Obsah

Místostarosta

Organizační zařazení

Město Vítkov

Mgr. Martin Šrubař

Mg. Martin Šrubař

 

Tel.: +420 556 312 202

Mobil: +420 777 331 495

E-mail: mistostarosta@vitkov.info

 

l. Starostu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jeden z místostarostů, který jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny starostovi. Místostarostové jsou voleni zastupitelstvem města, kterému jsou ze své činnosti odpovědní.

2.Zastupitelstvo města určuje místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci ( 1. místostarosta starosty). O záležitostech, které místostarosta rozhodl v době zástupu podává starostovi přesné informace.

3. Podepisuje spolu se starostou či pověřeným radním nařízení, obecně závazné vyhlášky, zápisy ze schůzí rady a zasedání zastupitelstva a usnesení RM a ZM.

4. V případě nepřítomnosti starosty zodpovídá za včasné odevzdání a věcnou správnost materiálů určených k jednání ZM a RM, podílí se na přípravě jednání obou orgánů.

5. Sleduje a koordinuje práci výborů, komisí, aktivů RM a pracovních skupin, pomáhá jim při plnění úkolů. Předkládá zprávu o činnosti a návrh finančního ohodnocení za činnost v komisích, výborech, občanů příslušným orgánům města.

6. Zajišťuje informovanost obyvatel města a místních částí a zodpovídá za plnění úkolů v této oblasti.

7. Ze své činnosti je odpovědný ZM a starostovi.

8. Předkládá orgánům města návrhy a materiály dle svěřených úseků v oblastech samostatné působnosti.

9. Zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti dle svěřených úseků.

10. Plní úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazených do MP a uzavírá z pozice zaměstnavatele kolektivní smlouvu s odborovou organizací.

 

 

Kontaktní spojení

Telefon: +420 556 312 202