Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,

ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

15

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

 

Žádosti se týkaly vyplnění dotazníku, který se týká finančních investic našeho města; poskytnutí kopie zápisu usnesení 10. zasedání ZM dne 15.1.2020, včetně hlasování zastupitelů v bodě č. 578/10; zaslání investičních plánů města; využívání mediace v praxi OSPOD; kolik ha zemědělské orné půdy vlastníme, kolik ha pronajímáme, za kolik pronajímáme, za kolik nabízíme k prodeji a které parcely zemědělské orné půdy jsou aktuálně volné k pronájmu nebo k prodeji; sdělení termínů realizace a protokolárního předání stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“; sdělení, z jakého důvodu došlo u stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ ke skutečnému předání prací až 20.12.2018 a u jaké části díla došlo k prodlení; doplňujících informací, kdy došlo u stavby „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ k dokončení stavebních dílů konstrukce truhlářské a konstrukce zámečnické a jaký byl výsledek jejich kontroly; informace o tom, kdo postavil a provozuje dřevěné přemostění přes řeku Moravici na parcelách č. 1745 a 679/2 v k.ú. Radkov u Vítkova, včetně zaslání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu a na základě čeho je přemostění provozováno; způsobu řešení případů, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách, zda hrozí snížení platu, odebrání bonusu, či jsou jim tyto průtahy alespoň vytýkány; umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu v katastru města Vítkova, provozované městem, Policií ČR nebo třetí osobou; informace k umístění úsekových měření včetně rychlostního limitu; informace k dalším technickým zařízením, zajišťujícím dozor nad dodržování dopravných předpisů, která jsou v katastru města Vítkov instalována, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.; poskytnutí seznamu autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti našeho obecního úřadu ORP; poskytnutí seznamu neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti našeho obecního úřadu ORP; poskytnutí informace ke stažení registrace do volební komise za Pirátskou stranu; poskytnutí informace o převodu majetku, seznam převodů obecního majetku.

U jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Odmítnuta byla žádost fyzické osoby k nahlédnutí do spisové dokumentace na úseku přestupků, související s osobou žadatele. Povinný subjekt konstatoval, že se žadatel domáhá procesního práva podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a navíc požadovanými informacemi bohužel nedisponuje.

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

 

Ve Vítkově dne 4. 1. 2021

 

Ing. Šárka Petrtýlová  v. r.

tajemnice MěÚ Vítkov

 


[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.

 


VÝROČNÍ ZPRÁVA

DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů 

za rok 2019

 

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

16

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

 

Žádosti se týkaly využití služeb moderátora Petra Vojnara a počtu obyvatel obce k 31. 12. 2018; počtu vyvlastňovacích řízení v letech 2014-2018 (pro výzkum v rámci diplomové práce); jakými konkrétními částkami podpořilo město Vítkov akci "vítkovský komín" v uplynulých letech a jakou částku plánuje pro rok 2019; počtu žádostí o informace o platech obdržených v letech 2010-2019; řešení dopravních přestupků (proti komu je vedeno řízení, komu je ukládána pokuta); poskytnutí interních vnitřních předpisů k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; závěrů kontrolní skupiny při kontrole zakázky malého rozsahu „Administrace projektu SASRD a NZDM Tunnel Vítkov“; sankcí za porušení školského zákona při Vítkovské lávce; odpovědí na dotazy a vyjádření MPSV; poskytnutí služebních e-mailových adres všech zastupitelů; poskytnutí nabídek ve veřejných zakázkách u subjektů Domistav CZ, a.s.  DOMISTAV HK, s.r.o.; informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče za rok 2018; seznamu aktivních správců technické infrastruktury; z čeho vychází OŽP při vydávání koordinovaných stanovisek a zda má přístup k Nálezové databázi ochrany přírody; právního postoje města k vlastníkům pozemků, které jsou veřejným prostranstvím.

Dvě podané žádosti byly odloženy, jedna proto, že nespadala do působnosti Městského úřadu Vítkov, (jednalo se o žádost spadající do oblasti reklamy) a druhá proto, že požadovanými informacemi Městský úřad vůbec nedisponuje. Tazatelé byli o odložení žádosti informováni.

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

 

Ve Vítkově dne 20. 1. 2020

 

Ing. Šárka Petrtýlová v.r.

tajemnice MěÚ Vítkov

 

[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.


 

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

 

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

8

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

 

Žádosti se týkaly poskytnutí kopie usnesení o odložení věci; jakým způsobem zajistíme povinnosti vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR; zapůjčení výpočetní techniky pro zajištění voleb do Parlamentu ČR v roce 2017 a prezidenta v roce 2018; zpřístupnění dokumentace (smlouvy, dohody, relevantní korespondence) spojené s dotací na výstavbu bytového domu na ul. Opavská čp. 32 a 33 ve Vítkově včetně zpřístupnění usnesení Rady a Zastupitelstva města za období 2001 – 2005; poskytnutí vnitřní směrnice zadavatele na zadávání veřejných zakázek; poskytnutí zprávy z kontroly administrace veřejné zakázky u příspěvkové organizace a zprávy z kontroly České školní inspekce u téže organizace a také žádost o případné opravné prostředky proti předmětným kontrolním výstupům; poskytnutí informací o kastračním programu pro kočky.

U jedné podané žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože se nejednalo o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

 

Ve Vítkově dne 21. 1. 2019

Ing. Šárka Petrtýlová v. r.

tajemnice MěÚ Vítkov

 


[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017

 

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

11

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

 

Žádosti se týkaly poskytnutí kopie titulní strany obsahu přestupkového spisu; dvě žádosti byly na zaslání plánu investičních akcí Města Vítkova na rok 2017; sdělení na základě jakého legislativního ustanovení bylo povoleno oplocení na pozemku parc. č. 1102/13 kat. území Moravice, který se nachází v přírodním parku Moravice; poskytnutí kopie vybraného dokumentu z přestupkového spisu; poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv; informace na spolupráci s REMA AOS, a.s. – zajištění služby odběru odpadů z obalů a třídění odpadů; jakým způsobem vymáháme daňové nedoplatky; na přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů; na jména a příjmení všech našich uvolněných zastupitelů a zastupitelek; na způsob, jakým hodláme zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Žádná podaná žádost nebyla zamítnuta ani postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

 

Ve Vítkově dne 23. 1. 2018

 

Ing. Šárka Petrtýlová, v.r.

tajemnice MěÚ Vítkov

 

[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2016

 

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

12

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

 

Žádosti se týkaly poskytnutí zápisu z jednání ohledně důlního díla; poskytnutí informace z kolaudačního souhlasu; poskytnutí kupních smluv, týkajících se prodeje pozemků v k. ú. Vítkov; sdělení plánu investičních akcí Města Vítkova na rok 2016; informace z oblasti exekucí (Exekuční memento-Akademici Právnické fakulty UK v Praze potvrdili přehmat Ústavního soudu); informací o době, po kterou uchovává zdejší správní orgán datové zprávy; informace o software, který používáme pro vedení spisové služby a o jeho dodavateli; žádost o poskytnutí kopie žádosti neuvedené osoby, na jejímž základě rada města dne 26. 4. 2016 přijala usnesení – bod 1110/28; sdělení o počtu vydaných loveckých lístků cizincům; sdělení informací o psím útulku; sdělení o typech účtů, peněžních ústavech a zůstatků na účtech a informace o stavebních úpravách konkrétního objektu.

Žádná podaná žádost nebyla zamítnuta ani postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

 

Ve Vítkově dne 20. 1. 2017

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015

 

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

8

7 žádostí bylo vyřízeno

1 žádost byla postoupena k vyřízení Technickým službám Města Vítkova – týkala se veřejného osvětlení

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

 

Předmětem dvou žádostí byly žádosti o informace, týkající se sdělení plánu investičních akcí Města Vítkova na rok 2015; žádost o zaslání opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán; žádost o sdělení, jaký právní informační systém užívá Město Vítkov; informace, týkající se činnosti odboru sociálních věcí; o poskytnutí informací o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014; informace k přestupkovému spisu.  Jedna žádost se týkala veřejného osvětlení a byla postoupena k vyřízení naší příspěvkové organizace Technické služby Města Vítkova, o postoupení byl žadatel vyrozuměn písemně.

Informace, které byly poskytnuty, jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

 

Ve Vítkově dne 22. 1. 2016

 

Ing. Petrtýlová Šárka, v.r.

tajemnice MěÚ Vítkov

 

 

                                                             

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů

ZA ROK 2014

V souladu s §18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

zveřejňuje

 

Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

 

7

 

 

6 žádostem bylo vyhověno v roce 2014

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

1 žádost byla odmítnuta v roce 2014

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

 

Předmětem žádostí byly žádosti o informace, které se týkaly sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2014. Poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení v dobývacím prostoru č. 7/0651 vydaná pro stavbu haly na pozemcích parc.č. 220/18, 5690/1, 572, 646/6 v k.ú. Lhotka u Vítkova. Poskytnutí informace týkající se přestupkového řízení tazatele. Žádost o kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Poskytnutí informací – naučná stezka Dědictví břidlice, Vítkovský zpravodaj, seznamy knih v Městské knihovně ve Vítkově. Informace jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

 

Ve Vítkově dne 20.1.2015

Ing. Petrtýlová Šárka v.r.

tajemnice MěÚ

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů

za rok 2013 

V souladu s §18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

5

5  žádostem bylo vyhověno v roce 2013

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

-

-

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

-

-

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

-

-

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

-

-

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

-

-

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-

-

 

Předmětem žádostí byly žádosti o informace, které se týkaly sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2013, sdělení subjektu, který pro město zajišťuje služby v oblasti péče o komunikaci, nakládání s odpady a veřejnou zeleň, užívaného SW na MěÚ Vítkov, informace o složení zastupitelstva obce. Informace jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 13.1.2014

Ing. Petrtýlová Šárka, v.r.

tajemnice MěÚ

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů ZA ROK 2012

 

 
V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst.1
zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
 
Informace obsahuje následující údaje:
Informace
Počet
Poznámky
Počet podaných žádostí o informace
 
6
6 žádostem bylo vyhověno v roce 2012 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
-
-
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
-
-
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
-
-
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
-
-
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
-
-
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
-
-
 
Předmětem žádostí byla žádost o informaci týkající se činnosti OSPOD, úplný název našeho orgánu územní samosprávy, naše PSČ, přidružené obce spadající pod tento orgán, místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy (FÚ, ÚP, Katastrální úřad, příslušný soud, služebna Policie ČR, státní zastupitelství, profesionální hasičský záchranný sbor, spádová nemocnice, pobočka ČSSZ, hygienická stanice, pobočka SZPI, celní úřad, KÚ), informace k povolování osazení plastových oken v městských památkových zónách, informace ke stavbě hřiště na pozemku p.č. 1052 v k.ú. Moravice u hasičské školy a objektu ve vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platnost stavebního povolení, informace o hluku), sdělení seznamu investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2012, sdělení investic plánovaných v roce 2012, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti.
  
Ve Vítkově dne 16. ledna 2013
 
Ing. Petrtýlová Šárka
tajemnice MěÚ
 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů ZA ROK 2011

 

 
V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst.1
 
zveřejňuje
 
Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
 
Informace obsahuje následující údaje:
 
Informace
Počet
Poznámky
Počet podaných žádostí o informace
 
11
11 žádostem bylo vyhověno,
z toho 1 žádosti podané v r. 2010 bylo vyhověno v r. 2011 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
-
-
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
-
-
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
-
-
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
-
-
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
-
-
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
-
-
 
Předmětem žádostí byly informace o kácení dřevin u vodní nádrže Balaton, sdělení informací o správním řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku, sdělení počtu osob žádajících o finanční výpomoc, informace ke kácení zeleně, sdělení o existenci metalického kabelu společnosti Teleónica O2 na pozemku v Radkově u Vítkova, poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu na stavbu „Obchodní centrum, ul. Budišovská, Vítkov, oznámení investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2011, sdělení investic, u kterých bude v roce 2011 zpracována projektová dokumentace, sdělení informace ohledně veřejné zakázky, informace o způsobu stanovení „přechodu pro chodce“, informace o využívání veřejných prostředků na elektronickou prezentaci města a jejích trendech 2011/2012

 

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů ZA ROK 2010

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst.1

zveřejňuje

Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 6

5 žádostem bylo vyhověno

1 žádost doposud neuzavřena

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - -
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - -
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - -
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - -


Předmětem žádostí byly informace k zasypání a likvidaci starého důlního díla, sdělení objemu veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných Městem Vítkov v letech 2007-2009, sdělení investičních akcí Města Vítkova plánovaných na rok 2011, studie o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci a informace o podzemním vedení na pozemku parc.č. 926/17 v kat.území Radkov.

Ve Vítkově dne 17. ledna 2011VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů
ZA ROK 2009


V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst.1

zveřejňuje


Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 5

4 žádostem bylo vyhověno

1 žádost doposud neuzavřena

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - -
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - -
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - -
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - -


Předmětem žádostí byly dotazy na vydané dokumenty (územní rozhodnutí, stavební povolení, spojené územní a stavební rozhodnutí), informace o rekonstrukcích a stavbách ve vlastnictví obce a žádost o kopie ze spisu.

Ve Vítkově dne 19. ledna 2010Výroční zpráva
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje
Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 9

9 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - -
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - -
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - -
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - -

Předmětem žádostí byly dotazy ohledně bezdrátového místního informačního systému, vyhledávání dokumentů ve spisovně, provozu bioplynové stanice Klokočov, opravy místní komunikace a kanalizace, vydávání Vítkovského zpravodaje, dotaz na dokumenty, které byly uveřejněny na úřední desce v období od 1.11. do 30.11. a dotazník k diplomové práci – Komunikace správních úřadů.

Ve Vítkově dne 22. ledna 2009

 


 

Výroční zpráva
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 3

3 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - -
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - -
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - -
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - -

 

Ve Vítkově dne 22. ledna 2008

 


 

Výroční zpráva
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 9

8 žádostem bylo vyhověno

1 žádost doposud neuzavřena

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1 -
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - -
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - -
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - -

 

Ve Vítkově dne 19. ledna 2007

 Výroční zpráva
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005


V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 1

1 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - -
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - -
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - -
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - -

 

Ve Vítkově dne 17. ledna 2006

 Výroční zpráva
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2004


V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 2

2 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - -
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - -
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - -
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - -


Ve Vítkově dne 12. ledna 2005

 


 

Výroční zpráva
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003


V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §18 odst. 1 zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace obsahuje následující údaje:

Informace Počet Poznámky
Počet podaných žádostí o informace 12

12 žádostem bylo vyhověno

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - -
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - -
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - -
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - -Ve Vítkově dne 7. ledna 2004