Obsah

Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům.

Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí vydaných dle stavebního zákona za období  01.01.2023 – 31.03.2023 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Poskytnuté informace:

jednoduchý přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v období  od  01.01.2023 do 31.03.2023 - zde ke stažení (60.86 kB)

Zpracoval:

18.04.2023, Andrea Lukašíková, referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět  žádosti:

Pro potřeby analýzy stavu rádiových sítí městských a obecních policií v ČR si Vás dovoluji požádat a to na základě zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím o sdělení, zda-li:

 1. provozujete rádiovou síť městské policie na základě Individuálního Oprávnění vydaného Českým Telekomunikačním Úřadem ( ČTÚ ), nebo

 2. provozujete radiostanice na základě telekomunikačního zákona z roku 2005, tj. na volných ( sdílených ) kmitočtech.

 3. Prosíme o sdělení čísla licence – individuálního oprávnění

Poskytnuté informace:

 1. neprovozujeme rádiovou síť městské policie na základě Individuálního Oprávnění vydaného Českým Telekomunikačním Úřadem;

 2. ano, provozujeme rozhlasovou vysílací ústřednu;

 3. nemáme individuální oprávnění, jedná se o veřejné oprávnění (volné kmitočty v rámci bezdrátového místního informačního systému, dále jen BMIS). Nemáme individuální kmitočet, jedná se o klasické volné kmitočty v rámci BMIS.

Zpracoval:

22.3.2023, Ing. Adéla Pazderová, odbor vnitřní správy

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací o bezpečnosti na našich silnicích, potírání protispolečenských skutků a dosažení vyšší bezpečnosti (silniční rychloměr v Lesních Albrechticích) dle písemné žádosti.

1. uveďte datum uvedení zařízení do provozu

2. jaká byla pořizovací cena za softwarové vybavení pro měření rychlosti

3. kopie technické dokumentace zařízení a kopii listu metrologického ověření silničního rychloměru UNICAM/CAM21005175

4. má vliv na nedodržování rychlosti začátek nebo konec měsíce? Uveďte, prosím, pro ilustraci k porovnání počet přestupků z 28.2.2023 a 1.3.2023

5. jaké jsou platby za technickou a SW podporu?

Poskytnuté informace:

1. Datum uvedení zařízení do provozu: 18. 7. 2022.

2. Cena softwarového vybavení pro měření rychlosti: 595 320 Kč (Scarabeus).

3. Kopie technické dokumentace silničního rychloměru UNICAM/CAM21005175 a aktuální kopie metrologického ověření tvoří přílohy p2 (8.08 MB)p3. (906.45 kB)

4. 28. 2. 2023: 37 přestupků, 1. 3. 2023: 54 přestupků.

5. Platby za technickou a SW podporu v roce 2022: 34 337 Kč.

Zpracoval:

14.03.2023, Roman Mišáček, vedoucí strážník MP Vítkov

 

Předmět  žádosti:

Ve věci realizace projektů "Zajištění SDD „Zálužné a „štoly Nové Těchanovice 1“a „Zajištění SDD „úpadnice Zálužné 2“ a SDD „Onderkova štola“ tímto žádám o následující informace:

 1. zda Město Vítkov podepsalo smlouvu na zpracování projektové dokumentace (viz usnesení 58. schůze Rady města Vítkova konané dne 26. října 2021, j.č. 2237/58)
 2. zda se budou výše uvedené projekty realizovat
 3. kdy plánuje město Vítkov podat žádost o zahájení stavebního řízení
 4. zda již byla vybrána firma, která bude projekty realizovat

Poskytnuté informace:

Ad1) Ano, smlouva byla podepsána dne 01.11.2021. Ve smlouvě je text o platnosti smlouvy, kde je uvedeno, že zahájení prací bude na základě pokynu, který bude pouze v případě získání dotace, nejdéle však do 09/2022. Jelikož do této doby nebyla získaná dotace na zpracování projektové dokumentace, tak smlouva pozbyla platnosti.

Ad2) K realizaci projektů nejprve potřebujeme projektovou dokumentaci. Tu si necháme vypracovat pouze za předpokladu, že na ni získáme dotace, tudíž realizace projektů se odvíjí od tohoto. Následně bude také záležet, zda dostaneme dotaci na samotné zajištění důlních děl, nepředpokládáme totiž, že by byla vůle členů ZM hradit tuto akci z rozpočtu města.

Ad3) V současné chvíli není zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Město má záměr žádat na zpracování projektu o dotaci z Moravskoslezského kraje. O dotaci se již žádalo (06/2022), ale byla zamítnuta a doporučeno, aby se žádalo v roce 2023 z jiného dotačního titulu Moravskoslezského kraje. Ten byl nyní vyhlášen, příjem žádosti je od 03.4. – 19.05.2023. Odhadované náklady na zpracování PD jsou 600 tis., maximální výše dotace může být až 400 tis. Kč. O výsledku žádosti o dotaci bude rozhodovat zastupitelstvo kraje (10/2023). V případě kladného výsledku by byl následně vybrán projektant na zpracování projektové dokumentace a vyřízení potřebného stavebního povolení.

Ad4) V současné chvíli není vybrána žádná firma, která bude zpracovávat projektovou dokumentace a vyřizovat stavební povolení.

Zpracoval:

08.03.2023, Ing. Ingrid Adamusová, odbor služeb

 

Předmět  žádosti:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2023 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

 - název projekt

 - popis projektu

 - projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

 - finanční rozpočet projektu

 - plánovaný termín započetí projektu

 - předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2023, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Poskytnuté informace:

k Vaší žádosti o informaci ze dne 02.03.2023 týkající se investičních plánů města Vítkova na rok 2023 v příloze zasíláme „Rozpis výdajů na investice v roce 2023 (63.71 kB)“ jako součást schváleného rozpočtu města Vítkova na rok 2023.

Zpracoval:

03.03.2023, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb

 

Předmět  žádosti:

1) Využíváte ve Vašem městě/obci sociální sítě pro sdílení informací se svými občany?

 • V případě kladné odpovědi bych Vás chtěla požádat o seznam používaných sociálních sítí, včetně data začátku využívání (není potřeba uvést přesné datum, stačí rok)

 • V případě záporné odpovědi bych Vás chtěla požádat o seznam používaných prostředků pro sdílení informací s Vašimi občany.

2) Kdo má na starost správu sociálních sítí? – nepožaduji jmenovitě, pouze jaký odbor

3) Jaká je nejčastější podoba obsahu sdílených informací u Vámi využívaných soc. sítí? Např.   

obrázky, videa, text – prosím uvést u každé Vámi využívané soc. sítě

4) Jak často sdílíte informace na sociálních sítích?

5) Má Vaše město/obec vyčleněnou část ve svém rozpočtu na správu sociálních sítí?

Ráda bych se Vás také požádala o doplnění odpovědí o případné odkazy na Vámi využívané sociální sítě.

Poskytnuté informace:

Add1)     Město Vítkov využívá pro komunikaci s občany vedle běžných komunikačních kanálů (úřední deska, webové stránky, městský rozhlas, mobilní rozhlas, Vítkovský zpravodaj, on-line setkání s občany) také sociální sítě – konkrétně využíváme síť Facebook.

Město Vítkov má zřízeny 4 stránky – Město Vítkov (https://www.facebook.com/mestovitkov), Kultura Vítkov (https://www.facebook.com/kulturavitkov), Kino Vítkov (https://www.facebook.com/kinovitkov) a Knihovna Vítkov (https://www.facebook.com/mkvitkov). Jiné sociální sítě momentálně neprovozujeme, v jednání je však zřízení Instagramu. 

Add2)     Správu facebooku má svěřeno oddělení vnějších vztahů a propagace, webmaster města má na starosti správu všech zřízených stránek. Na tvorbě a moderování obsahu se pak podílí s dalšími pracovníky oddělení vnějších vztahů a propagace, dále jsou přispěvateli zaměstnanci odboru kultury a starosta města.

Add3)     Nejčastější podoba publikovaných příspěvků je text, který doplnujeme vhodnou fotografií či grafikou. U delších a složitějších textů obsahujících například tabulky, využíváme sdílení odkazu na naše webové stránky (www.vitkov.info). Publikujeme také samostatné fotografie (grafiku), zvláště jako pozvánky na různé kulturní a společenské akce (plakáty atd.). Dle možností je občas využíváno i video.

Add4)     Informace na facebooku zveřejňujeme denně (i vícekrát, dle potřeby), výjimkou nejsou ani víkendové příspěvky.

Add5)     Naše město nemá v rozpočtu vyčleněnou žádnou částku na správu sociálních sítí. 

Zpracoval:

27.02.2023, Jan Dušek, oddělení vnějších vztahů a propagace          

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí vydaných dle stavebního zákona za období 01.10.2022–31.12.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Poskytnuté informace:

V období od 01.10.2022 do 31.12.2022 nebylo stavebním úřadem vydáno žádné Vámi požadované rozhodnutí (resp. dokumenty nahrazující rozhodnutí) nebo zahájení územního či stavebního řízení dle stavebního zákona týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Zpracoval:

12. 1. 2023, Andrea Lukašíková, referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí          

 

Předmět  žádosti:

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023.

U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) a to:

- název projektu

- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v mil. Kč

- plánovaný termín započetí projektu

- lokalita stavby

- zajištěno financování projektu ANO / NE

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných investičních záměrů. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Poskytnuté informace:

K vaší žádosti o informaci ze dne 4.1.2023 týkající se investičních plánů města Vítkova na rok 2023 v příloze zasíláme „Rozpis výdajů na investice v roce 2023 (63.72 kB)“ jako součást schváleného rozpočtu města Vítkova na rok 2023.

Zpracoval:

6. 1. 2023, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb         

Předmět  žádosti:

Žádost o poskytnutí následujících informací:

1) kopii o platnosti metrologického ověření silničního rychloměru UNICAM/CAM21005175

2) kopii nájemní smlouvy o pronájmu sloupu, na němž je měřící zařízení umístěno

3)  jaký byl celkový příjem města Vítkov jako provozovatele (inkasovaná částka) měřičem rychlosti UNICAM/CAM21005175 dále jen „radarové mýto") od počátku pořízení?

4) jaká byla pořizovací cena radarového mýta a jaké jsou roční platby za provoz tohoto zařízení

5) jaká byla pořizovací cena za softwarové vybavení pro měření rychlosti a jaké jsou roční platby za technickou a SW podporu?

6) kolik bylo od počátku zavedení měření rychlosti tímto zařízením celkově zaznamenáno přestupků, kolik z nich bylo uhrazeno na základě výzvy provozovateli vozidla k uhrazení určené částky a s kolika se vede správní řízení?

7) kolik zaměstnanců Městského úřadu Vítkov se zabývá zpracováním agendy související s přestupky radarového mýta? Jaká byla celková výše hrubých mezd včetně všech odvodů těchto zaměstnanců od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022? Kolik přesčasových hodin bylo vykázáno těmito zaměstnanci od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022? Jaká celková částka byla těmto zaměstnancům vyplacena nad rámec tarifní mzdy (osobní příplatek, zvláštní příplatek za přesčasy, atd.) od zavedení radaru?

8) jaké byly kompletní celkové náklady a výdaje na provoz Městské policie Vítkov za rok 2021? Jaká byla celková výše hrubých mezd členů Městské policie Vítkov za rok 2021?

9) uveďte počty, kolik bylo v měřeném úseku zaznamenáno od počátku zprovoznění radaru dopravních nehod a střetů s chodci? Byly zaznamenány v tomto úseku i smrtelné nehody?

Poskytnuté informace:

1. Platnost metrologického ověření silničního rychloměru UNICAM/CAM21005175 je stanovena do 27. února 2023 ověřovacím listem č. 8012-OL-70067-22 a platnost stanoveného měřidla je do 14. března 2029 vydaným certifikátem č. 0111-CS-C009-19 (přílohy p2 (515.79 kB)p3 (2.53 MB)).

2. Smlouva o nájmu sloupu pro umístění zařízení k měření okamžité rychlosti č.10/2022 (příloha p4 (385 kB)) je zveřejněna na portále Registr smluv (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19300867?backlink=4ylsy).

3. K datu 31. 10. 2022 byla zaúčtována do příjmů města Vítkova celková částka 6 680 817,56 Kč v souvislosti s přestupky překročení nejvyšší povolené rychlosti zaznamenané silničním rychloměrem UNICAM/CAM21005175.

4. Pořizovací cena radarového mýta byla 1 582 338 Kč (přístroj, veřejná zakázka, el. přípojka), roční platby nelze vyčíslit, jelikož silniční rychloměr je v provozu od července 2022.

5.  Softwarové vybavení stálo 796 356,20 Kč (Scarabeus, Ginis modul XRG), udržovací poplatek je 20 % z ceny.

6.  Od počátku zavedení měření rychlosti v Lesních Albrechticích, tedy od 18. 7. 2022, bylo k datu 21. 11. 2022, kdy byla předmětná žádost o informace zaevidována podatelnou MěÚ Vítkov, validováno strážníky Městské policie Vítkov a postoupeno k provedení dalších opatření správnímu orgánu (Odbor dopravy MěÚ Vítkov) celkem 14 939 přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci. V současné době bylo Odborem dopravy MěÚ Vítkov zasláno celkem 8 781 výzev k uhrazení pokuty a je vedeno 111 správních řízení.

7. Celkové náklady na platy (hrubé mzdy včetně odvodů) za období od 1. 1. do 30. 11. 2022 činily 608 325 Kč. Od ledna do srpna 2022 se jedná o náklady na 1 zaměstnance. Od září do listopadu 2022 se jedná o náklady na 2 zaměstnance. Přesčasové hodiny nebyly ani vykázány, ani proplaceny, rovněž žádné další příplatky. Nad rámec tarifní mzdy bylo vyplaceno 22 717 Kč hrubého (osobní příplatek).

8.  Celkové výdaje na Městskou policii Vítkov v roce 2021 byly 5 338 994,31 Kč, z toho výdaje na hrubé mzdy činily 3 440 574 Kč.

9. Městská policie Vítkov ani Městský úřad Vítkov nedisponuje požadovanými údaji.

Zpracoval:

23. 11. 2022, Roman Mišáček, vedoucí strážník MP Vítkov

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí vydaných dle stavebního zákona za období 1.7.2022 – 30.9.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Poskytnuté informace:

V období 01.07.2022 – 30.09.2022 bylo dne 12.9.2022 vydáno jedno územní rozhodnutí o umístění stavby týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:

Jedná se o umístění stavby hasičské stanice na pozemcích parc. č. 1554/1, parc. č. 3204/4, parc. č. 3204/5, parc. č. 3204/17, parc. č. 3204/21, parc. č. 3204/23, parc. č. 3204/24, parc. č. 3204/30, parc. č. 3206/7, parc. č. 3206/10, parc. č. 3206/18, parc. č. 3206/19, parc. č. 3207/1, parc. č. 3207/10, parc. č. 3207/30, parc. č. 3207/38, parc. č. 3207/40, parc. č. 3207/41, parc. č. 3229/1 v katastrálním území Vítkov. Žadatele je Město Vítkov.

Zpracoval:

10. 10. 2022, Andrea Lukašíková, referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět  žádosti:

1)  Které z kamerových bodů uvedených ke dni 30. 8. 2022 na adrese mestska-policie/kamerovy-system/ jsou otočné;

2) zda stacionární kamery umožňují jakoukoliv manipulaci s obrazem v reálném čase (např. přiblížení, zobrazení výřezu apod.);

3)  zda otočné a stacionární kamery obsluhují strážníci městské policie, jakým způsobem a v jakém časovém režimu (24 hodin denně apod.).

Poskytnuté informace:

1. celkem 5 otočných kamer MKDS města Vítkova je umístěno na nám. Jana Zajíce (objekt č.p.21), na ul. Selská (objekt č.p.944), na ul. Bezručova (objekt novogotického kostela), na ul. Oderská (objekt č.p.215) a na ul. Těchanovická (stožár VO u „Rákosníčkova“ hřiště).

2. manipulace s obrazem v reálném čase u stacionárních kamer je umožněna přibližováním, zobrazováním výřezu a pořízením fotodokumentace.

3. veškeré kamery MKDS města Vítkova (otočné i stacionární) jsou obsluhovány pouze strážníky MP Vítkov, a to v době výkonu služby. U MP Vítkov není zajištěna 24 hodinová služba. Záznam z kamer se ukládá na interní disk v NONSTOP režimu.

Zpracoval:

8. 9. 2022, Roman Mišáček, vedoucí strážník MP Vítkov

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací o vydaných rozhodnutích o odstranění stavby dle § 128 odst. 4 a § 129 dle stavebního zákona od 1. 2. 2022 pro právnické osoby

Poskytnuté informace:

Od 1. 2.2022 nebylo stavebním úřadem vydáno žádné rozhodnutí o odstranění stavby dle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona pro právnické osoby

Zpracoval:

10. 8. 2022, Andrea Lukašíková, referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí vydaných dle stavebního zákona za období 1.4.2022 – 30.6.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Poskytnuté informace:

Jednoduchý přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v období 1.4.2022 – 30.6.2022 - zde ke stažení (91.39 kB)

Zpracoval:

25. 7. 2022, Andrea Lukašíková, referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací o vydaných rozhodnutích o odstranění stavby dle § 128 odst. 4 a § 129 dle stavebního zákona od 1.11.2021 pro právnické osoby

Poskytnuté informace:

Od 1.11.2021 nebylo stavebním úřadem vydáno žádné rozhodnutí o odstranění stavby dle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona pro právnické osoby

Zpracoval:

22. 4. 2022, Andrea Lukašíková, referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět  žádosti:

Setkali se Petr Fiala a Volodymyr Zelenský v budově Městského úřadu Vítkov?

Poskytnuté informace:

Nesetkali. 

Zpracoval:

12. 4. 2022, Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí vydaných dle stavebního zákona za období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Poskytnuté informace:

Jednoduchý přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v období 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022. - zde ke stažení (90.14 kB)

Zpracoval:

11. 4. 2022, Andrea Lukašíková, referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět  žádosti:

Žádám tímto o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a žádám o soupis jednotlivých konkrétních nemovitostí s uvedením prodejní ceny a datem prodeje, které prodalo ze svého majetku Město Vítkov za období od 1.1. 2017 do dnešního dne, t.j. 15.3.2022.

Poskytnuté informace:

Na základě Vaši žádosti, ve které žádáte soupis jednotlivých konkrétních nemovitostí s uvedením prodejní ceny a datem prodeje, které prodalo město Vítkov za období 1. 1. 2017 do 15. 3. 2022, Vám sdělujeme, že tyto informace naleznete na odkaze: Usnesení zastupitelstva - Oficiální stránky Města Vítkov (vitkov.info).

Zpracoval:

22. 3. 2022, Bc. Jana Chorobinská, finanční odbor

 

Předmět  žádosti:

Dle právního předpisu výše uvedeného zdvořile žádám úřad s rozšířeným polem působnosti o poskytnutí následujících informací.

1.         Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy)

2.         Pokud takové zařízení existuje.

2.1.      Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti)

2.1.1.   V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou)

2.2.      Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu

2.2.1.   GPS pozice

2.2.2.   Obec a název ulice, nebo číslo komunikace

2.2.3.   Rok uvedení do provozu

Poskytnuté informace:

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že ke dni 24.2.2022 nemá Město Vítkov ve vlastnictví ani neprovozuje žádný stacionární radar.

Zpracoval:

24.2.2022  Ing. Radim Vedra, referent finančního odboru

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí informací z vydaných rozhodnutí vydaných dle stavebního zákona za období 1.10.2021 – 31.12.2021 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Poskytnuté informace:

Jednoduchý přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v období 1.10.2021 – 31.12.2021 - zde ke stažení (99.22 kB)

Zpracoval:

26. 1. 2022, Andrea Lukašíková, referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět  žádosti:

Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021.

Poskytnuté informace:

V uvedeném období byla uzavřena jedna smlouva, mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a firmou KVB advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, kterou přikládáme ke stažení (427.14 kB).

Zpracoval:

4. 1. 2022, Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy

 

Předmět  žádosti:

1) Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí.

2) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činností spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí, žádáte o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují.

Poskytnuté informace:

K bodu 1) sdělujeme, že si služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností zajišťujeme svépomocí.

K bodu 2) sdělujeme, že smlouvy s externími dodavateli na činnosti uvedené v bodu 1) nebyly uzavřeny.

Zpracoval:

4. 1. 2022, Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy

 

Předmět  žádosti:

Žádám o informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě kdy jsou data uchovávána externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádám o poskytnutí kopie aktuálně účinně smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat.

Poskytnuté informace:

K žádosti sdělujeme odpověď: „na vlastních úložištích“. K tomu připojujeme soupis hypertextových odkazů na smlouvy o nákupu serverů a jejich údržbu/provoz. Pokud byl ke smlouvě uzavřen dodatek, je provázán se smlouvou prostřednictvím ID navázané smlouvy, které je též hypertextovým odkazem.

Soupis smluv na servery/úložiště

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7361991?backlink=mvvgb

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11052728?backlink=srytj

Zpracoval:

4. 1. 2022, Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy

 

Předmět  žádosti:

1) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti).

2) o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených.

Poskytnuté informace:

K bodu 1) uvádíme soupis hypertextových odkazů na tyto konkrétní smlouvy. Pokud byl ke smlouvě uzavřen dodatek, je provázán se smlouvou prostřednictvím ID navázané smlouvy, které je též hypertextovým odkazem.

Soupis smluv na software:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9422195?backlink=0ehro

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17320835?backlink=r5neg

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17877971?backlink=r5neg

K bodu2) uvádíme, že v uvedeném období ve Vaší žádosti nebyla zahájena žádná jednací řízení.

Zpracoval:

4. 1. 2022, Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy

Předmět  žádosti:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

 1. Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021.

V souladu s § 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě a jejich zaslání na výše uvedenou e-mailovou adresu pro doručování.

V případě, že to neumožňuje povaha poskytované informace, žádám o poskytnutí zasláním (hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy.

Poskytnuté informace:

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme kopie všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených Městem Vítkov v období 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021.

Příloha ke stažení (15.96 MB)

Zpracoval:

Informace zpracovaly:  20. 12. 2021, Ing. Mikulová, Ing. Kaspříková, odbor služeb             

 

Předmět  žádosti:

Dobrý den, s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás tímto rád požádal o následující informace týkající se reklamních zařízení na pozemcích parc. č. 919/2, 950/15, vše v katastrálním území Březová u Vítkova:

1. který den bylo těmto stavbám vydáno povolení pro stavbu?

2. který den tato povolení vyprší?

Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podávám tímto v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., podnět k zahájení řízení o odstranění stavby.

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k Vaší žádosti uvádí: Stavební úřad neeviduje ve své spisovně žádnou dokumentaci týkající se reklamních zařízení na výše uvedených pozemcích. V dané věci bude stavební úřad dále postupovat v souladu se stavebním zákonem.

Zpracoval:

3.11.2021, Ing. Tomáš Kupka, MěÚ Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět  žádosti:

Žádost o poskytnutí informací v rozsahu zadávací dokumentace a schváleného projektu na modernizaci MKDS, která se aktuálně realizuje v oblasti města Vítkova.

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení (222.73 kB)

Zpracoval:

11. 10. 2021, Roman Mišáček, vedoucí strážník MP Vítkov

 

Předmět  žádosti:

Dobrý den, dovoluji si tímto požádat o informaci, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, dle jakého klíče jsou oznámení o přestupku přidělovány jednotlivých úředníkům. Děkuji

Poskytnuté informace:

Vážený pane, k Vaší žádosti o informace, kde požadujete sdělit, dle jakého klíče jsou oznámení o přestupku přidělovány jednotlivým úředníkům, sděluji následující. Podatelna úřadu podle typu přestupku tento předá odpovědnému vedoucímu odboru, který následně přidělí přestupek k řešení příslušnému zaměstnanci odboru.

Zpracoval:

22. 9. 2021, Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice MěÚ Vítkov

 

Předmět  žádosti:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o sdělení, jak je u MěÚ Vítkov evidována v příslušné evidenci komunikací „ostatní komunikace, ostatní plocha“ č.p. 2817 zapsaná na LV č. 2037 pro obec a k.ú. Vítkov, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, tzn., zda se jedná o komunikaci místní a jaké kategorie dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle § 2 odst. 4 a § 3 vyhl. Ministerstva  dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Poskytnuté informace:

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb plnící funkci silničního správního úřadu ve smyslu ustanovení § 40, odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) Vám sděluje, že komunikace na pozemku parc. č. 2817 k.ú. Vítkov není zapsána v pasportu místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikaci v majetku Města Vítkova jako komunikace místní ani jako komunikace účelová. Město Vítkov komunikaci nevlastní. Podle evidence katastru se jedná o komunikaci, kterou vlastní Lesy ČR s.p.. Opravy účelových komunikací jsou podle zákona o pozemních komunikacích nevymahatelné.

V souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vlastníkem místních komunikací je obec. V případě, že by se konkrétní komunikace měla stát komunikaci místní, musí v první fázi proběhnout převod vlastnického práva na Město Vítkov, a v druhé Městem Vítkov projevit souhlas se zařazením do kategorie místních komunikací. Přitom ve věci rozhodne příslušný silniční správní úřad, který bude postupovat v souladu s ustanovením § 3 a ustanovení navazujících zákona o pozemních komunikací.      

Zpracoval:

19. 7. 2021, Jiří Grigier, MěÚ Vítkov, odbor služeb

 

Předmět

žádosti:

 1. Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými ‎spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány ‎apod.)‎
 2. Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění; ‎akademická spolupráce; školství a věda; zemědělství; bezpečnost; technologie; sport; cestovní ‎ruch; zdravotnictví a protipandemická opatření; jiné).‎
 3. Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 ‎založené (smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod.)‎
 4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok)‎.
 5. ‎Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok)‎.
 6. ‎Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na ‎základě jakých indikátorů?‎
 7. ‎Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi ‎přínosné, přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?‎
 8. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv Vašich zaměstnanců a volených představitelů do ‎Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.‎
 9. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové republiky a z ‎Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří Vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.‎
 10. Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9.‎
 11. Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-‎wan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO, ‎CzechTrade/CzechInvest, apod.)‎.
 12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky ‎předmětem komunikace s čínským partnerem?‎
 13. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany byla ‎spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, čínské ‎ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně, jiné (prosím, uveďte).‎
 14. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké strany byla ‎spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, tchajwanské ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR, České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím, uveďte)‎.
 15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo ‎Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?‎

Poskytnuté informace:

 1. Nespolupracujeme s institucemi z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan).
 2. Nelze uvést seznam oblastí spolupráce, protože spolupráce neprobíhá.
 3. Nemáme scany smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 ‎založené, protože spolupráce neprobíhá.
 4. Nelze uvést – viz. odpověď k bodu 1.
 5. Nelze uvést – viz. odpověď k bodu 1.
 6. Nedochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1 – viz. odpověď k bodu 1.
 7. Nelze uvést – viz. odpověď k bodu 1.
 8. V období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020 nebyly uskutečněny žádné pracovní cesty, delegace a návštěvy našich zaměstnanců a volených představitelů do ‎Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan).‎
 9. V období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020 nás nenavštívili představitelé institucí z Čínské lidové republiky a z ‎Čínské republiky (Tchaj-wan) v rámci pracovních cest, delegací a návštěv.
 10. Nelze uvést – viz. odpověď k bodu 8 a 9.
 11. Nelze uvést – viz. odpověď k bodu 1.
 12. Nelze uvést – viz. odpověď k bodu 1.
 13. Nemáme spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky.
 14. Nemáme spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan).
 15. Rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo ‎Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce neprobíhají.

Zpracoval:

 9. 6 .2021, Magda Hrtoňová, DiS., referentka odboru vnitřní správy

 

Předmět

žádosti:

 1. Kolik autoškol je k dnešnímu dni registrováno u Vašeho úřadu k provozování odborného výcviku pro získání řidičského oprávnění sk. B?

 2. Kolik žáků se v roce 2020 přihlásilo k vykonání zkoušky odborné způsobilosti řidičského oprávnění sk. B?

 3. Kolik z těchto přihlášených žáků zkoušku vykonalo s hodnocením „prospěl“?

Poskytnuté informace:

 1. K dnešnímu dni (tj. 02.06.2021) Městský úřad Vítkov, Odbor dopravy eviduje 7 autoškol k provozování výcviku pro získání řidičského oprávnění sk. B.

 2. Celkový počet přihlášených žadatelů pro sk. B v roce 2020 byl 159. Z toho 16 žadatelů se přihlásilo k přezkoušení z odborné způsobilosti.

 3. S hodnocením „prospěl“ vykonalo celkem 113 žadatelů.

Zpracoval:

 2. 6. 2021, Radim Pančiak, odbor dopravy

 

Předmět

žádosti:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

1.Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení (VO)? (počet všech svítidel umístěných jak na samostatných sloupech VO, tak na sloupech nízkého napětí či na výložnících domů).

2.Jaký je (zhruba) celkový instalovaný příkon soustavy VO?

3.Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon - procentní podíl pro sodíkové výbojky, výbojky RVLX, halogenové výbojky a LED svítidla?

4.Jaká je celková roční spotřeba energie soustavy VO v kWh? (Uveďte roky 2019 a 2020).

5.Jaké je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky 2019 a 2020).

6. Jaké má město pro letošní rok plánované investiční akce týkající se VO? (rekonstrukce, výměna svítidel, výstavba nového VO atd.)

Poskytnuté informace:

 1. Soustavu veřejného osvětlení ve Vítkově a místních částech tvoří 935 Ks sítidel.

 2. Celkový příkon soustavy veřejného osvětlení je 34662 W

 3. Soustavu tvoří LED svítidla a 12 sodíkových výbojek (2,03 %)

 4. Celková roční spotřeba energie za rok 2019 byla 262 317 kWh, za rok 2020 není možno údaje poskytnout, doposud nebyly vyúčtovány zálohy.

 5. celková cena za spotřebu za rok 2019 je 886 631,- Kč. Za rok 2020 není možno údaje poskytnout, doposud nebyly vyúčtovány zálohy

 6. pro letošní rok nejsou plánovány žádné investice na veřejném osvětlení.

Zpracoval:

 9. 4. 2021, Ing. Riška Jiří, vedoucí odboru služeb

 

Předmět

žádosti:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

- název projekt

- popis projektu

- projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

- finanční rozpočet projektu

- plánovaný termín započetí projektu

- předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce                                                                                         

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Poskytnuté informace:

K Vaší žádosti ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí informace Vám sdělujeme, že veškeré informace týkající se investic města jsou k dispozici v dokumentu „Akční plán rozvoje města Vítkova 2019-2022, 2. aktualizace “ – viz odkaz

mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/

Zpracoval:

17. 3. 2021, Ing. Mikulová, odbor služeb                            

 

Předmět žádosti:

Otázka č. 1 : Kolik městských bytů bylo uděleno v rámci klasického bytového pořadníku a kolik jich bylo uděleno mimořádným udělením, od roku 2014:

Otázka č. 2 : Kolik korun českých bylo vyplaceno firmě Renarkon o. p. s. za dobu, co je ve Vítkově?

Poskytnuté informace:

Otázka č. 1 : Kolik městských bytů bylo uděleno v rámci klasického bytového pořadníku a kolik jich bylo uděleno mimořádným udělením, od roku 2014:

Odpověď:

rok

Přidělení z pořadníku

Mimořádné přidělení bytu

Celkem

2014

8

10

18

2015

6

6

12

2016

5

3

8

2017

8

11

19

2018

5

10

15

2019

10

10

20

2020

3

12

15

celkem

45

62

107

Otázka č. 2 : Kolik korun českých bylo vyplaceno firmě Renarkon o. p. s. za dobu, co je ve Vítkově?

Odpověď: Od roku 2015 bylo vyplaceno celkem 115.000,-Kč.

Zpracoval:

23. 2. 2021, Ing. Jiří Riška, vedoucí odboru služeb

 

Předmět

žádosti:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst.1 písm. c) a d) Zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst.1 písm. e) bod 1. a bod 2. Zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici  § 4 odst.1 písm. e) bod 1. a bod 2. Zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

Jaká organizační služka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Jakou internetovou adresu profilu zaměstnavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Poskytnuté informace:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst.1 písm. c) a d) Zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Bylo zřízeno celkem 5 příspěvkových organizací.

Organizace zřízené městem jsou uvedeny na webových stránkách města, včetně všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.

Tyto informace město poskytuje na těchto stránkách:

mestsky-urad/samosprava/organizace-zrizene-mestem/

 

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst.1 písm. e) bod 1. a bod 2. Zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Jiné právnické osoby nebyly zřízeny

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici  § 4 odst.1 písm. e) bod 1. a bod 2. Zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Žádné

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

žádné

na základě horizontální spolupráce  - žádné

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

Žádné

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?

Povinný subjekt nepoužil právní služby ve vztahu k veřejným zakázkám jinak, než na základě § 29 písm 4) ZVZ.

Jaká organizační služka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

Z hlediska státní správy – Krajský úřad MSK

Z hlediska samosprávy – ministerstvo vnitra

Popis organizační struktury včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení s uvedením konkrétního počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti je uveden na těchto webových stránkách:

mestsky-urad/mestsky-urad/organizacni-struktura/

Jakou internetovou adresu profilu zaměstnavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=70

Zpracoval:

18. 2. 2021, Ing. Jiří Riška, vedoucí odboru služeb

Předmět žádosti:

Žádost podle zák. č. 106/1999 Sb. o následující informace:

1) Seznam převodů obecního majetku v roce 2020 [minimálně prosím o poskytnutí těchto informací: předmět převodu (např. auto značky Škoda, RZ XXX), druh převodu (prodej, darování, směna, pronájem, výpůjčka), doba trvání převodu, cena převodu, identita druhé smluvní strany].

2) Byly informace o záměru provést tyto převody obecního majetku v roce 2020 předem zveřejněny na internetové i normální úřední desce obce? Pokud ano, prosím o poskytnutí důkazu o tomto zveřejnění. Dále prosím o poskytnutí URL adresy, pokud je tento záměr nadále zveřejněn online na internetové úřední desce.

3) Rozhodlo o těchto záměrech převodu obecního majetku v roce 2020 zastupitelstvo nebo rada obce? Pokud ano, prosím o poskytnutí takových usnesení.

4) Jak byla stanovena tržní cena převodů obecního majetku v roce 2020? Poskytněte mi prosím informace o konkrétním podkladu o stanovení tržní ceny každého jednoho převodu obecního majetku v roce 2020.

Poskytnuté informace:

Vážený pane xxxxx, k Vašim dotazům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme následující: 

ad 1) Veškeré převody majetku jsou uveřejněny v usneseních zastupitelstva a rady města na odkazech: 

mestsky-urad/usneseni/usneseni-zastupitelstva/

mestsky-urad/usneseni/usneseni-rady/.

ad 2) Záměry byly uveřejněny na úřední desce jak elektronické – viz odkaz:

mestsky-urad/uredni-deska/ , tak stacionární. Důkaz přikládáme přílohou.

ad 3) O záměrech převodu rozhodlo zastupitelstvo nebo rada města svými usneseními – viz odkaz v bodě 1).

ad 4) Cena byla stanovena dle Zásad prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města Vítkova uveřejněné na odkaze: mestsky-urad/pravni-predpisy-a-vnitrni-smernice/smernice/?page=2 nebo na základě znaleckého posudku. V roce 2020 nedošlo k prodeji ani pronájmu žádného movitého majetku, tedy nebylo potřeba stanovit prodejní nebo nájemní cenu tohoto majetku. V případě darování nemovitého majetku je převod bezplatný. Pokud se záležitost týče pachtů, směn pozemků či zřizování věcných břemen v pozemcích, řeší toto výše zmiňované Zásady prodeje a pronájmu nemovitých věcí.

 

Zpracoval:

29. 12. 2020, Bc. Jana Chorobinská, finanční odbor

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace – členství ve volební komisi.

Poskytnuté informace:

- Delegace do volební komise a její zrušení.
- Členové volební komise č. 1 a jejich delegování stranami.
- Jmenování členů komise starostou města.

Zpracoval:

5. 10. 2020, Zdeňka Formánková, odbor vnitřní správy MěÚ Vítkov

 

Předmět žádosti:

Seznam autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu ORP. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu ORP

Poskytnuté informace:

Žadateli byly poskytnuty informace o všech autoškolách s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti  ORP Vítkov a dále seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti ORP Vítkov.

Zpracoval:

16. 06. 2020, Radim Pančiak, odbor dopravy / zkušební komisař

 

Předmět žádosti:

1. žádost o informaci k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Vítkova, ať už provozované městem Vítkov, Policií ČR nebo třetí osobou.

2. žádost o informaci k umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.

3. žádost o informaci k dalším technickým zařízením, zajišťujícím dozor nad dodržováním dopravních předpisů, která jsou v katastru města Vítkova instalovány, případně jaký je plán do budoucnosti s rozšířením počtu těchto zařízení.

Poskytnuté informace:

1. v katastru města Vítkova jsou v provozu 3 informativní stacionární radary (panely) v majetku města Vítkova, které upozorňují projíždějící řidiče na aktuální rychlost. Jejich umístění je:

- Vítkov: komunikace Opavská (GPS: 49.7781856N, 17.7545858E, pro směr od Horní Vsi k centru města)

- Vítkov, část Klokočov (GPS: 49.7494017N, 17.7386992E, pro směr od středu obce ke hřbitovu)

- Vítkov, část Zálužné (GPS: 49.8238575N, 17.7125208E, na začátku obce pro směr od Mokřinek na Nové Těchanovice)

2. v katastru města Vítkova nejsou umístěny žádné úsekové radary měřící rychlost vozidel.

3.   v katastru města Vítkova nejsou umístěna žádná další technická zařízení, zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů.

Strážníci MP Vítkov k provádění měření rychlosti vozidel používají přenosný měřič rychlosti ProLaser III s dokumentačním zařízením. 

Zpracoval:

13. 05. 2020, Roman Mišáček, vedoucí strážník MP Vítkov

 

Předmět žádosti:

Dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné, ale za standardního stavu. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou  jim alespoň vytýkány? Hrozí jím snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách? Nezlobte se, ale přijde mi, že v posledních čtyřech letech úředníkům naprosto zásadně vyrostly platy, ale mohou si dělat co chtějí. Nerada bych paušalizovala, ale občas mám takový dojem, že jim projde všechno a nikdo nad nimi nevykonává skutečný dohled. Proto Vás právě žádám o informaci výše.

Poskytnuté informace:

K Vaší žádosti dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím sdělující následující. V oblasti výkonu státní správy jsou každoročně prováděny Krajským úřadem Moravskoslezského kraje kontroly. Tyto kontroly se zabývají i zjišťováním pochybení ve smyslu nedodržování zákonných lhůt pro vyřizování různých záležitostí. Pokud jsou pochybení zjištěna, jsou uvedena v protokolu a obec je povinna pochybení odstranit. Nevzpomínám si, že by nám bylo vytýkáno nedodržení lhůt, vesměs je vždy v závěru konstatováno bez závad. Zároveň je na úřadě v souladu s vnitřními předpisy prováděna pravidelná kontrola vedoucími jednotlivých odborů. Pokud dojde ke zjištění jakéhokoli pochybení, je postupováno dle příslušných zákonů. V případě personálních opatření se řídíme zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákonem č. 312/20002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Pokud se jedná o velký rozsah pracovních povinností, hledáme možnost ve zřízení pracovního místa tak, aby bylo reálné správní činnosti zvládat dle zákona. Pokud máte nějakou osobní zkušenost s naším městským úřadem, můžete se na mě či příslušného vedoucího pracovníka obrátit. Vždy se každým podnětem zabýváme, ale musíme ho vždy řešit v souladu se zákonnými normami. Pokud jste někde s prací úředníků nespokojena, je mnoho možností jak svou námitku, dotaz či odvolání řešit.

Zpracoval:

6.5.2020, Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice Městského úřadu ve Vítkově

 

Předmět žádosti:

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., vás žádám o zaslání informace, kdo postavil a provozuje dřevěné přemostění přes řeku Moravici na parcelách č. 1745  a 679/2 v k.ú. Radkov u Vítkova (dřevěná lávka či mostek).

Dále vás žádám o zaslání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na stavbu výše uvedeného přemostění.

Dále vás žádám na základě čeho je výše uvedené přemostění provozováno.

Poskytnuté informace:

Dne 20.4.2020 jste podal žádost o informaci dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdo postavil a provozuje dřevěné přemostění přes řeku Moravici na parcelách č. 1745 a 679/2 v k.ú. Radkov u Vítkova (dřevěná lávka či mostek).

Dále jste žádal o zaslání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na stavbu výše uvedeného přemostění a na základě čeho je uvedené přemostění provozováno.

Městský úřad Vítkov – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Vás dne 22.4.2020 vyzval dopisem pod č.j. MUVI 8884/2020 k doplnění lokalizace místa přemostění a přesnou identifikaci přemostění. Lhůta byla poskytnuta do 30-ti dnů ode dne doručení výzvy.

Žádost byla doplněna dne 5.5.2020 pod č.j. MUVI 9716/2020 s uvedení identifikace přemostění pomocí GPS souřadnic a se zákresem v katastru nemovitostí včetně ortofotomapy. 

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Vám k dané žádosti uvádí následující:

Na „Lávku přes vodní tok Moravice“ bylo vydáno dne 7.4.2016 pod č.j. MUVI 9156/2016 a spis.zn. Výst.449/2015/Lu dodatečné povolení stavby na základě žádosti Bike Sport Club, se sídlem Česká 1103/2, Opava-Kylešovice, který lávku postavil a současně je provozovatelem. Lávka slouží pouze pro vlastní potřeby sportovního klubu.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dodatečném povolení stavby a kolaudačním souhlasu, které jsou přílohou této žádosti. 

Přílohy: 

Dodatečné povolení stavby ze dne 7.4.2016 pod č.j. MUVI 9156/2016

Kolaudační souhlas ze dne 9.10.2019 pod č.j. MUVI 25824/2019

Zpracoval:

6.5.2020, Ivana Oršová, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět žádosti:

Město Vítkov uzavřelo dne 11.10.2017 se Společností kino Vítkov, zastoupenou správcem: JAMI – stav, s.r.o., smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je dle článku 3., odst. 3.1 realizace stavby: ,,Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“. Realizace stavby je následně rozčleněna na tři části – SO 001 Stavební úpravy (etapa 1, etapa 2), SO 002 Oprava střechy, SO 003 Venkovní úpravy.

Na základě obdržení sdělení k žádosti o poskytnutí informace ze dne 01.04.2020, č. j. MUVI 7640/2020, tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen ,,InfZ“), podávám opětovnou žádost o poskytnutí doplňujících informací spočívající ve sdělení následujícího:

1) K jakému dni došlo k dokončení konkrétních stavebních dílů: dílu č. 766 – Konstrukce truhlářské, dílu č. 767 – Konstrukce zámečnické, které oba spadají do části díla SO 001 – stavební úpravy – 2. etapa?

2) V případě, že nemůžete u těchto konkrétních stavebních dílů dát přesnou odpověď požadovanou v otázce č. 1., žádám o sdělení, ke konci jakého časového období bylo u stavebních dílů č. 766 – Konstrukce truhlářské, č. 767 – Konstrukce zámečnické (obojí spadá do části díla SO 001 – stavební úpravy – 2. etapa) zaevidováno dokončení a kdy byla provedena konečná kontrola?

3) Jaký byl výsledek kontroly stavebních dílů č. 766 – Konstrukce truhlářské, č. 767 – Konstrukce zámečnické (obojí spadá do části díla SO 001 – stavební úpravy – 2. etapa)? Byly tyto stavební díly provedeny bezvadně či nikoliv? V případě, že tyto konkrétní stavební díly nebyly provedeny bezvadně, kdy byly tyto vady odstraněny?

Poskytnuté informace:

Jak jsem Vám již sdělil dne 1. 4. 2020, na dotaz ohledně termínu dokončení konkrétních stavebních dílů Vám bohužel nemohu dát přesnou odpověď. To platí i pro díly č. 766 a 767, které spadají do části díla SO 001. Podle Smlouvy o dílo objednatel požadoval dokončení díla jako celku, neevidoval tedy dokončení jednotlivých stavebních dílů té které části díla. V okamžiku převzetí díla 20. 12. 2018 byly zaevidovány pouze ty vady, které jsou výslovně uvedeny v zápise o předání a převzetí díla (byl Vám již doručen). Ke dni předání žádné jiné nedodělky tedy nebyly zjištěny, to se týká i konstrukcí truhlářských a konstrukcí zámečnických.

Pokud se Vaše otázky týkají vztahu mezi generálním dodavatelem a subdodavateli, pak termíny a kvalita předaného díla měla být řešena ve smlouvách mezi generálním dodavatelem a subdodavateli.

Zpracoval:

 8. 4. 2020, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Město Vítkov uzavřelo dne 11.10.2017 se Společností kino Vítkov, zastoupenou správcem: JAMI – stav, s.r.o., smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je dle článku 3., odst. 3.1 realizace stavby: ,,Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“. Realizace stavby je následně rozčleněna na tři části – SO 001 Stavební úpravy (etapa 1, etapa 2), SO 002 Oprava střechy, SO 003 Venkovní úpravy.

Na základě obdržení sdělení k žádosti o poskytnutí informace ze dne 31.03.2020, č. j. MUVI 7385/2020, tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen ,,InfZ“), podávám žádost o poskytnutí doplňujících informací spočívající ve sdělení následujícího:

1) Z jakého důvodu došlo ke skutečnému dokončení všech prací a předání a převzetí díla až 20.12.2018, oproti původně stanovenému termínu 27.11.2018? Tato informace není ze zápisu o předání a převzetí ze dne 20.12.2018 patrná.

2) U jaké části díla (SO 001 – stavební úpravy – etapa 1, etapa 2; SO 003 – venkovní úpravy) došlo k prodlení s jeho dokončením a předáním a převzetím? U jakého konkrétního stavebního dílu té které části díla došlo k prodlení s jeho dokončením a předáním a převzetím? (např. zemní práce 1, staveniště přesun hmot 99, vnitřní vybavení 790).

Poskytnuté informace:

K Vaší žádosti o poskytnutí doplňujících informací ze dne 31. 3. 2020 (týká se díla: „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“) sděluji:

Důvodem předání a převzetí díla dne 20. 12. 2018 oproti původně stanovenému termínu 27. 11. 2018 bylo zejména prodlení zhotovitele (a to jak v realizaci části díla SO 002, tak v předání celého díla).  Dalším důvodem posunutí konečného termínu předání a převzetí díla byla vada projektu a klimatické podmínky (týká se zejména části díla SO 002).

Pokud jde o dotaz na prodlení v dokončení jednotlivých dílčích stavebních dílů té které části díla, na tento Vám bohužel nemůžeme dát přesnou odpověď, objednatel ke konci určitého časového období pouze zaevidoval dokončení těchto dílčích stavebních dílů a provedl jejich konečnou kontrolu.

Zpracoval:

 1. 4. 2020, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací spočívající ve sdělení následujícího:

1) Kdy došlo k realizaci jednotlivých částí díla (SO 001, SO 002, SO 003)?

2) Kdy došlo k protokolárnímu předání a převzetí jednotlivých částí díla (SO 001, SO 002, SO 003)?

Případně kdy došlo k protokolárnímu předání a převzetí kompletního díla?

Dále si dovoluji požádat o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí protokolu o předání a převzetí, týkajícího se části díla označené SO 001 Stavební úpravy, a protokolu o předání a převzetí kompletního díla. Jelikož požadované listiny obsahují citlivé informace smluvních stran, týkající se projevů osobní povahy v podobě osobních a identifikačních údajů vymezených v § 4 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, žádám o zaslání požadovaných listin v anonymizovaném znění.

Poskytnuté informace:

K Vaší žádosti o poskytnutí informací v souvislosti se stavbou: „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ Vám v příloze zasíláme zápisy o předání a převzetí stavby:

 1. Zápis o předání a převzetí stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ – stavebního objektu SO 002 (Oprava střechy), kdy toto dílčí předání proběhlo dne 23. 5. 2018 (skutečné dokončení prací)

 2. Zápis o předání a převzetí kompletního díla - stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“, které proběhlo dne 20. 12. 2018 (skutečné dokončení prací)

Stavba „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ byla realizována v termínu 16. 10. 2017 (předání staveniště) – 20. 12. 2018 (předání díla).

Přílohy: Zápisy o předání a převzetí stavby

Zpracoval:

 31. 3. 2020, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Kolik ha zemědělské orné půdy vlastní Vaše město, kolik ha zemědělské orné půdy pronajímáte za účelem zemědělského podnikání, za kolik pronajímáte 1 ha zemědělské orné půdy - v průměru i minimální a maximální rozmezí, za kolik nabízíte k prodeji 1 ha zemědělské orné půdy - v průměru i minimální a maximální rozmezí, podle čeho se rozhodujete, kterou zemědělskou ornou půdu nabídnete k prodeji a kterou pronajmete, které parcely zemědělské orné půdy jsou u Vás aktuálně volné k pronájmu nebo k prodeji.

Poskytnuté informace:

Město vlastní 61,762 ha orné půdy.

Město pronajímá 58,712 ha orné půdy.

Pronájem orné půdy je stanoven v Zásadách prodeje a pronájmu nemovitých věcí v majetku města Vítkova – viz odkaz:

mestsky-urad/pravni-predpisy-a-vnitrni-smernice/smernice/?ftshow=1018&ftresult=Z%C3%A1sady+pro+prodej

Orná půda se obvykle neprodává, pokud tak nastane, tak se stanovuje prodejní cena na základě znaleckého posudku.

Rozhodnutí je plně v kompetenci RM/ZM

Město v současné době nenabízí žádné parcely zemědělské orné půdy k prodeji či k pronájmu. 

Zpracoval:

 13. 3. 2020, Bc. Jana Chorobinská, finanční odbor

 

Předmět žádosti:

 1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?

 1. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně obecné procentuální vyjádření)?

 1. Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika?

Poskytnuté informace:

 1. Rodičům nebyla ve správním řízení uložena povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hod. dle ust. § 13 zák. SPOD uvedených letech

 2. Jeden pracovník OSPOD má absolvovaný mediační výcvik

 3. Pro postu ukládání povinností účastnit se 1. setkání s mediátorem není zpracován vnitřní pokyn ani metodika

Zpracoval:

 27. 2. 2020 Mgr. Hana Klapetková, vedoucí odboru sociálních věcí

 

Předmět žádosti:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce                               

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace (PDF)

Zpracoval:

 19. 2. 2020, Ing. Mikulová, odbor služeb  

 

Předmět žádosti:

V souladu se zákonem č. 106/1999Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádáme o poskytnutí kopie zápisu Usnesení 10. Zasedání Zastupitelstva města Vítkova, konaného dne 15.ledna 2020 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7, včetně informace o hlasování jednotlivých zastupitelů v bodě 578/10.

Poskytnuté informace:

Na základě Vaší žádosti z 23.1.2020, dle zákona č. 106/1999 S., zasílám výpis ze zápisu zasedání Zastupitelstva města Vítkova ze dne 15.1.2020, týkající se mimosoudní dohody mezi TS Vítkov a firmou Kareta s.r.o.:  
Mimosoudní dohoda mezi TS Vítkov a firmou Kareta s.r.o.

předložil:                        Ing. Pavel Smolka

Pan xxxxxxx – navrhuje přistoupit na dohodu za podmínek uvedených v usnesení.           

hlasování:                       13-0-2(xxxxxxxxxxx)  

Zpracoval:

 29. 1. 2020, Ing. Pavel Smolka, starosta města

 

Předmět žádosti:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací, které se týkají finančních investic Vašeho města. Níže prosím uveďte, do jakých investičních nástrojů/aktiv Vaše město provedlo/provádí finanční investice, v jaké výši a jakého dosahuje výnosu.

Příloha ke stažení

Poskytnuté informace:

Příloha ke stažení

Zpracoval:

 21. 1. 2020, Bc. Jana Chorobinská, finanční odbor

Předmět žádosti:

 • Jaký právní postoj Vaše obec zaujímá k vlastníkům pozemků, které jsou veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve světle konstantní judikatury (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2014 sp. zn. 28 Cdo 3684/2013), podle níž „není-li v občanskoprávní rovině (např. smlouvou) upraveno obecné užívání veřejného prostranství, zahrnující i jen zčásti pozemky vlastnicky náležející třetí osobě, má to za následek vznik bezdůvodného obohacení na straně obce plněním bez právního důvodu (§ 451 odst. 2 obč. zák.), neboť i když existuje právní důvod užívání veřejného prostranství, nejde o titul, podle kterého by obci vzniklo oprávnění, aby takové plnění ze strany třetí osoby (strpění užívání jejího majetku) bylo poskytováno bezplatně.“? Vyrovnává se Vaše obec nějakým způsobem s vlastníky pozemků, které jsou současně veřejným prostranstvím, popřípadě má s nimi uzavřenou nějakou občanskoprávní smlouvu?

 • Nárokoval po Vaší obci v minulosti některý vlastník pozemku, který je veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezdůvodné obohacení blíže specifikované v bodě 1 této žádosti, a pokud ano, jak se Vaše obec s tímto nárokem vypořádala?

 • Pokud nedošlo v minulosti k uplatnění nároku po Vaší obci dle bodu 2 této žádosti – byla by Vaše obec ochotna vydat bezdůvodné obohacení ve smyslu shora uvedeném za stávající situace, kdy celá problematika není blíže upravena zákonem?

 • Uvítala by Vaše obec bližší zákonnou úpravu shora nastíněné problematiky?

Poskytnuté informace:

K vašemu dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně postoje obce k vlastníkům pozemků, které jsou veřejným prostranstvím uvádíme, že Město Vítkov má vydanou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, jejíž součástí jsou přílohy mapy, kde jsou vyznačeny pozemky, za které město vybírá poplatky. Veškeré pozemky jsou v jeho vlastnictví. Nevybírá poplatky za užívání veřejného prostranství ve vlastnictví třetí osoby. Proto nikdo v minulé době nenárokoval bezdůvodné obohacení.

Na další dvě otázky nelze odpovědět dle zákona č. 106/1999 Sb., neboť jde o předjímání situace.

Zpracoval:

 18.12.2019, Bc. Jana Chorobinská, finanční odbor

 

Předmět žádosti:

Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o sdělení informací:

 • Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z 
  • Nálezové databáze ochrany přírody,
  • Územně analytických podkladů,
  • Hodnot v území,
  • Limitů v území,
  • Vlastních průzkumů?
 • Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)?
 • Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze? Heslo samozřejmě nepožaduji.
 • Byl přístup do Nálezové databáze databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?).

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, uvádí následující:

Při vydávání koordinovaných stanovisek ke stavebním záměrům odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí v rámci jednotlivých příslušností vychází z územně analytických podkladů, hodnot v území, limitů v území i vlastních průzkumů.

K Nálezové databázi ochrany přírody nemá Městský úřad Vítkov – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí přístup.

Zpracoval:

 Oršová Ivana, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět žádosti:

V souladu se zněním §13 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás touto cestou žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Vítkov formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Pro usnadnění posílám vzor, jelikož ideální seznam by měl obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude uveden výčet správců (včetně přiřazeného IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou uvedeny katastrální území, kde se nachází jím spravované sítě.

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), Vám v příloze zasílá seznam jemu známých aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Vítkov doplněný do Vámi zaslaného vzoru ve formátu xls.

Zpracoval:

 25. 9. 2019, Ing. Tomáš Kupka, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 

Předmět žádosti:

Informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Vítkov, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd. Výše zmíněné informace požaduji za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Poskytnuté informace:

Celkové náklady na zaměstnance památkové péče za rok 2018: xxx.xxx,- Kč

Počet pracovníků: 0,5

Zařazení do platové třídy: 10

Zpracoval:

 23. 9. 2019, Ing. Jana Gintarová, odbor vnitřní správy       

 

Předmět žádosti:

Vážení, obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177. 

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí všech podaných nabídek uvedených subjektů ve věcech veřejných zakázek bez ohledu na skutečnost, zda byla následně s některým z uvedených subjektů uzavřena smlouva, či nikoli.

Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba. Odpověď nám prosím zašlete do datové schránky.

Poskytnuté informace:

K Vaší žádosti o poskytnutí informací na základě Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme, že v souladu se zákonem aktuálně nedisponujeme žádnou dokumentací nebo podklady, které by nasvědčovaly o účasti subjektů:

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 ve veřejných zakázkách zadávaných Městem Vítkov.

Zpracoval:

 27. 8. 2019, Ing. Mikulová, odbor služeb       

 

Předmět žádosti:

 1. Žádost o poskytnutí  úplného znění usnesení, se kterým bylo dne 12.12.2018 seznámeno zastupitelstvo města Vítkova v dané věci. Dále žádost o poskytnutí kopie vyjádření MPSV zmíněné dříve.

 2. Žádost o sdělení důvodů, proč město vůči kontrolovanému subjektu nemůže přijímat žádná opatření a kdo tedy tato opatření přijímat může.

 3. Žádost o sdělení důvodu, proč záležitost porušení školského zákona na Vítkovské lávce bude projednávána na schůzi rady města až dne 06.08.2019.

 4. Žádost o informaci, kdy a jakou formou byli se zprávou ČŠI seznámeni zastupitelé města.

 5. Žádost o poskytnutí služebních emailových adres všech zastupitelů města.

Poskytnuté informace:

 1. Žadateli bylo poskytnuto úplné znění usnesení zastupitelstva ze dne 12. 12. 2018.  Žadateli bylo zasláno vyjádření MPSV.

 2. Příspěvkové organizace se řídí zákonem, směrnicemi a zřizovací listinou. Mají vlastní právní subjektivitu a postupují podle svých vlastních vnitřních předpisů. Usnesení rady k této věci ze dne 6. 8. 2019: "581/17 - 1. Bere na vědomí závěry z provedených kontrol a stanoviska MPSV k projektu Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Tunnel Vítkov, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772,  prioritní osa OPZ: 2.1, Protokol o kontrole č. 1/2018 vyhotovený Městem Vítkov dne 15.10.2018.  2. Bere na vědomí protokol o kontrole č. j. ČŠIT – 1882/18-T České školní inspekce ze dne 3. 10. 2018.  Rada dále rozhodla o pracovně-právní sankci vůči ředitelce Střediska volného času.

 3. Záležitost porušení školského zákona byla v radě poprvé řešena 11. 12. 2018 a poté přiřazena k souběžnému řešení s pochybením ve věci administrace zakázky NZDM a SASRD. Ministerstvo se vyjádřilo k situaci 20. 5. 2019. Poté se pracovalo na ověřování dokumentů a přípravě zprávy.

 4. Zastupitelé budou seznámeni po usnesení rady města ve zprávě Zprávy o jednání rady města na zasedání dne 28. 8. 2019.

 5. Pracovní emailové adresy zastupitelů nejsou zřízeny, v minulých volebních obdobích vytvořeny byly, ale neosvědčily se. Emaily radních jsou ve tvaru prijmeni@vitkov.eu, viz mestsky-urad/samosprava/rada-mesta/

Zpracoval:

19. 8. 2019, Mgr. Martin Šrubař, místostarosta

 

Předmět žádosti:

Na základě zákona 106/1999 vás tímto žádám o poskytnutí informací v souvislosti se závěry, které vypracovala kontrolní skupina při kontrole zakázky malého rozsahu "Administrace projektu SASRD a NZDM Tunnel Vítkov. Dokument o kontrole ze dne 15.10.2018, na který se odvolávám, zároveň přikládám v příloze.

Prosím o vaše vyjádření k těmto otázkám:

1) Zda, kdy a jakou formou byli se závěry kontroly seznámeni členové městského zastupitelstva?

2) Zda, kdy, kým a jaká opatření byla přijata vůči kontrolovanému subjektu (tj. SVČ Vítkov) pro realizaci budoucích veřejných zakázek?

3) Zda, kdy, kým a jaké sankce byly přijaty a vůči kterým osobám zodpovědným za nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, tak jak je popisuje přiložený dokument v bodech a) až i) ?

Poskytnuté informace:

1. Radní byli ústně seznámeni s obsahem protokolu veřejnosprávní kontroly na schůzi rady města dne 11. 12. 2018.  Přijaté usnesení bylo předloženo zastupitelstvu města dne 12. 12. 2018.

Písemně byla rada seznámena až po vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí, a to elektronickou formou dne 17. 7. 2019, kde jí byly předloženy oba protokoly o kontrolách.

2. Vůči kontrolovanému subjektu město nemůže přijímat žádná opatření.

3. Projednávání zmíněné veřejné zakázky je v programu schůze rady dne 6. 8. 2019, kde budou radní v rozsahu příslušných zákonů rozhodovat o přijetí opatření vůči p. ředitelce SVČ za pochybení při vyhlášení veřejné zakázky.

Záležitost porušení školského zákona na Vítkovské lávce bude projednávána na schůzi rady města dne 6. 8. 2019.

Zpracoval:

29.7.2019, Mgr. Martin Šrubař, místostarosta

 

Předmět žádosti:

Podle zákona 106/1999 žádám Město Vítkov o informaci, zda byla za porušení školského zákona při akci Vítkovská lávka uložena finanční sankce a pokud ano, tak kdy, komu a v jaké výši.

Poskytnuté informace:

Záležitost porušení školského zákona na Vítkovské lávce bude projednávána na schůzi rady města dne 6. 8. 2019.

Zpracoval:

29.7.2019, Mgr. Martin Šrubař, místostarosta         

 

Předmět žádosti:

poskytnutí následujících informací:

1. Kopie všech platných a účinných interních směrnic nebo jiných vnitřních předpisů k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Vašem úřadě, a pokud možno, tak i u Vám podřízených příspěvkových organizací, případně  obchodních společností, kde vykonáváte majetková práva.

2. Kopii speciální platné a účinné interní směrnice či jiného vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pokud požadavek na zvláštní úpravu vyplýval z požadavků dotačních orgánů.

 

Poskytnuté informace:

Ad. 1 Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Vítkov postupuje dle Závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - Směrnice č. 07/2017 – přístupné v sekci „Právní předpisy a vnitřní směrnice“ na webových stránkách města dle odkazu níže: mestsky-urad/pravni-predpisy-a-vnitrni-smernice/smernice/

Příspěvkové organizace jsou samostatné právní subjekty dle Zákona č. 106/1999 Sb. Z tohoto důvodu je nutno se s Vaším dotazem směřujícím na ně obrátit přímo na příspěvkové organizace samotné s tím, že v této části se Vaše žádost o informace na město nevztahuje.

Ad. 2 Město Vítkov nemá schválenu žádnou speciální směrnici, která by byla upravena dle konkrétních požadavků dotačního orgánu.

Zpracoval:

20.6.2019, Ing. Mikulová, odbor služeb         

 

Předmět žádosti:

Dotaz dle zák. 106/1999 Sb., s odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích,  § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích,  § 125f odst. 1 silničního zákona,  § 2 odst. b) silničního zákona,   § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a  § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích žadatel žádal o následující informace:

 1. V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)?
 2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla?
 3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje?
 4. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla?
 5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov, oddělení dopravy jednající v přenesené působnosti dle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 124 odst.5 písm. j) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), Vám sděluje následující:

Ad1) Dle zákona o silničním provozu je řízení ve věci přestupku dle ustanovení § 125f odst. 1) téhož zákona vedeno s provozovatelem vozidla, který je zapsán v registru silničních vozidel.

Ad2) Uložená pokuta je vymáhána po provozovateli vozidla.

Ad3) Zdejší správní orgán se s takovým postupem dosud nesetkal.

Ad4) Řízení je zahajováno proti provozovateli vozidla.

Ad5) V roce 2018 zdejší správní orgán eviduje 8 pravomocně vykonatelných rozhodnutí přestupků provozovatele vozidla s uloženou pokutou 1.500 Kč. Tedy celkový příjem obce z uvedených rozhodnutí za uvedené období je 12.000 Kč.

Zpracoval:

19.06.2019, Ing. Dubová Petra, oddělení dopravy

  

Předmět žádosti:

1/ Kolik žádostí o informace o platech či jejich některých složkách zaměstnanců zařazených do Vašeho městského úřadu jste obdrželi v letech 2010 – 2019 (do dne obdržení této žádosti)? Prosím o počty žádostí za každý rok zvlášť.

2/ V kolika případech jste požadované údaje poskytli a v kolika případech byla žádost o informace odmítnuta? Prosím o počty za každý rok zvlášť (2010 – 2019). Zároveň prosím uveďte, kterých pracovních pozic se žádosti týkají, a to jak u žádostí, kterým bylo vyhověno, tak u žádostí, které byly odmítnuty.

3/ Prováděli jste při vyřizování žádostí v uvedeném období (2010 – 2019) tzv. test proporcionality? S jakým výsledkem?

4/ Prováděli jste při vyřizování žádosti v období 2018 – 2019 tzv. platový test podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 2017? S jakým výsledkem?

Poskytnuté informace:

 1/ Žádost o platech či jejich některých složkách zaměstnanců zařazených do Městského úřadu v letech 2010 – 2019 jsme obdrželi celkem 1x a to v roce 2015.

2/ Informace byla poskytnuta, jednalo se o platy a odměny nejvýše postavených úředníků.

3/ Test proporcionality jsme provedli. Nejvýše postavení úředníci působí ve veřejném životě, tyto veřejné záležitosti jednotlivých osob mohou být veřejně posuzovány, informace byla poskytnuta o všech vedoucích zaměstnancích.

4/ V období 2018 – 2019 jsme nevyřizovali žádnou žádost o poskytnutí informací o platech.

Zpracoval:

13. 3. Ing. Jana Gintarová, vedoucí odboru vnitřní správy

  

Předmět žádosti:

Jakými konkrétními částkami podpořilo město Vítkov akci "vítkovský komín" v uplynulých letech a jakou částku plánuje pro letošní rok 2019.

Poskytnuté informace:

Výše dotace města Vítkova na uspořádání akce Vítkovský komín vám sdělujeme následující:

na 1. ročník v roce 2015 byla poskytnuta dotace ve výši 49 tis. Kč,

na 2. ročník v roce 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč a

na 3. ročník v roce 2017 byla poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč.

Ostatní ročníky se již nekonaly.

Zpracoval:

13 3. 2019, Ing. René Kyšák, vedoucí finančního odboru

  

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů.

1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění nemovité věci nacházející se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 17 odst. 2 památkového zákona)

2. Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod (dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b lázeňského zákona)

3. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně prospěšných opatření spočívajících ve snižování ohrožení území povodněmi nebo zvyšování retenčních schopností území (dle ustanovení § 55 a vodního zákona, případně dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a, b stavebního zákona)

4. Vyvlastnění za účelem výstavby čistírny odpadních vod (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a stavebního zákona)

5. Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatřeních spočívajících ve zřizování územních systémů ekologické stability (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. b stavebního zákona)

6. Vyvlastnění za účelem asanace území (dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. d stavebního zákona)

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako vyvlastňovací úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. a/ zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších zákonů, Vám sděluje, že našim úřadem nebylo vydáno žádné z výše uvedených vyvlastnění.

Zpracoval:

24.1.2019 Andrea Lukašíková – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

  

Předmět žádosti:

 1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora)  ----- -------.
 2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) ----- -------.
 3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s ----- ------- ve výše uvedené věci.
 4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018.

Poskytnuté informace:

Odpověď k dotazu č. 1: Město Vítkov nevyužilo v minulosti služeb osoby jmenující se ----- ------- při moderování, pořádání kulturní akce, sólového pěveckého vystoupení, vystoupení v roli klauna či v jiné roli.

Odpověď k dotazu č. 2: Vystoupení osoby jmenující se ----- ------- nebylo v minulosti zařazeno do plánu kulturních a společenských akcí pořádaných městem Vítkov.

Odpověď k dotazu č. 3: Město Vítkov nemá ve své evidenci smlouvu o dílo, objednávku apod. s ----- ------- na moderování akce, pořádání kulturní akce nebo jiného uměleckého vystoupení.

Odpověď k dotazu č. 4: Počet obyvatel Vítkova vč. místních částí k 31. 12. 2018 = 5.794.   

Zpracoval:

14. 1. 2019, Daniela Olbertová, odbor služeb, oddělení kultury

  

Předmět žádosti:

Žádost o zodpovězení otázek v dotazníku – kastrační program pro kočky

Poskytnuté informace:

Dotazník

Zpracoval:

27.11.2018 Jarmila Wesselská, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

  

Předmět žádosti:

Žádost o zprávu z kontroly administrace veřejné zakázky u příspěvkové organizace, dále o zprávu z kontroly České školní inspekce u téže příspěvkové organizace a také žádost o případné opravné prostředky proti předmětným kontrolním výstupům.

Poskytnuté informace:

Protokol o kontrole příspěvkové organizace ohledně veřejné zakázky. Zbylé dokumenty nemohly být poskytnuty z důvodu zákonných výluk, nepříslušnosti povinného subjektu či z důvodu neexistence informací.

Zpracoval:

31. 10. 2018, Mgr. Eduard Vimmer, odbor vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí vnitřní směrnice zadavatele na zadávání veřejných zakázek .

Poskytnuté informace:

Žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci na webu města a dále byl odkázán na příslušný subjekt.

Zpracoval:

15.10.2018, Mgr. Eduard Vimmer, odbor vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Zpřístupnění usnesení Rady a Zastupitelstva města za období 2002 – 2004 ve spojitosti s výstavbou bytového domu na ul. Opavská čp. 32 a 33.
Poskytnuté informace:

Anonymizované výpisy usnesení Rady města a Zastupitelstva města za období 2002 – 2004. Informace byly poskytnuty na základě přijaté platby dle sazebníku zveřejněného na www.vitkov.info.

Zpracoval:

21. 9. 2018, Ing. Ingrid Adamusová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Žádost o zpřístupnění dokumentace (smlouvy, dohody, relevantní korespondence) spojená s dotací na výstavbu bytového domu na ul. Opavská čp. 32 a 33 ve Vítkově. Zpřístupnění usnesení Rady a Zastupitelstva města za období 2001 – 2005.
Poskytnuté informace:

Anonymizovaná kopie smlouvy o poskytnutí dotace č. 9255910743, anonymizované přijetí dotace, anonymizovaná žádost o změnu smlouvy č. 9255910743, anonymizovaná dohoda o změně smlouvy č. 9255910743.

V případě poskytnutí informací o usneseních rady a zastupitelstva města byl žadatel informován o úhradě nákladů dle sazebníku zveřejněného na internetových stránkách města z důvodu zdlouhavého vyhledávání v archivu města.

Zpracoval:

3. 8. 2018, Ing. Ingrid Adamusová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

 • Jméno firmy která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
 • Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých
 • Celkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
 • Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017 (za výpočetní techniku a s ní spojené služby)
 • Cena za prezidentské volby 2018 (za výpočetní techniku a s ní spojené služby)
Poskytnuté informace:
 • CS21 Nextnet, s.r.o., Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ 61977306
 • instalace výpočetní techniky, její zprovoznění, pohotovostní služba během voleb a reinstalace techniky
 • 8 počítačů + 8 tiskáren + 8 monitorů
 • volby do Parlamentu ČR 2017 Kč 34.848,- vč. DPH
 • volby Prezidenta ČR 2018 obě kola celkem Kč 52.272,- vč. DPH.

Zpracoval:

1.3.2018, Ing. Jana Gintarová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Informace týkající se Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR)

Celá žádost

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

20.2.2018, Ing. Jana Gintarová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí kopie Usnesení o odložení věci č.j. MUVI 33478/2017 ze dne 29.12.2017, Sp.zn. osčžú/3776/2017/Ko

Poskytnuté informace:

Anonymizovaná kopie Usnesení o odložení věci ze dne 29.12.2017, č.j.

č.j. MUVI 33478/2017, z přestupkového spisu Sp.zn. osčžú/3776/2017/Ko

Zpracoval:

12.1.2018, Eva Hýžová, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

 

Předmět žádosti:

1. Jakým způsobem zajišťujete/hodláte zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?

2. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací Obecného nařízení  o ochraně osobních údajů?

3. Kolik příspěvkových organizací zřizujete?

4. Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi ve vašem správním obvodu?

Poskytnuté informace:

1. V současné době zajišťujeme soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů vlastními analýzami, nastavujeme některé vnitřní procesy a vše  budeme postupně vyhodnocovat.

2. Aktuálně neplánujeme zadat veřejnou zakázku na právní služby v souvislosti s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

3. V současné době nezřizujeme žádnou novou příspěvkovou organizaci, zřízeno máme 5 příspěvkových organizací.

4. Jako obec s rozšířenou působností neplánujeme implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů i pro obce/ společně s obcemi v našem správním obvodu.

Zpracoval:

7.12.2017 Gintarová Jana, vedoucí odboru vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

Poskytnuté informace:

Sdělujeme, že v našem zastupitelstvu je jeden uvolněný zastupitel a tím je Ing. Pavel Smolka.

Zpracoval:

3. 11. 2017, Zdeňka Formánková, odbor vnitřní správy

 

Předmět žádosti:

Přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

2.8.2017, Bc. Marek Javorský, OVÚPŽP 

 

Předmět žádosti:

Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte příslušný celní úřad?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím soudního exekutora podle exekučního řádu, zda máte uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváte služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

25.7.2017, Ing. René Kyšák, finanční odbor 

 

Předmět žádosti:

Zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. – zajištění služby odběru odpadů z obalů a třídění odpadů

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

13.7.2017, Ing. Zdeněk Kuboň, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Podrobněji, viz Žádost o poskytnutí informace.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

24.5.2017, Ing. René Kyšák, finanční odbor

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí kopie vybraného dokumentu z přestupkového spisu sp. zn. osčžú/1116/2017/Ko, konkrétně kopie rozhodnutí ve věci, kdy s ohledem na povahu věci musí správní orgán konstatovat, že se v daném případě jedná o Usnesení o odložení věci ze dne 27.4.2017, č.j. MUVI 11376/2017, což je v podstatě vyřizujícím dokumentem v této věci.

Poskytnuté informace:

Anonymizovaná kopie vybraného dokumentu, konkrétně Usnesení o odložení věci ze dne 27.4.2017, č.j. MUVI 11376/2017, z přestupkového spisu sp.zn. osčžú/1116/2017/Ko.

Zpracoval:

12.5.2017, Eva Hýžová, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace na základě jakého legislativního ustanovení bylo povoleno oplocení na pozemku parc.č. 1102/13 kat. území Moravice, který se nachází v přírodním parku Moravice.

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů (dále jen „stavební zákon“), Vám sděluje následující: Ke stavbě oplocení na pozemku parc.č. 1102/13 kat. území Moravice nebylo vydané žádné povolení k jeho umístění a provedení.

Zpracoval:

10.5.2017, Andrea Lukašíková, odbor výstavby, ÚP a ŽP

 

Předmět žádosti:

Zaslání investičních plánů města na rok 2017

Poskytnuté informace:

Rozpis výdajů na investice v roce 2017 v tis. Kč

Zpracoval:

20.2.2017, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2017. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2017-2020. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Poskytnuté informace:

Rozpis výdajů na investice v roce 2017 v tis. Kč 

Zpracoval:

31.1.2017, Ing. Marie Mikulová, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

žádost o kopii Titulní strany obsahu přestupkového spisu č. j. KRPT-160226/PŘ-2016-070619, Odložení věci Policie ČR ze dne 10.8.2016 č.j. KRPT-160226/PŘ-2016-070619, Úřední záznam o postoupení spisové dokumentace ze dne 14. 11. 2016, Oznámení přestupku ze dne 14. 11. 2016, Usnesení o odložení věci MěÚ Vítkov ze dne 2. 1. 2017č.j. MUVI 130/2017, Úřední záznam MěÚ Vítkov, ze dne 8. 12. 2016 č.j. MUVI 34035/2016 z přestupkového spisu sp. zn. osčžú/4634/2016/Ko.

Poskytnuté informace:

Anonymizované kopie dokumentů, konkrétně Titulní strany obsahu přestupkového spisu č. j. KRPT-160226/PŘ-2016-070619, Odložení věci Policie ČR ze dne 10.8.2016 č.j. KRPT-160226/PŘ-2016-070619, Úřední záznam o postoupení spisové dokumentace ze dne 14. 11. 2016, Oznámení přestupku ze dne 14. 11. 2016, Usnesení o odložení věci MěÚ Vítkov ze dne 2. 1. 2017č.j. MUVI 130/2017, Úřední záznam MěÚ Vítkov, ze dne 8. 12. 2016 č.j. MUVI 34035/2016 z přestupkového spisu sp. zn. osčžú/4634/2016/Ko.

Zpracoval:

26.1.2017, Kateřina Koldušková, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Předmět žádosti:

Žádost o podání informací k objektu č.p. 315 na pozemku parc.č. 725 ve Vítkově a to v níže uvedených bodech:

 • Zda byly úpravy tohoto objektu ve smyslu změny užívání části stavby z rodinného domu na pizzerii provedeny na podkladě stavebního povolení nebo ohlášení.
 • Zda byl v dané věci vydán kolaudační souhlas.
 • Zda byla dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Zda jsou u dané stavební úpravy dodrženy podmínky pro občanské vybavení – prodej ve smyslu vyhlášky 398/2009Sb.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

30.6.2016, Ing. Tomáš Kupka, referent odboru výstavby a ÚP

 

Předmět žádosti:

Žádost o informace ohledně psího útulku

(podrobná žádost je součástí odpovědi)

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

13.6.2016, Roman Mišáček, MP

 

Předmět žádosti:

U kterých konkrétních finančních institucí (konkrétní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, apod.) a na jakých účtech (číslo účtu, typ účtu - např. běžný, spořicí, apod.) měla obec Město Vítkov ke dni 31. 5. 2016 uloženy své vlastní(§ 2 odst. 1 věta prvá zákona č. 12812000 Sb., o obcích) finanční prostředky?
Jaká byla ke dni 31. 5. 2016 výše zůstatků těchto finančních prostředků na jednotlivých účtech vedených pro Město Vítkov u těchto finančních institucí?

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval:

20.6.2016, Ing. René Kyšák, FO

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí kopie žádosti neuvedené osoby, na jejímž základě rada města dne 26.4.2016 přijala usnesení - bod 1110/28.

Poskytnuté informace:

Žadateli byla poskytnuta kopie požadované žádosti bez osobních údajů.

Zpracoval:

6.5.2016, Mgr. Eduard Vimmer, OVS

 

Předmět žádosti:

Žádost o informace ohledně vydaných loveckých lístků (LL). Konkrétně počet vydaných lístků cizincům za jednotlivé roky od zřízení působnosti orgánu. Jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány.

Poskytnuté informace:

Poskytnutá informace

Zpracoval: 4.5.2016, Petr Foltis, Odbor životního prostředí

 

Předmět žádosti:

Prosím o poskytnutí informace o softwaru, který Vaše organizace používá pro vedení spisové služby a o firmu, která Vám jej poskytuje.

Poskytnuté informace:

Město Vítkov používá pro vedení spisové služby software Ginis, který je informačním systémem zajišťujícím komplexní softwarové řešení. Poskytovatelem je firma Gordic spol s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01, Jihlava, IČ: 47903783.

Zpracoval:

19. 4. 2016, Magda Hrtoňová, OVS

 

Předmět žádosti:

Jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

Poskytnuté informace:

Město Vítkov uchovává datové zprávy v elektronické podobě ve formátu ZFO a přílohy datových zpráv v těch formátech, v jakých byly vytvořeny pro odeslání. Datové zprávy jsou uchovávány podle platného spisového a skartačního plánu uvedeného ve Spisovém řádu Města Vítkova, kde je stanovena délka skartační lhůty pro jednotlivé typy agend. Pro upřesnění doplňuji, že skartační lhůty jsou různé, pohybují se v rozpětí 1 – 100 let. Délka uchovávání je tedy odvislá od typu agendy, do které je každá jednotlivá datová zpráva zařazena.

Zpracoval:

31. 3. 2016, Magda Hrtoňová, OVS

 

Předmět žádosti:

Exekuční memento - Akademici Právnické fakulty UK v Praze potvrdili přehmat Ústavního soudu.

Poskytnuté informace:

Odpověď

Zpracoval:

14. 03. 2016, Ing. René Kyšák, vedoucí finančního odboru

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informace o investičních plánech města pro rok 2016. 

Poskytnuté informace:

Veškeré informace týkající se investičních plánů města jsou k dispozici v dokumentu „Akční plán města Vítkova na léta 2015-2018“, který najdete na tomto odkaze: mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/.

Zastupitelstvo města schválilo dne 24.2.2016  1. aktualizaci akčního plánu na léta 2015-2018, která bude v nejbližších dnech zveřejněna na výše uvedeném odkaze. 

Zpracoval:

29.2.2016, Ing. Michaela Kaspříková, odbor služeb

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí kupních smluv týkajících se prodeje pozemků v k. ú. Vítkov určených k zástavbě nebo již zastavěných, a to za rok 2015.

Poskytnuté informace:

Žadateli byly zaslány 4 anonymizované kupní smlouvy

Zpracoval:

4.2.2016, Rudlof Vyklický, finanční odbor

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace údajů ze současného platného kolaudačního souhlasu, který byl vydán pro provozovnu BUFET, na ulici Opavská 133, Vítkov 749 01, parc.č. 2069 jaká činnost v dané provozovně byla tímto souhlasem povolena a za jakých podmínek. Zaslání informací se souhlasem pro tuto provozovnu a sdělení, zda při kolaudaci se zde nacházelo potřebné vybavení (především zkolaudovaná vzduchotechnika), pro přípravu vařených jídel.

Poskytnuté informace:

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů (dále jen „stavební zákon“), Vám sděluje následující:

 • Provozovna bufet byla povolena k užívání kolaudačním rozhodnutím ze dne 18.2.1992 pod č.j. Výst. 4671/332/1/91-92-Ku, které Vám přikládáme k tomuto sdělení
 • Ve spisu uloženém ve spisovně stavebního úřadu se k uvedené provozovně bufetu nachází také vyjádření Okresního úřadu v Opavě – OKRESNÍ HYGIENIK ze dne 10.12.1991 pod zn. 4234/91/Dov., ve kterém je uvedeno, že k zamezení pronikání zápachu do bytu se provozoval zavázal, že přirozené větrání v kuchyni bude posíleno o nucené pomocí elektrického ventilátoru bez jakýchkoliv přídavných zařízení nad kotlem.
Zpracoval: 20. 1. 2016, Andrea Lukašíková, odbor výstavby a ÚP 

 

Předmět žádosti: Žádost o poskytnutí kopie z jednání ve věci projektu „Zajištění hlavního důlního díla 735-úpadnice Zálužné 2, zajištění hlavního  důlního díla733 - Jáma Zálužné a zajištění propadu ve štole Nové Těchanovice“, které proběhlo v Zálužném dne 19.10.2015 na pozemku p.č. 849/1 a 845/1 v k.ú. Nové Těchanovice.
Poskytnuté informace:

Z jednání ve věci projektu „Zajištění hlavního důlního díla 735-úpadnice Zálužné 2, zajištění hlavního  důlního díla733-Jáma Zálužné a zajištění propadu ve štole Nové Těchanovice“, které proběhlo v Zálužném dne 19.10.2015 na pozemku p.č. 849/1 a 845/1 v k.ú. Nové Těchanovice nebyl pořízen žádný zápis.

Zpracoval:

11.1.2016, Ing. Pavel Smolka, starosta města.

Předmět žádosti:
 1. Výpověď L. V. k přestupkovému řízení, vedeném pod SP. ZN.: osčžú/2417/2015/Ko, ve věci fyzického napadení D. R.
 2. Výsledek vyhodnocení tohoto případu, tj. přestupkového řízení vedeného pod SP. ZN.: osčžú/2417/2015/Ko.
 3. Trest, jenž byl L. V. uložen.
Poskytnuté informace:

Byl sdělen výsledek přestupkového řízení vedeného pod SP. ZN.: osčžú/2417/2015/Ko a trest, který byl L. V. za jeho protiprávní jednání uložen. 

Současně byl zaslán naskenovaný záznam o podaném vysvětlení L. V. MUVI 20655/2015 ze dne 14. 7. 2015, jenž byl anonymizován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracoval:

13. 8. 2015 Kateřina Koldušková, referentka odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu

 

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014

Poskytnuté informace:

Informace byla v plném rozsahu poskytnuta (datovou zprávou)

Zpracoval:

Ing. Jana Gintarová, OVS, 30. 7. 2015

 

Předmět žádosti:

Informace týkající se činnosti odboru sociálních věcí (viz odpověď)

Poskytnuté informace:

Odpověď (vč. žádosti)

Zpracoval:

Mgr. Hana Klapetková, Odbor sociálních věcí, 18.05.2015

 

Předmět žádosti:

Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? Sdělení názvu jeho dodavatele. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen. Sdělení celkové částky, která byla v tomto roce na tento systém vynaložena z veřejných prostředků. Sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.

Poskytnuté informace:

Úřad využívá právní informační systém CODEXIS®, verze N/30. Dodavatelem systému je firma ATLAS  consulting spol. s r.o. 30 stálých dynamických přístupů na síti, vč. doplňků NET Servis, Link a Literatura, LIBERIS COLD. V roce 2015 nebyla vynaložena žádná částka na  tento systém. Roční poplatek se platí vždy dopředu na 3 roky. Roční poplatek činí 49500,- Kč bez DPH. Smlouva byla uzavřena dne 28.06.2011 na dobu určitou do 30.09.2014. Po uplynutí sjednané doby se vždy smlouva obnovuje za týchž podmínek na další tříleté období.

Zpracoval:

 Skalická Marcela, Odbor vnitřní správy, 04.03.2015

 

Předmět žádosti:

Zaslání opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán ... (celé znění žádosti naleznete v odpovědi).

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval:

Ivana Oršová, odbor výstavby a ÚP, 21. 1. 2015 

 

Předmět žádosti:

Zaslání investičních plánů na rok 2015

Poskytnuté informace:

Veškeré informace týkající se investic města Vítkova  jsou k dispozici v následujících dokumentech:

Rozpočet – viz odkaz - e_download.php?file=data/editor/95cs_37.pdf&original=Rozpocet_2015.pdf

„Akční plán města Vítkova na léta 2011 - 2014 – 3. aktualizace“ – viz odkaz - mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/

Zastupitelstvo města bude v únoru 2015 schvalovat nový akční plán na období 2015 – 2018, který bude rovněž zveřejněn na webových stránkách města.

Zpracoval:

Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 19. 1. 2015

 

Předmět žádosti:

Zaslání investičních plánů města pro rok 2015. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2015-2017. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory - celá žádost

Poskytnuté informace:

Veškeré informace týkajících se investic města jsou k dispozici v dokumentu „Akční plán města Vítkova na léta 2011 - 2014 – 3. aktualizace“ – viz odkaz mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/

Zastupitelstvo města v únoru 2015 bude schvalovat nový akční plán na období 2015 – 2018, který bude rovněž zveřejněn na internetových stránkách města.

Zpracoval:

Ing. Ingrid Adamusová, odbor služeb, 19. 1. 2015

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací – Seznamy knih v Městské knihovně ve Vítkově

Poskytnuté informace:

Městská knihovna ve Vítkově nemá vytvořen seznam publikací, které nezle zapůjčit zletilým občanům. 

Zpracoval: Daniela Olbertová, oddělení kultury, 20. 11. 2014

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací – Vítkovský zpravodaj

Poskytnuté informace:

Zde ke staženíPříloha ke stažení

Zpracoval: Daniela Olbertová, oddělení kultury, 6. 10. 2014

  

Předmět žádosti:

Poskytnutí informací – naučná stezka Dědictví břidlice

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení, Příloha ke stažení

Zpracoval: Daniela Olbertová, oddělení kultury, 1. 10. 2014

 

Předmět žádosti:

Žádost o kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval: Zdeňka Formánková, odbor vnitřní správy, 20. 8. 2014

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace týkající se přestupkového řízení tazatele

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval: Kateřina Koldušková, odbor správních čiností a ŽÚ, 14. 4. 2014

 

Předmět žádosti:

Poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení v dobývacím prostoru č. 7/0651 vydaná pro stavbu haly na pozemcích parc.č. 220/18, 5690/1, 572, 646/6 v katastrálním území Lhotka u Vítkova. 

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval: Gustav Kořínek, odbor výstavby a ÚP, 11. 2. 2014

 

Předmět žádosti:

Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2014

Poskytnuté informace:

Zde ke stažení

Zpracoval: Ing. Mikulová, Bc. Adamusová, 01/2014
Předmět žádosti: Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument naší doby. Více na www.encyklopediecr.eu.  Proto Vás ve smyslu § 5 písm.b) žádám o jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.
Poskytnuté informace:

mestsky-urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/

mestsky-urad/samosprava/rada-mesta/

Zpracoval: Zdeňka Formánková, odbor vnitřní správy, 23.10.2013

 

Předmět žádosti: Žádost týkající se užívaného SW na MěÚ Vítkov
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy, 7.10.2013

 

Předmět žádosti: Sdělení  subjektu, který pro město zajišťuje služby v oblasti péče o komunikace, nakládání s odpady a veřejnou zeleň
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Radomír Klevar, odbor služeb, 07/2013

 

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2013
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 05.02.2013

 

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2013
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 28.1.2013
Předmět žádosti: Žádost o informace týkající se činnosti OSPOD
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Mgr. Hana Klapetková, odbor sociálních věcí, 21.12.2012

 

Předmět žádosti:
 • Úplný název našeho orgánu územní samosprávy, naše PSČ, přidružené obce spadající pod tento orgán
 • Místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy (FÚ, ÚP, Katastrální úřad, příslušný soud, služebna Policie ČR, státní zastupitelství, profesionální hasičský záchranný sbor, spádová nemocnice, pobočka ČSSZ, hygienická stanice, pobočka SZPI, celní úřad, KÚ)
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Bc. Marcela Skalická, odbor vnitřní správy, 07.12.2012

 

Předmět žádosti: Informace k povolování osazení plastových oken v městských památkových zónách
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Pavlína Dybowiczová, odbor výstavby a ÚP, 14.11.2012

 

Předmět žádosti: Informace ke stavbě hřiště na pozemku p.č. 1052 v k.ú. Moravice u hasičské školy a objektu ve vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platnost stavebního povolení, informace o hluku). 
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Andrea Lukašíková, odbor výstavby a ÚP, 29.8.2012

 

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2012
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Mikulová, Ing. Špok, Ing. Jakubcová, odbor služeb, 13.1.2012

 

Předmět žádosti: Sdělení investic plánovaných v roce 2012, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti
Poskytnuté informace: Město Vítkov v roce 2012 neplánuje realizaci žádné investice, která by byla spojena s řešením bezbariérovosti.
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 4.1.2012
Předmět žádosti: Využívání veřejných prostředků na elektronickou prezentaci města s jejich trendech 2011/2012
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Milena Tichá, oddělení kultury, 29.12.2011

 

Předmět žádosti: Žádost o kopii kolaudačního souhlasu na stavbu „Obchodní centrum, ul. Budišovská, Vítkov“
Poskytnuté informace: Městský úřad Vítkov – odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou jste podal dne 9.11.2011, poskytuje tyto informace:
- kopii kolaudačního souhlasu na stavbu „Obchodní centrum, ul. Budišovská, Vítkov“
Zpracoval: Ing. Tomáš Kupka, odbor výstavby a UP, 15.11.2011

 

Předmět žádosti: Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zpracované na základě zákona č. 137/2006 Sb.
Žádost o informaci: zde ke stažení
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Karel Špok, odbor služeb, 15.6.2011

 

Předmět žádosti: Informace ke kácení zeleně
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Pavlína Dybowiczová, odbor výstavby a ÚP, 22.3.2011

 

Předmět žádosti: Informace ke kácení zeleně
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Jarmila Wesselská, odbor životního prostředí, 22.3.2011

 

Předmět žádosti: Správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Kateřina Koldušková, odbor správních činností, 25.2.2011

 

Předmět žádosti: Poskytování sociální pomoci
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Mgr. Hana Klapetková, odbor sociálních věcí, 15.2.2011

 

Předmět žádosti: Sdělení investic, u kterých bude v roce 2011 zpracována projektová dokumentace
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 15.2.2011

 

Předmět žádosti: Způsob stanovení „přechodu pro chodce“, které vyznačují místo, určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci ve správním obvodu Městského úřadu Vítkov
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Jiří Grigier, odbor služeb, 10.2.2011

 

Předmět žádosti: Existence metalického kabelu společnosti Telefónica 02 na pozemku v Radkově u Vítkova
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ivana Oršová, odbor výstavby a ÚP, 27.1.2011

 

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2011
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Mikulová, Ing. Špok, Bc. Jakubcová, odbor služeb; 07.01.2011

  

Předmět žádosti: Studie o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce a jejich trendech 2010/2011
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Jan Dušek, oddělení kultury; 20.12.2010

  

Předmět žádosti: Sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2011
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Mikulová, Ing. Špok, Bc. Jakubcová, odbor služeb; 20.12.2010

 

Předmět žádosti: Informace k připravovanému záměru zasypání starého důlního díla
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Jarmila Wesselská, odbor životního prostředí, 23.11.2010

 

Předmět žádosti: Sdělení celkového objemu veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných Městem Vítkov v letech 2007, 2008, 2009
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Marie Mikulová, odbor služeb, 26.10.2010

 

Předmět žádosti: Informace k zasypání starého důlního díla v kú. Nové Těchanovice
Poskytnuté informace: zde ke stažení
Zpracoval: Ing. Pavel Smolka, starosta města, 12.10.2010