Obsah

Registr střetu zájmů

 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

a) činnostech,

b) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,

c) příjmech, darech a závazcích.

 

Novelou zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb., účinnou od 01.09.2017 mají veřejní funkcionáři mj. také povinnost podávat oznámení o

a) majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce

b) nesplacené závazky, které mají ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce

 

Veřejnými funkcionáři z pohledu města jsou

 • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

 • členové zastupitelstva obce, kteří před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

 • starosta, místostarosta a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

 • vedoucí úředníci územního samosprávního celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu,

 • vedoucí zaměstnanec příspěvkové organizace města, s výjimkou právnických osob, vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení,

 • osoba, která je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vznikla veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Na základě novely zákona o střetu zájmů, vyhlášené jako zákon č. 14/2017 Sb., s účinností od 1. 9. byl vytvořen Centrální registr oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti, které je centrálním evidenčním orgánem.

Veškerá oznámení podává veřejný funkcionář (resp. osoba, která byla veřejným funkcionářem) Ministerstvu spravedlnosti v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního registru oznámení.

Oznámení veřejní funkcionáři podávají ve struktuře a formátu, které Ministerstvo spravedlnosti blíže specifikovalo vyhláškou č. 79/2017 Sb.

Obecní úřad jako podpůrný orgán identifikuje a zapisuje veřejné funkcionáře náležející do oboru jeho působnosti dle §14a) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, do centrálního registru oznámení.

 

Centrální registr oznámení

Centrální registr oznámení obsahuje úplnou evidenci všech veřejných funkcionářů podle § 2 zákona o střetu zájmů s oznamovací povinností. 

Centrální registr oznámení obsahuje také úplnou evidenci všech oznámení podaných veřejnými funkcionáři podle § 9 až § 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů od 1. 9. 2017.

 

Nahlížení do centrálního registru

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti u Ministerstva spravedlnosti.

 

Ministerstvo spravedlnosti udělí žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo.

Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití.

 

Žádost lze podat

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky.

 

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, tím, že

 • poruší zákaz výkonu činnosti po stanovenou dobu od skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 6,

 • po skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12 odst. 3 nebo v něm uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje,

 • v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení, nebo

 • v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto zákonem.