Při kontrolách nebylo zjištěno provinění kontrolovaných osob. V činnosti pověřeného odborného lesního hospodáře nebyly zjištěny závady.

 

Kontroly podle vodního zákona:

Byly provedeny 3 kontroly dodržování povinností v ustanoveních vodního zákona.

Při kontrole 1 právního subjektu nebylo zjištěno, že by se kontrolovaná osoba dopustila přestupku podle vodního zákona. Byla pouze řešena náprava zjištěných nedostatků.

Při 2 kontrolách fyzických subjektů byl zjištěn přestupek a to u jedné dle § 116 odst. 1 písm. b), k) vodního zákona a u druhé dle § 116 odst. 1 písm b), e), n) vodního zákona. V obou případech byla uložena pokuta.

 


Vytvořeno: 18. 1. 2021
Poslední aktualizace: 18. 1. 2021 15:42
Autor: Jan Dušek