Obsah

Starosta města

Organizační zařazení

Město Vítkov

Ing. Pavel Smolka

Ing. Pavel Smolka

Telefon: +420 556 312 201
Mobil: +420 724 183 262
E-mail: starosta@vitkov.info 

 

V souladu s § 103 čl. 1 a § 109 čl. 1 zákona o obcích v platném znění, je starosta v čele městského úřadu a zastupuje město navenek. V souladu s § 103 čl. 2 zákona o obcích v platném znění odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu města.

 

 • Koordinuje přípravu, svolává a zpravidla řídí jednání rady města a zastupitelstva města.
 • Podepisuje usnesení RM a ZM, právní předpisy města, zápis z jednání rady a zastupitelstva, nařízení a obecně závazné vyhlášky spolu s místostarostou nebo jiným radním. Podepisuje také dokumenty, o kterých oprávněný orgán města rozhodl.
 • Vydává pokyny v záležitostech veřejného pořádku, zabezpečuje řízení civilní obrany a ochrany města, včetně ochrany požární a povodňové
 • Zodpovídá za jednání se zástupci orgánů státní správy, zástupci organizací a institucí ve smyslu služebním i společenském.
 • Zabezpečuje úkoly uložené zastupitelstvem a radou města, ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města.
 • Dbá o realizaci samostatné působnosti města a výkonu přenesené působnosti v činnosti města podle příslušných zákonů a v souladu s jinými právními předpisy.
 • Řídí činnost místostarosty a tajemnice a společně s nimi plní úkoly při zabezpečování usnesení RM a ZM koordinační a kontrolní povahy.
 • Uzavírá z pozice zaměstnavatele dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Připravuje návrh plánu práce RM a ZM. Zodpovídá za včasné odevzdání a věcnou správnost materiálů určených k jednání RM a ZM, podílí se na přípravě jednání obou orgánů.
 • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města v souladu se zákonem č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, zabezpečuje úkoly na úseku regionální samosprávy, regionální politiky a projektů.
 • Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.
 • Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemnici městského úřadu.
 • Může požadovat na Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.
 • Koordinuje a dohlíží na orgány zastupitelstva města, rady města, a to:

- sbor pro občanské záležitosti;
- komise dopravy;
- bytová komise;
- komise kulturní;
- komise dražební.

 • Organizuje a koordinuje investiční výstavbu města dle schválení ZM.
 • Zajišťuje společně s VOS styk se zástupci organizací řízených městem a podílí se na koordinaci a kontrole jejich činnosti, provádí dohled a zajišťuje spolupráci příspěvkových organizací s městským úřadem i navzájem, a to těchto:

- Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace
- Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

 • Zřizuje koordinační orgán pro přípravu na krizové situace, a to

- bezpečnostní radu města Vítkova;
- krizový štáb;
- povodňovou komisi.

 • Zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti na odboru vnitřní správy, odboru služeb a regionálního rozvoje (kromě školství), oddělení kultury, živnostenském úřadu a odboru výstavby a územního plánování.

Kontaktní spojení

Telefon: +420 556 312 201
Mobilní telefon: +420 724 183 262