Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na účetní období 2023

 

Sazebník úhrad nákladů se vydává v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sazebník výše úhrad

a) cena fotokopie a cena tisku (je-li informace poskytována formou fotokopie či počítačového tisku)

černobílá

formát A4 (text)

jednostranná kopie

1,29 Kč

 

 

oboustranná kopie

2,58 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

2,03 Kč

 

 

oboustranná kopie

4,06 Kč

barevná

formát A4 (text)

jednostranná kopie

4,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

8,34 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

7,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

14,34 Kč

Cena formátu A3 je vždy dvojnásobná.

 

b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči CD nebo DVD disk 12 Kč

c) poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje

d) osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod., ve výši 253 Kč za každou ukončenou hodinu (hodinová sazba je stanovena podle Metodického doporučení č.2 k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

e) v případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat haléřovou hodnotu, pak se výsledná částka zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů

Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

 

Sazebník úhrad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023

                                              

Rada města Vítkova schválila usnesením č.104/3  ze dne 8. 12. 2022

 


 

Sazebník úhrad v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č.  123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů na účetní období 2023

 

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši a typy úhrad nákladů spojených se zpřístupňováním informací podle tohoto zákona a podmínky, za nichž se úhrady vybírají.

 2. Úhrady nákladů uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou příjmem města Vítkova.

 

Čl. II

Podmínky vybírání úhrad

Pro hrazení nákladů spojených se zpřístupněním informací platí následující pravidla:

 1. pokud náklady spojené se zpřístupněním informací nepřesáhnou částku 100,- Kč budou informace zpřístupněny bezplatně,

 2. pokud předpokládané náklady spojené se zpřístupněním informací budou vyšší než 300,- Kč bude vyžadována záloha ve výši 50 % předpokládaných nákladů,

 3. pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne částku 100,- Kč,

 4. úhradu, zálohu i doplatek je možno zaplatit v hotovosti osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti, poštovní poukázkou na účet Města Vítkova a to nejpozději při předání informací žadateli; výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku,

 5. bude-li zaplacená částka podle odst. 4 tohoto článku vyšší než skutečné náklady spojené se zpřístupněním požadovaných informací, bude rozdíl žadateli o informace bezodkladně vrácen, a to v hotovosti v pokladně městského úřadu Vítkov, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet u peněžního ústavu.

 

Čl. III

Výše a typy úhrad

V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

 1. pořízení kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie,

 2. pořízení počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku,

 3. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči,

 4. poštovné, je-li informace zasílána poštou,

 5. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

Při stanovení výše úhrady těchto nákladů se vždy vychází ze sazeb stanovených Sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydávaným radou města na příslušný kalendářní rok.

 

Sazebník úhrad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023

 

Rada města Vítkova schválila usnesením č.105/3 ze dne 8. 12. 2022.

 


 

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Nařízení GDPR  na účetní období 2023

 

Sazebník úhrad nákladů se vydává v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Sazebník výše úhrad

a) cena fotokopie a cena tisku (je-li informace poskytována formou fotokopie či počítačového tisku)

černobílá

formát A4 (text)

jednostranná kopie

1,29 Kč

 

 

oboustranná kopie

2,58 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

2,03 Kč

 

 

oboustranná kopie

4,06 Kč

barevná

formát A4 (text)

jednostranná kopie

4,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

8,34 Kč

 

formát A4 (obrázek)

jednostranná kopie

7,17 Kč

 

 

oboustranná kopie

14,34 Kč

 
Cena formátu A3 je vždy dvojnásobná.
 
b)  cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči CD nebo DVD disk 12 Kč
 
c) poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje
 
d) osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. ve výši 253 Kč za každou ukončenou hodinu (hodinová sazba je stanovena podle Metodického doporučení č. 2 k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
 
e) v případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat haléřovou hodnotu, pak se výsledná částka zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů
 
Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.
 
Sazebník úhrad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023

 

Rada města Vítkova schválila usnesením č.106/3 ze dne 8. 12. 2022.