Obsah

Zpět

108/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na období 2022 - 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Vítkova na období 2022 - 2023 (v tis. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen zastupitestvem města dne 5. května 2021 pod č. usnesení 1030/19.

ř.  Údaj Třída Specifikace Skutečnost 2020   Rozpočet na rok 2021   Rozpočtový výhled     2022   Rozpočtový výhled     2023 
1 Daňové 1xxx   94 391    87 844    88 470    91 450   
2 Nedaňové 2xxx   25 135    25 797    39 139    33 814   
3 Kapitálové 3xxx   2 764    1 500    1 000    2 000   
4 Přijaté dotace (transfery) 4xxx   40 526    41 573    31 850    33 650   
5 z toho - neinvestiční přijaté dotace (transfery) 41xx   37 187    23 593    22 850    22 650   
6 - investiční přijaté dotace (transfery) 42xx   3 339    17 980    9 000    11 000   
7 Příjmy celkem ř. 1+2+3+4   162 816    156 714    160 459    160 914   
8 Běžné výdaje 5xxx   129 915    131 140    138 420    142 471   
9 z toho - opravy majetku 5171   9 967    9 919    9 200    8 400   
10 - neinvestiční příspěvky organizacím 5331 Mateřská škola Vítkov, p. o. 2 550    2 300    2 400    2 400   
11   5331 Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o. 7 694    7 130    7 200    7 200   
12   5331 Středisko volného času Vítkov, p. o. 3 274    3 765    4 000    3 940   
13   5331 Správa bytového fondu města Vítkova, p. o. 2 154    2 754    2 700    2 700   
14   5331 Technické služby města Vítkova, p. o. 23 780    27 050    25 000    24 000   
15 - neinvestiční transfery 5xxx Dotace neziskovým organizacím apod. 1 391    1 479    1 500    1 500   
16 - neinvestiční výdaje na krizové řízení 5903 Povinná rezerva 597    400    400    400   
17 Kapitálové výdaje 6xxx   39 414    52 490    15 920    13 700   
18 z toho - investiční výdaje 6xxx místní části 149    1 000    2 200    860   
19 - investiční příspěvky 6351 zřízené příspěvkové organizace 5 693    -    573    -   
20 - návratné finanční výpomoci 6451 zřízené příspěvkové organizace 3 350    1 000    4 156    -   
21          - investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 6460 FRB, kotlíky 2 205    4 435    500    500   
22 Výdaje celkem ř. 8 + 17   169 329    183 630    154 340    156 171   
23 Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje) ř. 7 - 22   - 6 513    - 26 916    6 119    4 743   
24 Běžné příjmy (vč. neinvest. dotací) ř. 1+2+5   156 713    137 234    150 459    147 914   
25 Běžné výdaje (provozní) ř. 8     129 915    131 140    138 420    142 471   
26 Provozní saldo ř. 24 - 25   26 798    6 094    12 039    5 443   
27 Přijaté dlouhodobé půjčky 8123 úvěr 13 883    16 117    -    -   
28 Uhrazené splátky douhodobých půjček 8124 splátky úvěrů 6 200    9 201    9 201    9 201   
29 Zdroje z minulých let 8115 zůstatky na bankovních účtech - 850    20 000    3 082    4 458   
30 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů ř. 26 - 28   20 598    - 3 107    2 838    - 3 758   
31 Dlouhodobé závazky rozvaha   52 637    59 553    50 352    41 151   
32 Dlouhodobé pohledávky rozvaha   5 688    3 600    8 000    2 000   
33 Reprodukce dlouhodobého majetku ř. 9   9 967    9 919    9 200    8 400   
34 Zbývá na cíle, bez reprodukce majetku (bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů) ř. 30 - 33   10 631    - 13 026    - 6 362    - 12 158   

 

Vyvěšeno: 10. 5. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět