Obsah

Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům.

Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí vnitřní směrnice zadavatele na zadávání veřejných zakázek .

Poskytnuté informace:

Žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci na webu města a dále byl odkázán na příslušný subjekt.

Zpracoval:

15.10.2018, Mgr. Eduard Vimmer, odbor vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Zpřístupnění usnesení Rady a Zastupitelstva města za období 2002 – 2004 ve spojitosti s výstavbou bytového domu na ul. Opavská čp. 32 a 33.
Poskytnuté informace:

Anonymizované výpisy usnesení Rady města a Zastupitelstva města za období 2002 – 2004. Informace byly poskytnuty na základě přijaté platby dle sazebníku zveřejněného na www.vitkov.info.

Zpracoval:

21. 9. 2018, Ing. Ingrid Adamusová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Žádost o zpřístupnění dokumentace (smlouvy, dohody, relevantní korespondence) spojená s dotací na výstavbu bytového domu na ul. Opavská čp. 32 a 33 ve Vítkově. Zpřístupnění usnesení Rady a Zastupitelstva města za období 2001 – 2005.
Poskytnuté informace:

Anonymizovaná kopie smlouvy o poskytnutí dotace č. 9255910743, anonymizované přijetí dotace, anonymizovaná žádost o změnu smlouvy č. 9255910743, anonymizovaná dohoda o změně smlouvy č. 9255910743.

V případě poskytnutí informací o usneseních rady a zastupitelstva města byl žadatel informován o úhradě nákladů dle sazebníku zveřejněného na internetových stránkách města z důvodu zdlouhavého vyhledávání v archivu města.

Zpracoval:

3. 8. 2018, Ing. Ingrid Adamusová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

 • Jméno firmy která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
 • Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých
 • Celkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
 • Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017 (za výpočetní techniku a s ní spojené služby)
 • Cena za prezidentské volby 2018 (za výpočetní techniku a s ní spojené služby)
Poskytnuté informace:
 • CS21 Nextnet, s.r.o., Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ 61977306
 • instalace výpočetní techniky, její zprovoznění, pohotovostní služba během voleb a reinstalace techniky
 • 8 počítačů + 8 tiskáren + 8 monitorů
 • volby do Parlamentu ČR 2017 Kč 34.848,- vč. DPH
 • volby Prezidenta ČR 2018 obě kola celkem Kč 52.272,- vč. DPH.

Zpracoval:

1.3.2018, Ing. Jana Gintarová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Informace týkající se Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR)

Celá žádost

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

20.2.2018, Ing. Jana Gintarová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí kopie Usnesení o odložení věci č.j. MUVI 33478/2017 ze dne 29.12.2017, Sp.zn. osčžú/3776/2017/Ko

Poskytnuté informace:

Anonymizovaná kopie Usnesení o odložení věci ze dne 29.12.2017, č.j.

č.j. MUVI 33478/2017, z přestupkového spisu Sp.zn. osčžú/3776/2017/Ko

Zpracoval:

12.1.2018, Eva Hýžová, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

 

Předmět žádosti:

1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?

2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení  o ochraně osobních údajů?

3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?

4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním obvodu?

Poskytnuté informace:

1. V současné době zajišťujeme soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů vlastními analýzami, nastavujeme některé vnitřní procesy a vše  budeme postupně vyhodnocovat.

2. Aktuálně neplánujeme zadat veřejnou zakázku na právní služby v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

3. V současné době nezřizujeme žádnou novou příspěvkovou organizaci, zřízeno máme 5 příspěvkových organizací.

4. Jako obec s rozšířenou působností neplánujeme implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi v našem správním obvodu.

Zpracoval:

7.12.2017 Gintarová Jana, vedoucí odboru vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

Poskytnuté informace:

Sdělujeme, že v našem zastupitelstvu je jeden uvolněný zastupitel a tím je Ing. Pavel Smolka.

Zpracoval:

3. 11. 2017, Zdeňka Formánková, odbor vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

2.8.2017, Bc. Marek Javorský, OVÚPŽP 

 

Předmět žádosti:

Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte příslušný celní úřad?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím soudního exekutora podle exekučního řádu, zda máte uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváte služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

25.7.2017, Ing. René Kyšák, finanční odbor 

 

Předmět žádosti:

Zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. – zajištění služby odběru odpadů z obalů a třídění odpadů

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

13.7.2017, Ing. Zdeněk Kuboň, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Podrobněji, viz Žádost o poskytnutí informace.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

24.5.2017, Ing. René Kyšák, finanční odbor

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí kopie vybraného dokumentu z přestupkového spisu sp. zn. osčžú/1116/2017/Ko, konkrétně kopie rozhodnutí ve věci, kdy s ohledem na povahu věci musí správní orgán konstatovat, že se v daném případě jedná o Usnesení o odložení věci ze dne 27.4.2017, č.j. MUVI 11376/2017, což je v podstatě vyřizujícím dokumentem v této věci.

Poskytnuté informace:

Anonymizovaná kopie vybraného dokumentu, konkrétně Usnesení o odložení věci ze dne 27.4.2017, č.j. MUVI 11376/2017, z přestupkového spisu sp.zn. osčžú/1116/2017/Ko.

Zpracoval:

12.5.2017, Eva Hýžová, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace na základě jakého legislativního ustanovení bylo povoleno oplocení na pozemku parc.č. 1102/13 kat. území Moravice, který se nachází v přírodním parku Moravice.

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů (dále jen „stavební zákon“), Vám sděluje následující: Ke stavbě oplocení na pozemku parc.č. 1102/13 kat. území Moravice nebylo vydané žádné povolení k jeho umístění a provedení.

Zpracoval:

10.5.2017, Andrea Lukašíková, odbor výstavby, ÚP a ŽP

 

Předmět žádosti:

Zaslání investičních plánů města na rok 2017

Poskytnuté informace:

Rozpis výdajů na investice v roce 2017 v tis. Kč

Zpracoval:

20.2.2017, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2017. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2017-2020. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Poskytnuté informace:

Rozpis výdajů na investice v roce 2017 v tis. Kč 

Zpracoval:

31.1.2017, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

žádost o kopii Titulní strany obsahu přestupkového spisu č. j. KRPT-160226/PŘ-2016-070619, Odložení věci Policie ČR ze dne 10.8.2016 č.j. KRPT-160226/PŘ-2016-070619, Úřední záznam o postoupení spisové dokumentace ze dne 14. 11. 2016, Oznámení přestupku ze dne 14. 11. 2016, Usnesení o odložení věci MěÚ Vítkov ze dne 2. 1. 2017č.j. MUVI 130/2017, Úřední záznam MěÚ Vítkov, ze dne 8. 12. 2016 č.j. MUVI 34035/2016 z přestupkového spisu sp. zn. osčžú/4634/2016/Ko.

Poskytnuté informace:

Anonymizované kopie dokumentů, konkrétně Titulní strany obsahu přestupkového spisu č. j. KRPT-160226/PŘ-2016-070619, Odložení věci Policie ČR ze dne 10.8.2016 č.j. KRPT-160226/PŘ-2016-070619, Úřední záznam o postoupení spisové dokumentace ze dne 14. 11. 2016, Oznámení přestupku ze dne 14. 11. 2016, Usnesení o odložení věci MěÚ Vítkov ze dne 2. 1. 2017č.j. MUVI 130/2017, Úřední záznam MěÚ Vítkov, ze dne 8. 12. 2016 č.j. MUVI 34035/2016 z přestupkového spisu sp. zn. osčžú/4634/2016/Ko.

Zpracoval:

26.1.2017, Kateřina Koldušková, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Předmět žádosti:

Žádost o podání informací k objektu č.p. 315 na pozemku parc.č. 725 ve Vítkově a to v níže uvedených bodech:

 • Zda byly úpravy tohoto objektu ve smyslu změny užívání části stavby z rodinného domu na pizzerii provedeny na podkladě stavebního povolení nebo ohlášení.
 • Zda byl v dané věci vydán kolaudační souhlas.
 • Zda byla dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Zda jsou u dané stavební úpravy dodrženy podmínky pro občanské vybavení – prodej ve smyslu vyhlášky 398/2009Sb.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

30.6.2016, Ing. Tomáš Kupka, referent odboru výstavby a ÚP

 

Předmět žádosti:

Žádost o informace ohledně psího útulku

(podrobná žádost je součástí odpovědi)

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

13.6.2016, Roman Mišáček, MP

 

Předmět žádosti:

U kterých konkrétních finančních institucí (konkrétní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, apod.) a na jakých účtech (číslo účtu, typ účtu - např. běžný, spořicí, apod.) měla obec Město Vítkov ke dni 31. 5. 2016 uloženy své vlastní(§ 2 odst. 1 věta prvá zákona č. 12812000 Sb., o obcích) finanční prostředky?
Jaká byla ke dni 31. 5. 2016 výše zůstatků těchto finančních prostředků na jednotlivých účtech vedených pro Město Vítkov u těchto finančních institucí?

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

20.6.2016, Ing. René Kyšák, FO

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí kopie žádosti neuvedené osoby, na jejímž základě rada města dne 26.4.2016 přijala usnesení - bod 1110/28.

Poskytnuté informace:

Žadateli byla poskytnuta kopie požadované žádosti bez osobních údajů.

Zpracoval:

6.5.2016, Mgr. Eduard Vimmer, OVS

 

Předmět žádosti:

Žádost o informace ohledně vydaných loveckých lístků (LL). Konkrétně počet vydaných lístků cizincům za jednotlivé roky od zřízení působnosti orgánu. Jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval: 4.5.2016, Petr Foltis, Odbor životního prostředí

 

Předmět žádosti:

Prosím o poskytnutí informace o softwaru, který Vaše organizace používá pro vedení spisové služby a o firmu, která Vám jej poskytuje.

Poskytnuté informace:

Město Vítkov používá pro vedení spisové služby software Ginis, který je informačním systémem zajišťujícím komplexní softwarové řešení. Poskytovatelem je firma Gordic spol s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01, Jihlava, IČ: 47903783.

Zpracoval:

19. 4. 2016, Magda Hrtoňová, OVS

 

Předmět žádosti:

Jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

Poskytnuté informace:

Město Vítkov uchovává datové zprávy v elektronické podobě ve formátu ZFO a přílohy datových zpráv v těch formátech, v jakých byly vytvořeny pro odeslání. Datové zprávy jsou uchovávány podle platného spisového a skartačního plánu uvedeného ve Spisovém řádu Města Vítkova, kde je stanovena délka skartační lhůty pro jednotlivé typy agend. Pro upřesnění doplňuji, že skartační lhůty jsou různé, pohybují se v rozpětí 1 – 100 let. Délka uchovávání je tedy odvislá od typu agendy, do které je každá jednotlivá datová zpráva zařazena.

Zpracoval:

31. 3. 2016, Magda Hrtoňová, OVS

 

Předmět žádosti:

Exekuční memento - Akademici Právnické fakulty UK v Praze potvrdili přehmat Ústavního soudu.

Poskytnuté informace:

Odpověď

Zpracoval:

14. 03. 2016, Ing. René Kyšák, vedoucí finančního odboru

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace o investičních plánech města pro rok 2016. 

Poskytnuté informace:

Veškeré informace týkající se investičních plánů města jsou k dispozici v dokumentu „Akční plán města Vítkova na léta 2015-2018“, který najdete na tomto odkaze: mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/.

Zastupitelstvo města schválilo dne 24.2.2016  1. aktualizaci akčního plánu na léta 2015-2018, která bude v nejbližších dnech zveřejněna na výše uvedeném odkaze. 

Zpracoval:

29.2.2016, Ing. Michaela Kaspříková, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí kupních smluv týkajících se prodeje pozemků v k. ú. Vítkov určených k zástavbě nebo již zastavěných, a to za rok 2015.

Poskytnuté informace:

Žadateli byly zaslány 4 anonymizované kupní smlouvy

Zpracoval:

4.2.2016, Rudlof Vyklický, finanční odbor

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace údajů ze současného platného kolaudačního souhlasu, který byl vydán pro provozovnu BUFET, na ulici Opavská 133, Vítkov 749 01, parc.č. 2069 jaká činnost v dané provozovně byla tímto souhlasem povolena a za jakých podmínek. Zaslání informací se souhlasem pro tuto provozovnu a sdělení, zda při kolaudaci se zde nacházelo potřebné vybavení (především zkolaudovaná vzduchotechnika), pro přípravu vařených jídel.

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů (dále jen „stavební zákon“), Vám sděluje následující:

 • Provozovna bufet byla povolena k užívání kolaudačním rozhodnutím ze dne 18.2.1992 pod č.j. Výst. 4671/332/1/91-92-Ku, které Vám přikládáme k tomuto sdělení
 • Ve spisu uloženém ve spisovně stavebního úřadu se k uvedené provozovně bufetu nachází také vyjádření Okresního úřadu v Opavě – OKRESNÍ HYGIENIK ze dne 10.12.1991 pod zn. 4234/91/Dov., ve kterém je uvedeno, že k zamezení pronikání zápachu do bytu se provozoval zavázal, že přirozené větrání v kuchyni bude posíleno o nucené pomocí elektrického ventilátoru bez jakýchkoliv přídavných zařízení nad kotlem.
Zpracoval: 20. 1. 2016, Andrea Lukašíková, odbor výstavby a ÚP 

 

Předmět žádosti: Žádost o poskytnutí kopie z jednání ve věci projektu „Zajištění hlavního důlního díla 735-úpadnice Zálužné 2, zajištění hlavního  důlního díla733 - Jáma Zálužné a zajištění propadu ve štole Nové Těchanovice“, které proběhlo v Zálužném dne 19.10.2015 na pozemku p.č. 849/1 a 845/1 v k.ú. Nové Těchanovice.
Poskytnuté informace:

Z jednání ve věci projektu „Zajištění hlavního důlního díla 735-úpadnice Zálužné 2, zajištění hlavního  důlního díla733-Jáma Zálužné a zajištění propadu ve štole Nové Těchanovice“, které proběhlo v Zálužném dne 19.10.2015 na pozemku p.č. 849/1 a 845/1 v k.ú. Nové Těchanovice nebyl pořízen žádný zápis.

Zpracoval:

11.1.2016, Ing. Pavel Smolka, starosta města.

Předmět žádosti:
 1. Výpověď L. V. k přestupkovému řízení, vedeném pod SP. ZN.: osčžú/2417/2015/Ko, ve věci fyzického napadení D. R.
 2. Výsledek vyhodnocení tohoto případu, tj. přestupkového řízení vedeného pod SP. ZN.: osčžú/2417/2015/Ko.
 3. Trest, jenž byl L. V. uložen.
Poskytnuté informace:

Byl sdělen výsledek přestupkového řízení vedeného pod SP. ZN.: osčžú/2417/2015/Ko a trest, který byl L. V. za jeho protiprávní jednání uložen. 

Současně byl zaslán naskenovaný záznam o podaném vysvětlení L. V. MUVI 20655/2015 ze dne 14. 7. 2015, jenž byl anonymizován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracoval:

13. 8. 2015 Kateřina Koldušková, referentka odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014

Poskytnuté informace:

Informace byla v plném rozsahu poskytnuta (datovou zprávou)

Zpracoval:

Ing. Jana Gintarová, OVS, 30. 7. 2015

 

Předmět žádosti:

Informace týkající se činnosti odboru sociálních věcí (viz odpověď)

Poskytnuté informace:

Odpověď (vč. žádosti)

Zpracoval:

Mgr. Hana Klapetková, Odbor sociálních věcí, 18.05.2015

 

Předmět žádosti:

Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? Sdělení názvu jeho dodavatele. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen. Sdělení celkové částky, která byla v tomto roce na tento systém vynaložena z veřejných prostředků. Sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.

Poskytnuté informace:

Úřad využívá právní informační systém CODEXIS®, verze N/30. Dodavatelem systému je firma ATLAS  consulting spol. s r.o. 30 stálých dynamických přístupů na síti, vč. doplňků NET Servis, Link a Literatura, LIBERIS COLD. V roce 2015 nebyla vynaložena žádná částka na  tento systém. Roční poplatek se platí vždy dopředu na 3 roky. Roční poplatek činí 49500,- Kč bez DPH. Smlouva byla uzavřena dne 28.06.2011 na dobu určitou do 30.09.2014. Po uplynutí sjednané doby se vždy smlouva obnovuje za týchž podmínek na další tříleté období.

Zpracoval:

 Skalická Marcela, Odbor vnitřní správy, 04.03.2015

 

Předmět žádosti:

Zaslání opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán ... (celé znění žádosti naleznete v odpovědi).

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval:

Ivana Oršová, odbor výstavby a ÚP, 21. 1. 2015 

 

Předmět žádosti:

Zaslání investičních plánů na rok 2015

Poskytnuté informace:

Veškeré informace týkající se investic města Vítkova  jsou k dispozici v následujících dokumentech:

Rozpočet – viz odkaz - e_download.php?file=data/editor/95cs_37.pdf&original=Rozpocet_2015.pdf

„Akční plán města Vítkova na léta 2011 - 2014 – 3. aktualizace“ – viz odkaz - mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/

Zastupitelstvo města bude v únoru 2015 schvalovat nový akční plán na období 2015 – 2018, který bude rovněž zveřejněn na webových stránkách města.

Zpracoval:

Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 19. 1. 2015

 

Předmět žádosti:

Zaslání investičních plánů města pro rok 2015. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2015-2017. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory - celá žádost

Poskytnuté informace:

Veškeré informace týkajících se investic města jsou k dispozici v dokumentu „Akční plán města Vítkova na léta 2011 - 2014 – 3. aktualizace“ – viz odkaz mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/

Zastupitelstvo města v únoru 2015 bude schvalovat nový akční plán na období 2015 – 2018, který bude rovněž zveřejněn na internetových stránkách města.

Zpracoval:

Ing. Ingrid Adamusová, odbor služeb, 19. 1. 2015

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací – Seznamy knih v Městské knihovně ve Vítkově

Poskytnuté informace:

Městská knihovna ve Vítkově nemá vytvořen seznam publikací, které nezle zapůjčit zletilým občanům. 

Zpracoval: Daniela Olbertová, oddělení kultury, 20. 11. 2014

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací – Vítkovský zpravodaj

Poskytnuté informace:

Zde ke staženíPříloha ke stažení

Zpracoval: Daniela Olbertová, oddělení kultury, 6. 10. 2014

  

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací – naučná stezka Dědictví břidlice

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení, Příloha ke stažení

Zpracoval: Daniela Olbertová, oddělení kultury, 1. 10. 2014

 

Předmět žádosti:

Žádost o kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval: Zdeňka Formánková, odbor vnitřní správy, 20. 8. 2014

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace týkající se přestupkového řízení tazatele

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval: Kateřina Koldušková, odbor správních čiností a ŽÚ, 14. 4. 2014

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení v dobývacím prostoru č. 7/0651 vydaná pro stavbu haly na pozemcích parc.č. 220/18, 5690/1, 572, 646/6 v katastrálním území Lhotka u Vítkova. 

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval: Gustav Kořínek, odbor výstavby a ÚP, 11. 2. 2014

 

Předmět žádosti:

Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2014

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval: Ing. Mikulová, Bc. Adamusová, 01/2014
Předmět žádosti: Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument naší doby. Více na www.encyklopediecr.eu.  Proto Vás ve smyslu § 5 písm.b) žádám o jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.
Poskytnuté informace:

mestsky-urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/

mestsky-urad/samosprava/rada-mesta/

Zpracoval: Zdeňka Formánková, odbor vnitřní správy, 23.10.2013

 

Předmět žádosti: Žádost týkající se užívaného SW na MěÚ Vítkov
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy, 7.10.2013

 

Předmět žádosti: Sdělení  subjektu, který pro město zajišťuje služby v oblasti péče o komunikace, nakládání s odpady a veřejnou zeleň
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Radomír Klevar, odbor služeb, 07/2013

 

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2013
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 05.02.2013

 

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2013
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 28.1.2013
Předmět žádosti: Žádost o informace týkající se činnosti OSPOD
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Mgr. Hana Klapetková, odbor sociálních věcí, 21.12.2012

 

Předmět žádosti:
 • Úplný název našeho orgánu územní samosprávy, naše PSČ, přidružené obce spadající pod tento orgán
 • Místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy (FÚ, ÚP, Katastrální úřad, příslušný soud, služebna Policie ČR, státní zastupitelství, profesionální hasičský záchranný sbor, spádová nemocnice, pobočka ČSSZ, hygienická stanice, pobočka SZPI, celní úřad, KÚ)
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy, 07.12.2012

 

Předmět žádosti: Informace k povolování osazení plastových oken v městských památkových zónách
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Pavlína Dybowiczová, odbor výstavby a ÚP, 14.11.2012

 

Předmět žádosti: Informace ke stavbě hřiště na pozemku p.č. 1052 v k.ú. Moravice u hasičské školy a objektu ve vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platnost stavebního povolení, informace o hluku). 
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Andrea Lukašíková, odbor výstavby a ÚP, 29.8.2012

 

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2012
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Mikulová, Ing. Špok, Ing. Jakubcová, odbor služeb, 13.1.2012

 

Předmět žádosti: Sdělení investic plánovaných v roce 2012, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti
Poskytnuté informace: Město Vítkov v roce 2012 neplánuje realizaci žádné investice, která by byla spojena s řešením bezbariérovosti.
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 4.1.2012
Předmět žádosti: Využívání veřejných prostředků na elektronickou prezentaci města s jejich trendech 2011/2012
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Milena Tichá, oddělení kultury, 29.12.2011

 

Předmět žádosti: Žádost o kopii kolaudačního souhlasu na stavbu „Obchodní centrum, ul. Budišovská, Vítkov“
Poskytnuté informace: Městský úřad Vítkov – odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou jste podal dne 9.11.2011, poskytuje tyto informace:
- kopii kolaudačního souhlasu na stavbu „Obchodní centrum, ul. Budišovská, Vítkov“
Zpracoval: Ing. Tomáš Kupka, odbor výstavby a UP, 15.11.2011

 

Předmět žádosti: Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zpracované na základě zákona č. 137/2006 Sb.
Žádost o informaci: zde ke stažení
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Karel Špok, odbor služeb, 15.6.2011

 

Předmět žádosti: Informace ke kácení zeleně
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Pavlína Dybowiczová, odbor výstavby a ÚP, 22.3.2011

 

Předmět žádosti: Informace ke kácení zeleně
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Jarmila Wesselská, odbor životního prostředí, 22.3.2011

 

Předmět žádosti: Správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Kateřina Koldušková, odbor správních činností, 25.2.2011

 

Předmět žádosti: Poskytování sociální pomoci
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Mgr. Hana Klapetková, odbor sociálních věcí, 15.2.2011

 

Předmět žádosti: Sdělení investic, u kterých bude v roce 2011 zpracována projektová dokumentace
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 15.2.2011

 

Předmět žádosti: Způsob stanovení „přechodu pro chodce“, které vyznačují místo, určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci ve správním obvodu Městského úřadu Vítkov
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Jiří Grigier, odbor služeb, 10.2.2011

 

Předmět žádosti: Existence metalického kabelu společnosti Telefónica 02 na pozemku v Radkově u Vítkova
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ivana Oršová, odbor výstavby a ÚP, 27.1.2011

 

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2011
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Mikulová, Ing. Špok, Bc. Jakubcová, odbor služeb; 07.01.2011

  

Předmět žádosti: Studie o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce a jejich trendech 2010/2011
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Jan Dušek, oddělení kultury; 20.12.2010

  

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2011
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Mikulová, Ing. Špok, Bc. Jakubcová, odbor služeb; 20.12.2010

 

Předmět žádosti: Informace k připravovanému záměru zasypání starého důlního díla
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Jarmila Wesselská, odbor životního prostředí, 23.11.2010

 

Předmět žádosti: Sdělení celkového objemu veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných Městem Vítkov v letech 2007, 2008, 2009
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 26.10.2010

 

Předmět žádosti: Informace k zasypání starého důlního díla v kú. Nové Těchanovice
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Pavel Smolka, starosta města, 12.10.2010