Obsah

Organizace zřízené městem

Město Vítkov je zřizovatelem uvedených organizací a školských zařízení. Spolupráci s nimi zajišťuje prostřednictvím odborů MěÚ. Odbory, které spolupracují s organizacemi zřízenými městem, zajišťují koordinaci, kontrolu a zabezpečují zpětnou vazbu mezi organizacemi a městem. Řízením a kontrolou jsou pověřeni ředitelé či vedoucí organizací a složek, uvedení ve zřizovacích listinách.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona , zastupitelstvo města zřizuje a ruší příspěvkové organizace, organizační složky města a schvaluje jejich zřizovací listiny.

V souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona, plní rada města vůči příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města, zřízeným zastupitelstvem města, úkoly zakladatele nebo zřizovatele. Zřizovatel jmenuje a odvolává ředitele (vedoucí) příspěvkových organizací a organizačních složek s výjimkou školských zařízení dle příslušného zákona. Při realizaci hospodářské činnosti příspěvkové organizace nebo organizační složky je nutno vycházet z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

 

Sbory dobrovolných hasičů
Rozhodnutím rady města č. 625/51/2 ze dne 5.8.1997 zřídilo Město Vítkov:

Jednotku Sboru dobrovolných hasičů se sídlem ve Vítkově, Hasičská ul. 266, 749 01 Vítkov

 

Příspěvkové organizace (s právní subjektivitou):

 

Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace

Organizace se zabývá správou a údržbou obecních domů, bytů a nebytových prostor ve městě a přilehlých obcích. Další činností organizace je výroba a dodávka tepla a teplé vody a činnosti s tímto související.

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Vítkova dne 3.4.1991 pod č.j. 17/6 s účinností od 1.4.1991.