Obsah

Místostarosta

Organizační zařazení

Město Vítkov

Mgr. Martin Šrubař

Mgr. Martin Šrubař

 

Tel.: +420 556 312 202

Mobil: +420 777 331 495

E-mail: mistostarosta@vitkov.info

 

Zastupitelstvo města zvolilo uvolněného místostarostu.

 1. Starostu zastupuje v době jeho nepřítomnosti, který jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny starostovi. Místostarosta je volen zastupitelstvem města, kterému jsou ze své činnosti odpovědní.

 2. Zastupitelstvo města určuje místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. O záležitostech, které místostarosta rozhodl v době zástupu podává starostovi přesné informace.

 3. Podepisuje spolu se starostou či pověřeným radním nařízení, obecně závazné vyhlášky, zápisy ze schůzí rady a zasedání zastupitelstva a usnesení RM a ZM.

 4. V případě nepřítomnosti starosty zodpovídá za včasné odevzdání a věcnou správnost materiálů určených k jednání ZM a RM, podílí se na přípravě jednání obou orgánů.

 5. Sleduje a koordinuje práci výborů, komisí, aktivů RM a pracovních skupin, pomáhá jim při plnění úkolů. Předkládá zprávu o činnosti a návrh finančního ohodnocení za činnost v komisích, výborech, občanů příslušným orgánům města.

 6. Zajišťuje informovanost obyvatel města a místních částí a zodpovídá za plnění úkolů v této oblasti.

 7. Ze své činnosti je odpovědný ZM a starostovi.

 8. Předkládá orgánům města návrhy a materiály dle svěřených úseků v oblastech samostatné působnosti.

 9. Zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti dle svěřených úseků - Program rozvoje města a Akční plán, školství, oddělení dopravy, odbor sociálních věcí, finanční odbor, oddělení kultury

 10. Zajišťuje společně s VOS styk se zástupci organizací řízených městem a podílí se na koordinaci a kontrole jejich činnosti, provádí dohled a zajišťuje spolupráci příspěvkových organizací s městským úřadem i navzájem, a to těchto:

 • Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace;

 • Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace.

 • Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

 • Mateřskou školu Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace

 • Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

 1. Koordinuje a dohlíží na orgány zastupitelstva města, rady města, a to:

 • dopravní komise.

 • Hlavní / ústřední/ inventarizační komise;

 • kulturní komise;

 • letopisecká komise;

 • finanční výbor;

 • sportovní výbor;

 • osadní výbory.

 1. Plní úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazených do MP a uzavírá z pozice zaměstnavatele kolektivní smlouvu s odborovou organizací. Zastupitelstvo města usnesením č. 75/2 ze dne 14. listopadu 2018 pověřilo řízením Městské policie Vítkov místostarostu od 15. listopadu 2018  po dobu volebního období 2018-2022

 

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ A VYMEZENÍ ÚKOLŮ V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

Zastupitelstvo města usnesením č. 74/2 ze dne  14. listopadu 2018svěřilo v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších   předpisů,  zabezpečování záležitostí,  patřících do samostatné působnosti města Vítkova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Vítkova, takto:

místostarostovi Mgr. Šrubařovi:

 • Program rozvoje města a Akční plán, školství

 • oddělení dopravy

 • odbor sociálních věcí

 • finanční odbor

 • oddělení kultury

 • Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

 • Mateřskou školu Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace

 • Základní školu a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

 

Zastupitelstvo města usnesením č. 75/2 ze dne 14. listopadu 2018 pověřilo řízením Městské policie Vítkov pana Mgr. Martina Šrubaře, který je členem zastupitelstva a vykonává funkci místostarosty, s účinností od 15. listopadu 2018  po dobu volebního období 2018-2022.

 

Dále  místostarosta při výkonu své funkce:

 1. Koordinuje a dohlíží na orgány zastupitelstva města, rady města, a to:

 • dopravní komise.

 1. Zajišťuje společně s VOS styk se zástupci organizací řízených městem a podílí se na koordinaci a kontrole jejich činnosti, provádí dohled a zajišťuje spolupráci příspěvkových organizací s městským úřadem i navzájem, a to těchto:

 • Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace.

 1. Koordinuje a dohlíží na orgány zastupitelstva města, rady města, a to:

 • ústřední inventarizační komise;

 • kulturní komise;

 • letopisecká komise;

 • finanční výbor.

 1. Zajišťuje společně s VOS styk se zástupci organizací řízených městem a podílí se na koordinaci a kontrole jejich činnosti, provádí dohled a zajišťuje spolupráci příspěvkových organizací s městským úřadem i navzájem, a to těchto:

 • Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace;

 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.

 • Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace

 

 

Kontaktní spojení

Mobilní telefon: +420 777 331 495

Osoby

JménoFunkceTelefon
Šrubař Martin, Mgr.
KDU-ČSL
místostarosta města+420 556 312 202
+420 777 331 495