Obsah

Zpět

162/2022 - Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru vnitřní správy Městského úřadu Vítkově na dobu určitou 

Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru vnitřní správy Městského úřadu Vítkově na dobu určitou 

 

Druh a charakteristika práce: referent odboru vnitřní správy

Příjem a odesílání písemností, vedení evidence pošty a vedení podacího deníku prostřednictvím spisové služby. Příjem a odesílání dokumentů prostřednictvím veřejného přepravce a poštovního doručovatele.

Příjem a evidence datových zpráv prostřednictvím datové schránky města a předávání zpráv jednotlivým odborům. Plní funkci výpravny. Vedení evidence skladových karet a osobních karet zaměstnanců.

Obsluha telefonní ústředny. Podávání informací týkající se městského úřadu. Evidence příjmových pokladních dokladů a stvrzenkových bloků. Vedení skladu tiskopisů, kancelářských potřeb a úklidových prostředků.

Vedení elektronické podatelny.

 

Zařazení: neúředník

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

Předpokládaná délka pracovního poměru: 1 rok

Požadované vzdělání: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě

 • výhodou orientační znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

K  přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a  dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Platové zařazení: 7. platová třída, stupeň dle délky praxe (16980 - 24780,- Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zaměstnanecké benefity:

stabilní zaměstnavatel

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 11. 7. 2022; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT odboru vnitřní správy NA DOBU URČITOU – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:

Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, telefon: 556 312 203

Bc. Marcela Skalická, zástupce vedoucí odboru vnitřní správy, telefon: 556 312 209

 

 

Ve Vítkově dne 17. 6. 2022

Ing. Šárka Petrtýlová, v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 

 

Vyvěšeno: 17. 6. 2022

Datum sejmutí: 12. 7. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět