Obsah

Kontroly OŽP v roce 2015

Typ: ostatní
Zpráva o výsledcích kontrol provedených Odborem životního prostředí Městského úřadu Vítkov za rok 2015, zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále také zákon o kontrole).

Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí provedl ve smyslu § 1 a § 2  zákona o kontrole na území obce s rozšířenou působností Vítkov za rok 2015 celkem 21 kontrol.

 

Z toho bylo provedeno:

  • 13 kontrol podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech),
  • 1 kontrola podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší),
  • 3 kontroly podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o lesích),
  • 1 kontrola podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o myslivosti),
  • 1 kontrola podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o vodách),
  • 2 kontroly podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny).

 

V souladu s ustanovením § 3 zákona o kontrole může kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda kontrolu zahájit, přičemž se o těchto úkonech pořídí záznam.

 

Kontroly podle zákona o odpadech:

U fyzických osob podnikajících a právnických osob bylo provedeno celkem 13 kontrol dodržování povinností vyplývajících ze zákona o odpadech včetně  úkonů předcházejících kontrole dle § 3 zákona o kontrole, ze kterých byl pořízen záznam.

Bylo vydáno 6 rozhodnutí o pokutě. U 7 kontrol nebylo shledáno porušení zákona o odpadech.

Nejčastěji bylo zjištěno porušení § 39 odst. 2) zákona o odpadech tj. porušení evidenční a ohlašovací povinnosti o produkci a nakládání s odpady.

 

Kontroly podle zákona o ochraně ovzduší:

Byla provedena 1 kontrola dodržování povinností zákona o ochraně ovzduší.

Bylo shledáno provinění fyzické osoby a uložena pokuta.

Došlo k porušení ustanovení § 17 zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů tím, že provozovatel kotle Viadrus hercules U 26 ECO spaloval palivo, které nebylo určeno výrobcem kotle ke spalování v tomto kotli.

 

Kontroly podle zákona o lesích:

Byly provedeny 3 kontroly dodržování povinností při hospodaření v lesích.

Kontroly se soustředily na provedení výsadby podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesa a na řádné provádění ochrany lesa, zejména na zpracovávání a asanaci stromů napadených škodlivými organismy (zejména podkorním hmyzem).

Při kontrolách nebylo zjištěno provinění kontrolovaných osob.

 

Kontroly podle zákona o myslivosti:

Byla provedena 1 kontrola dodržování povinností uživatele honitby, na úseku myslivosti.

Kontrola se soustředila na vedení myslivecké evidence uživatelem honitby, fyzicky byl také překontrolován zůstatek plomb, kterými se označuje ulovená nebo nalezená zvěř v honitbě. Byl kontrolován stav evidenční se stavem skutečným. Pozn.: Do celostátní databáze plomb má přístup Policie České republiky.

Při kontrole nebylo zjištěno provinění kontrolované osoby.

 

Kontroly podle zákona o vodách:

Provedena byla celkem 1 kontrola u fyzické osoby podnikající. Bylo zjištěno porušení ustanovení § 39 odst. 4 písm. b) zákona o vodách, tj. fyzická osoba podnikající nepoužila způsob zacházení se závadnými látkami, který je vhodný z hlediska ochrany vod.

Byly provedeny 2 úkony předcházející kontrole dle § 3 zákona o kontrole, ze kterých byl pořízen záznam.

 

Kontroly podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Na úseku ochrany přírody a krajiny byly provedeny 2 kontroly u právnických osob. Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených v rozhodnutích o povolení kácení dřevin.  Kontrolovány byly provedené náhradní výsadby dřevin a následná péče o vysázené dřeviny.  

V obou případech byly zjištěny nedostatky a kontrolovaným osobám byl stanoven termín ke sjednání nápravy. Na provedené kontroly budou navazovat další kontrolní úkony v roce 2016. 

 


Vytvořeno: 18. 1. 2016
Poslední aktualizace: 18. 1. 2016 00:00
Autor: