Obsah

Zpět

12/2022 - Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb., za rok 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA  DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ve znění pozdějších předpisů za rok 2021

 

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

Informace obsahuje následující údaje:

Informace

Počet

Poznámky

Počet podaných žádostí o informace

15

/

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2

/

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

/

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu[1]

0

/

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

/

Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

1

/

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

/

/

 

Žádosti se týkaly poskytnutí informací k organizacím zřízených městem za celou dobu existence povinného subjektu a  informací o aplikaci Zákona č.134/2016 Sb., poskytnutí informací k přidělování  bytů ve městě, kolik městských bytů bylo přiděleno v rámci pořadníku a mimořádným udělením od roku 2014 a kolik Kč bylo vyplaceno firmě Renarkon o.p.s. za dobu trvání ve Vítkově, žádost o zaslání investičních plánů města Vítkov, Krajského úřadu nebo obce pro rok 2021-2022 - respektive seznamu investičních/stavebních projektů nebo rekonstrukcí, které jsou plánovány pro rok 2021-2022 a jejich financování, žádost o zpřístupnění informací ke světelným zdrojům ve městě, jejich počtu a spotřebě, poskytnutí územně plánovacích informací k pozemku č.p.2128/10 ve Větřkovicích - jakou velikost zabírá plocha veřejné zeleně a jaká jsou omezení, dotaz k registrace autoškol MěÚ Vítkov, k počtu žadatelů v roce 2020 přihlášených k vykonání zkoušky řidičského oprávnění sk. B a kolik z nich vykonalo zkoušku s hodnocením „ prospělo“, dotaz na mezinárodní spolupráci města s institucemi z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), poskytnutí informací ve věci evidence příslušné komunikace na Podhradí a její udržovanosti, byly požadovány odpovědi na 33 otázek týkajících se údajného pochybení orgánů činných v trestním řízení, žádost o zpřístupnění informací v rozsahu zadávací dokumentace a schváleného projektu na modernizaci městského kamerového dohlížecího systému, sdělení informace dle jakého klíče jsou přidělovány oznámení o přestupcích jednotlivým úředníkům MěÚ, žádost o komplexní informace týkající se reklamních zařízení na pozemcích parc.919/2 a 950/15 v katastr. území Březová u Vítkova, byl zaslán požadavek na informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům za období 2016-2020, jakým národnostem byly vydány a na jak dlouhou dobu, poskytnutí seznamu veřejných zakázek plánovaných zahájení v roce 2022 s předpokládaným termínem zadávacího řízení a zaslání kopíí smluv, žádost o informace ze spisu k dopravnímu přestupku, týkající se osoby žadatele.

Z celkového počtu žádostí byly dvě žádosti překvalifikovány, že se nejedná o poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a byly vyřízeny odborem výstavby územního plánování a životního prostředí sděleními, že se jedná o informaci podle §21 stavebního zákona č.183/2006 Sb. a podle zákona č.123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.

K dalším dvěma žádostem bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace odůvodněné tím, že v podané žádosti s přiloženými dokumenty nejsou uvedené dotazy předmětem řízení či v působnosti povinného subjektu a u druhé žádosti bylo odmítnuto podání informací ze spisu k dopravnímu přestupku související s osobou žadatele.

Při vyřizování stížnosti byla doplněna informace k původnímu vyjádření o prodeji a pronájmu movitého majetku, ke kterému v roce 2020 nedošlo a tudíž nebylo třeba stanovit prodejní nebo nájemní cenu a přidáno objasnění, že v případě darování nemovitého majetku je převod bezplatný, u prodeje či pronájmu pachtu, směně pozemků a vyřizování věcných břemen v pozemcích postupujeme podle Zásad prodeje a pronájmu nemovitých věcí.

 

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

Údaje o poskytnutých informacích jsou vyvěšeny na webových stránkách města.

Ve Vítkově dne 6. 1. 2022

 

Ing. Šárka Petrtýlová  v. r.

tajemnice MěÚ Vítkov

 

 

[1]   V případě, že bude počet této položky větší než 0, bude údaj podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zveřejněn formou přílohy této výroční zprávy.

 

Vyvěšeno: 18. 1. 2022

Datum sejmutí: 31. 1. 2023

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět