Obsah

PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MĚSTA VÍTKOVA NA ROK 2022

 

a) Úvod

Město Vítkov je členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Realizované projekty jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života.


Participativní rozpočet slouží k realizaci konkrétního opatření, které bude určeno obyvatelům města Vítkova (příp. návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění života ve městě.

Občané Vítkova rozhodnou, jak bude vynaložena část veřejného rozpočtu a budou mít možnost sami navrhnout a vybrat projekt, který by ve městě chtěli realizovat.

Tato pravidla se nevztahují na projekty realizované na území místních částí města Vítkova, neboť tyto jsou financovány na základě jiných pravidel.


b) Odpovědnost

Vyhlašovatelem participativního rozpočtu je město Vítkov.
Kontaktní údaje: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870, DIČ CZ00300870, tel. 556 312 200, e-mail: participace@vitkov.eu

Koordinátor projektu: Daniela Olbertová

Záměr zahájení participativního rozpočtování, aktuální ročník participativního rozpočtu, výši participativního rozpočtu a pravidla včetně případných změn schvaluje Zastupitelstvo města Vítkova.


c) Základní kritéria

Návrh v rámci projektu musí mít lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství nebo budov v majetku města a musí splňovat následující kritéria:


1) Musí být veřejně prospěšný, tzn. musí být přínosný pro širší okruh lidí, než pro předkladatele nebo jeho rodinu.

2) Musí být realizovaný v období 10. 6. – 15. 12. 2022.

3) Místem realizace musí být území města Vítkova, bez místních částí.

4) Projekt bude realizovaný na veřejně přístupných plochách (např. plochy v sídlištích, park, mobiliář, budovy...), na pozemku nebo v budově, které jsou ve vlastnictví města Vítkova. Ověření majetkových vztahů lze provést na finančním odboru MěÚ Vítkov, kancelář č. 209 nebo 401.

5) Návrh nemůže být směřován do bytového fondu města Vítkova.

6) Výstup projektu bude veřejně přístupný a bude přínosný pro široký okruh občanů nebo návštěvníků města.

7) Bude respektovat stanovený maximální finanční limit.

8) Bude proveditelný, to znamená, že jeho realizace nesmí odporovat zákonům a jiným právním předpisům a musí být v souladu s dobrými mravy.

9) Navrhovatel – osoba zodpovědná za realizaci projektu – musí být starší 18 let.

10) Návrh musí podpořit alespoň 30 obyvatel Vítkova starších 18 let. Každý obyvatel Vítkova může podpořit i více než jeden návrh.

11) Návrh musí být podán na předepsaném formuláři.


d) Předkladatel návrhu projektu

Předkladatelem může být každý obyvatel města Vítkova starší 18 let s trvalým bydlištěm ve Vítkově. Každá osoba může podat pouze jeden návrh.

 

e) Alokovaná částka

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města, která bude v rámci participativního rozpočtu určená na realizaci vítězných návrhů, činí 500.000 Kč.

Minimální uznatelné náklady na jeden projekt činí 20.000 Kč vč. DPH.

Maximální náklady na jeden projekt činí 250.000 Kč vč. DPH.


Maximální částka zahrnuje náklady na přípravu akce a vlastní realizaci:

- náklady na nezbytný materiál,

- náklady na služby,

- náklady na pořízení hmotného majetku,

- popřípadě ostatní náklady související s realizací projektu.


f) Časový harmonogram

Časová osa pro rok 2022

10. 1. 31. 3. do 30. 4. 2. 5. do 16. 5. 31. 5. 10. 6. – 15. 12. 20. 12.
Zahájení
podávání
projektů
Ukončení
podávání
projektů
Kontrola
a úprava
projektů
Vyhlášení
ankety
Hlasování Výběr
vítězných
projektů
Realizace
projektu
Vyhodnocení
projektu na
veřejném
setkání*


* Prezentace, předání do užívání, zhodnocení realizovaného projektu.


g) Informování občanů o participativním rozpočtu

O možnosti podat návrh budou občané informováni prostřednictvím běžných informačních kanálů – web města, Facebook, Vítkovský zpravodaj, vývěsky ve městě.


h) Sběr návrhů projektů

Formuláře budou k dispozici v tištěné podobě v informačním centru města Vítkova a na webových stránkách města.


Termín pro odevzdání návrhu vč. příloh: do 31. 3. 2022


Formy pro odevzdání formuláře:

• E-mail: podatelna@vitkov.info (rozhoduje datum přijetí podatelnou)

• Písemně – adresa pro doručení: Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov (rozhoduje datum odeslání poštou nebo jinou kurýrní službou)

• Osobně: na podatelně Městského úřadu ve Vítkově (rozhoduje datum v razítku podatelny)


Na návrhy podané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel.


ch) Kontrola a úprava návrhů projektů

Posouzení splnění formálních požadavků spadá do kompetence koordinátora.

Po formální kontrole budou návrhy předány k obsahové kontrole odborným pracovníkům úřadu.

V případě, že návrh nebude splňovat některé z kritérií nebo rozpočet bude vyhodnocen jako podhodnocený, může předkladatel na základě výzvy odstranit nedostatky či objasnit nesrovnalosti návrhu.
Nedostatky musí být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud nebudou nedostatky odstraněny, bude návrh vyřazen.

Pokud návrh projektu projde kontrolami, bude postoupen k posouzení pracovní skupinou jmenovanou starostou města.


i) Posouzení projektů


Pracovní skupina posoudí:

• Realizovatelnost projektu v horizontu 6 měsíců

• Majetkové vztahy

• Finanční náročnost – rozpočet odpovídá navrhovaným aktivitám

• Soulad s právními předpisy

• Soulad s podmínkami dle čl. c) Základní kritéria

• Dodržení podmínek principu participativního rozpočtu a rozhodne o zařazení návrhů do ankety.
 

j) Veřejná prezentace a hlasování veřejnosti

Po ukončení posouzení návrhů budou projekty zveřejněny na webových stránkách města Vítkova a následně budou prezentovány formou veřejného nebo online setkání. Toto setkání bude sloužit k diskuzi nad předloženými návrhy.

Na setkání s veřejností předkladatel svůj návrh představí, a to formou prezentace projektu na info panelu nebo formou prezentace v elektronické podobě (detaily budou dohodnuty s předkladatelem v předstihu).

Během 5minutové prezentace bude mít předkladatel možnost přesvědčit přítomné o tom, proč by měl být podpořen právě jeho projekt.

V případě, že se předkladatel nebude moci zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu.

Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlasování o návrzích.

Všechny návrhy zařazené do hlasování budou úřadem zveřejněny stejným způsobem, tj. prezentace bude obsahovat název, krátkou charakteristiku, předpokládaný rozpočet a ilustrační fotografii.

Předkladatel může s využitím vlastních prostředků prezentovat svůj návrh jakýmkoli dalším způsobem.

Hlasování o předložených návrzích bude probíhat prostřednictvím mobilního rozhlasu, Facebooku a webu města. 

Hlasovat mohou osoby starší 15 let s trvalým pobytem ve městě Vítkově.

Každý hlasující může hlasovat pro libovolné návrhy, avšak jednomu návrhu může udělit pouze jeden hlas. Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu a rok narození. Po hlasování pověření pracovníci MěÚ Vítkov provedou kontrolu údajů se základními registry. Pokud budou údaje souhlasit, hlas bude započítán.


k) Odsouhlasení výsledků radou města

Rada města se seznámí s výsledky hlasování.

Pořadí vítězných návrhů bude stanoveno na základě součtu všech udělených hlasů. Celkové náklady na všechny vítězné návrhy nesmí překročit výši finančních prostředků vyčleněných v článku Alokovaná částka.

V případě, že dva a více návrhů získá stejný počet hlasů, bude přednostně podpořen projekt s nižším rozpočtem.

V případě, že dva a více návrhů získá stejný počet hlasů a zároveň budou mít stejný rozpočet, rozhodne o jejich pořadí los.

Seznam vítězných návrhů k realizaci vč. výsledků hlasování bude zveřejněn na webových stránkách města.


l) Realizace projektu

Předkladatel zajistí realizaci projektu dle předloženého harmonogramu v návrhu. V případě nutnosti změny harmonogramu bude neprodleně informovat koordinátora.

Na všech propagačních materiálech použije předkladatel znak města Vítkova a materiály označí textem „Tento projekt byl financován z rozpočtu města Vítkova“.

Předkladatel pořídí z akce fotodokumentaci, kterou použije pro prezentace aktivity na webu města a při veřejném setkání.


m) Doplňující informace

V případě, že stanovená částka v participativním rozpočtu na příslušný kalendářní rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu města.

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k navýšení nákladů, jsou tyto neseny navrhovatelem.

Z účasti v participativním rozpočtování nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které v souvislosti s tím vynaložil.

O sporných otázkách týkajících se realizace projektů, stejně jako o otázkách týkajících se nejasností při výkladu těchto Pravidel, o otázkách týkajících se upřesnění Pravidel a o dalších otázkách, které tato Pravidla výslovně neupravují, rozhoduje Rada města Vítkova. Město Vítkov si vyhrazuje právo v odůvodněných případech konkrétní podané návrhy odmítnout nebo realizaci participativního rozpočtu zrušit.


n) Informace o zpracování osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

2. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je uveden na webových stránkách města Vítkova,
www.vitkov.info.

3. Účelem zpracování osobních údajů je sestavení participativního rozpočtu města Vítkova. Město Vítkov bude při procesu participativního rozpočtu zpracovávat osobní údaje v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)., tj. pro splnění účelu prováděného ve veřejném zájmu.

4. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou kontrolních orgánů oprávněných ke kontrole dle platných zákonů, nebo při plnění jiné zákonné povinnosti správce osobních údajů.

5. Osobní údaje budou uchovávány po dobu běhu skartačních lhůt dle spisového řádu a skartačního plánu Městského úřadu Vítkov.

6. Subjekt údajů může požadovat od správce (Města Vítkova) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

7. Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu.

8. Poskytování osobních údajů je požadavkem pro zpracování osobních údajů, který je nezbytný pro splnění úkolů prováděném ve veřejném zájmu, kterým je pověřen správce, tzn. sestavení rozpočtu správce. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost akceptovat formulář pro podávání návrhu (příloha č. 1a), nezapočítání osoby podporovatele v podpisovém archu (příloha č. 2) do celkového počtu podporovatelů návrhu, nebo neplatnost hlasovacího lístku při veřejném hlasování o návrzích.

9. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování.

10. Správce osobních údajů bude zpracovávat následující osobní údaje:

a) osobní údaje předkladatelů návrhů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, prohlášení o věku předkladatele, podpis,

b) osobní údaje podporovatelů návrhů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, věk, podpis,

c) osobní údaje hlasujících v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, věk, podpis.

 

o) Závěrečná část

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Vítkova dne 15. prosince 2021, číslo usnesení 1265/23 a nabývají účinnosti dnem 15. prosince 2021.

Přílohy:
- Participativní rozpočet města Vítkova – návrh projektu
- Participativní rozpočet města Vítkova – rozpočet projektu
- Podpisový arch podporovatelů projektu


Datum vydání 15. prosince 2021
 

Ing. Pavel Smolka, v.r.                       Mgr. Martin Šrubař, v.r.
starosta města                                      místostarosta