Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI  21637/2022            

199/2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Sdružení nezávislých kandidátů PRO BŘEZOVSKO - Březová

Městský úřad ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: MUVI  21637/2022                                                                            Datum: 4. 8. 2022

 

ROZHODNUTÍ

 

Městský úřad ve Vítkově příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) příslušný registrační úřad rozhodl takto:

 

Podle ust. §23 odst. 3, písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí  registruje  kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů PRO BŘEZOVSKO, pro volby do zastupitelstva obce Březová, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 09.2022

 

O d ů v o d n ě n í

Dne 19. 7. 2022 podala volební strana  Sdružení nezávislých kandidátů PRO BŘEZOVSKO kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Březová, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 09.2022.

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 25.7. 2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.

Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zák. o volbách do zastupitelstev obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Podle ust. § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Ostravě.

Podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který rozhodnutí vydal.

        

                                                                                za Městský úřad Vítkov

                                                                                  Zdeňka Formánková

 

Rozdělovník:

Zmocněnec volební strany (nezávislý kandidát):

- Sdružení nezávislých kandidátů PRO BŘEZOVSKO: Kateřina Marethová, Březová 137

Zmocněnci volebních stran a nezávislí kandidáti, kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce:

- Sdružení nezávislých kandidátů Pro budoucnost obce – Ing. Ingrid Adamusová, Jančí 35, Březová

- Sdružení nezávislých kandidátů PRO BŘEZOVSKO II: Marie Schneiderová, Březová 124

- Sdružení nezávislých kandidátů NENÍ NÁM TO JEDNO:  Miroslava Kohutová, Leskovec 76,  Březová

- Sdružení nezávislých kandidátů Pro moderní a fungující obec: Kateřina Schustková, Lesní Albrechtice 63, Březová

 

Vyvěšeno: 4. 8. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět