Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI   21502/2022  

204/2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Komunistická strana Čech a Moravy - Čermná ve Slezsku

Městský úřad ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č. j.: MUVI   21502/2022                                                                          Datum: 4. 8. 2022

 

ROZHODNUTÍ

 

Městský úřad ve Vítkově příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) příslušný registrační úřad rozhodl takto:

Podle ust. §23 odst. 3, písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí registruje kandidátní listinu volební strany Komunistická strana Čech a Moravy pro volby do zastupitelstva obce Čermná ve Slezsku, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 09.2022.

 

O d ů v o d n ě n í

Dne 12.7.2022 podala volební strana Komunistická strana Čech a Moravy kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Čermná ve Slezsku, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 09.2022.

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 25. 7. 2022  registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.

Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zák. o volbách do zastupitelstev obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení: Podle ust. § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Ostravě.

Podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který rozhodnutí vydal.

        

                                                                                za Městský úřad Vítkov

                                                                                  Zdeňka Formánková

 

Rozdělovník:

Zmocněnec volební strany (nezávislý kandidát):

- Komunistická strana Čech a Moravy: Bc. Bronislava Balnarová, Čermná ve Slezsku 80

Zmocněnci volebních stran a nezávislí kandidáti, kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce:

- Obec pro občany: Josef Barbořák, Čermná ve Slezsku 32

- KDU-ČSL: Bc. Drahoslava Mikulenková, Čermná ve Slezsku 3

- NEZÁVISLÝ ČERMNÁ: Miroslav Hopp, Čermná ve Slezsku 60

 

Vyvěšeno: 4. 8. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět