Obsah

Zpět

195/2022 - Výběrové řízení - strážník MP Vítkov

Město Vítkov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Místostarosta města Vítkova vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „strážník Městské policie Vítkov“

 

Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí


Možný nástup: vždy k prvnímu dni měsíce dubna, září nebo prosince

 

Podmínky:

 • státní občanství ČR

 • dosažení střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • starší 18 let

 • tělesná, zdravotní a duševní způsobilost

 • občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a,b zák. č.553/91 Sb., o obecní policii)

 • řidičský průkaz sk. B

 • uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel)

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a o dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • telefonní kontakt a e-mailovou adresu

 

Nabízíme: Práci, která má smysl. V době rekvalifikačního kurzu 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění (po dobu rekvalifikačního kurzu se navíc poskytuje motivační příspěvek ve výši 5 000 Kč/měsíc). Po absolvování školení odborné způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy po zapracování a dalších příplatků v souladu s §8 citovaného nařízení vlády a §131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a dalších zákonných příplatků. Dále náborový příspěvek 60 000 Kč, finanční příspěvek na důchodové pojištění, 25 dnů dovolené a další benefity v péči o zaměstnance.    

Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickému testu, orientačnímu testu ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti práce na PC, osobnímu pohovoru a lékařskému vyšetření.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.

Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov vždy alespoň 1 měsíc před uvedenými termíny nástupů v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména a adresy podavatele.  

Případné informace k výběrovému řízení podáme na služebně Městské policie Vítkov, nám. Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov, tel.: 556 312 277, 603 262 069, e-mail: mestska.policie@vitkov.info.

 

Ve Vítkově dne: 1. 8. 2022                                    

 

                                                                                                                                            Mgr. Martin Šrubař, v. r.

                                                                                                                                         místostarosta města Vítkova

Vyvěšeno: 1. 8. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět