Obsah

Zpět

Číslo jednací: 41508/2019-MZE-16212

Číslo spisu: 14LH17445/2019-16212

207/2019 - Ministerstvo zemědělství ČR. Opatření obecné povahy. Doplnění a změna OOP čj. 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Spisová značka.: 14LH17445/2019-16212

Č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Vyřizuje: Ing. Věra Sobotková, CSc.
Telefon: 221812748
E-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz
ID DS: yphaax8
Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
V Praze dne: 30. 8. 2019

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně:

 

I.

Vkládá se nový bod 2. 5., který zní:
„2. 5. se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 41508/2019-MZE-16212 2 s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tím dotčena.“

 

II.

Příloha č. 1 opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

 

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

 

IV.

Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

 

Odůvodnění:

Od vydání opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-16212 ze dne 3. 4. 2019, které je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

K vložení nového bodu 2. 5.:
Ustanovení § 51a odst. 1 lesního zákona umožňuje rozhodnout o nezbytných opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona. Odchylné opatření podle bodu 2. 5. spočívá v tom, že se na stanovenou dobu, tedy na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31. prosince 2022 umožňuje v kalamitou postižených regionech (viz příloha č. 1 - územní působnost tohoto opatření) použít k obnově lesa reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.

Toto odchylné opatření je odůvodněno potřebou, resp. nutností zabezpečit provedení obnovy lesů i v případech, kdy dojde v kalamitou postižených regionech k lokálnímu nedostatku sadebního materiálu ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky, a bude tedy třeba použít sadební materiál, který nebude splňovat podmínku stanovenou v § 29 odst. 1, věta prvá, lesního zákona. Reprodukční materiál smrku ztepilého je z ustanovení bodu 2. 5. vyloučen z toho důvodu, že jeho množství v potřebné kvalitě je na trhu dostatek i v kalamitou postižených regionech. Cílem tohoto opatření je zajištění dostatečného množství sadebního materiálu stanovištně vhodných, zejména melioračních a zpevňujících dřevin, potřebných pro vznik druhově pestrých lesních porostů, které budou lépe odolávat předpokládaným dopadům klimatické změny.

Tímto odchylným opatřením nejsou dotčeny ostatní povinnosti a omezení, stanovená v § 29 lesního zákona, zejména povinnost vlastníka lesa vést evidenci o původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa.

Dotčena nejsou ani pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, stanovená zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ke změně přílohy č. 1:

Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny okolností od doby vydání opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-16212 ze dne 3. 4. 2019, jak vyplývá ze skutečností známých Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, zejména z vyhodnocení vývoje napadení kalamitou zasažených oblastí na základě vyhodnocení dat z dálkového průzkumu země i terestrických šetření.

 

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

 

Ing. Václav Lidický
ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

 

 

Přílohy:

1. Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 4. uvedená v opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZe-16212 ze dne 3. 4. 2019 a opatření 2. 5. uvedené v tomto opatření.

 

Rozdělovník:
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - se žádostí o vyvěšení na úřední desce úřadu
Všechny obce na území České republiky - na vědomí a se žádostí o vyvěšení na úřední desce obecního úřadu (§ 173 odst. 1 správního řádu)
Krajské úřady – na vědomí 
 

Vyvěšeno: 2. 9. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět