Obsah

Zpět

Číslo jednací: 142 EX 00345/12-328

252/2022 - Exekutorský úřad Frýdek-Místek. Dražba nemovitosti v kú. Vítkov

Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
ID DS: 593q955, e-mail: podatelna@kocinec.eu, www.kocinec.eu
IČ: 71468706, zapsán u EK ČR pod ev.č. 142

Č.j. 142 EX 00345/12-328

 

Usnesení

o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

 

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 21.02.2012, č.j. 18EXE 581/2012-12, které nabylo právní moci dne 11.04.2012, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou č.j. 54C 99/2011-21 ze dne 21.07.2011, který nabyl právní moci dne 17.08.2011, vykonatelného dne 17.08.2011 a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Ostravě č.j. 117 C 212/2009-17 ze dne 03.09.2010, který nabyl právní moci dne 19.10.2010, vykonatelného dne 19.10.2010 v právní věci oprávněného: Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců čp. 224 / čo.63, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,

zast. JUDr. Oldřich Beneš, advokát, Mojmírovců čp. 805 / čo. 41, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,

k vymožení pohledávky v částce Jistina: 35 493,00 Kč, poplatek z prodlení za dobu do 10.8.2009 ve výši 4 214,00 Kč, poplatek z prodlení 2,5‰ z částky 15 426,00 Kč od 11.08.2009 do zaplacení, poplatek z prodlení 2,5‰ z částky 20 067,00 Kč od 06.06.2010 do zaplacení,, nákladů soudního řízení: 27 640,00 Kč, nákladů oprávněného v exekuci 8 796,70 Kč a nákladů této exekuce, jejichž výše se určuje samostatným rozhodnutím

proti povinnému: Stanislav Koval, nar. 14. 03. 1976, Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

rozhodl takto:

 

I.

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 30. 09. 2022 v 09:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 30. 09. 2022 v 09:30 hod. Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dále jen „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).

 

II.
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:

252-2022

spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/4 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 315 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Vítkov, kat. území Vítkov, a to:

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek

 

III.

Prohlídka nemovitostí určených k dražbě se uskuteční po předchozí domluvě s vykonavatelem. Zájemci o dražbu mohou kontaktovat vykonavatele a získat další informace na telefonním čísle 734 730 178, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese ek(zavináč)kocinec.eu

 

IV.

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. VI.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“.

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“.

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.

V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší jednoho roku.

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“;

b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu podatelna@kocinec.eu, a nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: 593q955

c) Zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence.

d) osobně v sídle soudního exekutora Frýdek-Místek, Farní 19, PSČ 738 01

Osoby, které mají zájem účastnit se elektronické dražby jako dražitelé, se musí registrovat a prokázat svou totožnost výše uvedeným způsobem nejpozději 24 hod. před okamžikem zahájení dražebního jednání.

 

V.

Výsledná cena draženého spoluvlastnického podílu na nemovitostech byla určena soudním exekutorem usnesením č.j. 142 EX 00345/12-320 částkou ve výši 60 000,00 Kč, a to na základě posudku znalce Ing. Marta Bílková, Metylovice 287, Metylovice, PSČ 739 49, ze dne 23.06.2022, pod č.j. 798-25/22, jehož předmětem bylo ocenění spoluvlastnického podílu na nemovitostech a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad snimi spojených.

 

VI.

Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny spoluvlastnického podílu na nemovitostech částkou ve výši 40 000,00 Kč.

Minimální výše příhozu se stanoví částkou 500,00 Kč.

 

VII.

Výše jistoty se stanoví částkou 11 000,00 Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit dražební jistotu buď v hotovosti v sídle exekutorského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet úschov soudního exekutora č.ú. 2104403719/2700, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před  zahájením elektronické dražby zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem 34512, který bude zájemci o koupi dražených nemovitostí sdělen soudním exekutorem poté, co se stane Registrovaným dražitelem na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v čl. III. této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě, a s uvedením specifického symbolu, který bude dražiteli přidělen elektronickým systémem dražeb.

Neúspěšným dražitelům bude jistota vrácena na účet uvedený při registraci na portálu www.exdrazby.cz.

 

VIII.

Práva a závady spojené s nemovitostmi, které jsou předmětem dražby, n e j s o u.

 

IX.

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou n e j s o u.

 

X.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti v rozsahu vydraženého spoluvlastnického podílu dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydraženého spoluvlastnického podílu na nemovitostech, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).

 

XI.

Soudní exekutor u p o z o r ň u j e, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí u soudního exekutora nejpozději do okamžiku zahájení dražebního jednání. V souladu s § 69 e.ř. ve spojení s § 336 f) o.s.ř. musí být uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží, o tomto následku musí být věřitel poučen v dražební vyhlášce. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnost vyplývají z obsahu spisu. Opožděné přihlášky exekutor usnesením odmítne, proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Jde-li o prodej jednotky v domě, soudní exekutor dále u p o z o r ň u j e, osobu odpovědnou za správu domu a pozemku), že se může domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí a jestliže ji přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 o.s.ř. Přihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, soudní exekutor odmítne.

 

XII.

Soudní exekutor v y z ý v á oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek. Pokud nepožádají o zaplacení před zahájením elektronické dražby, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336g o.s.ř.).

 

XIII.

Soudní exekutor v y z ý v á každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s § 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudního exekutora, a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením elektronické dražby, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

 

XIV.

Soudní exekutor u p o z o r ň u j e osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat listinami, doručenými soudnímu exekutorovi v některé z forem předepsané touto vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti (čl. III. této vyhlášky) nejpozději jeden den přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo prokázáno a toto usnesení soudní exekutor zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (336e odst 3) o.s.ř.). 

 

XV.

Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Bude-li více dražiteli učiněno stejné podání, bude příklep udělen tomu, komu svědčí předkupní právo a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání dražiteli, který byl určen losem. 

Od okamžiku zveřejnění osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podání běží účastníkům dražby lhůta pro námitky proti udělení příklepu v délce 24 hodin. Námitky je možné do sídla exekutorského úřadu doručit v některé z forem předepsané touto vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti (čl. III. této vyhlášky). V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne o nich soudní exekutor usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba předposledním podáním; toto výše tohoto podání bude obsaženo v usnesení, kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách, s určením okamžiku, od kterého je možné činit další podání. Dražba pokračuje do doby, dokud jsou činěna další podání (čl. I. odst. 3 této vyhlášky). Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách proti udělení příklepu není odvolání přípustné.

 

XVI.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz a doručí se osobám dle § 336k o.s.ř.

 

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudního exekutora ke Krajskému soudu v Hradci Králové, ve dvojím vyhotovení, písemně.

Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.

Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II., III., VII., IX. až XV. není přípustné. 

Další informace mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 734 730 178, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese ek(zavináč)kocinec.eu, nebo přímo v sídle Exekutorského úřadu Frýdek-Místek na adrese Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

 

Ve Frýdku-Místku dne 01. 08. 2022

 

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.
soudní exekutor

 

Za správnost vyhotovení zodpovídá Hana Sattori, pověřená soudním exekutorem

 

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.

V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

 

Doručuje se podle § 336c o.s.ř.:

 • oprávněnému
 • povinnému a manželu povinného
 • osobám, které mají k nemovitostem předkupní, věcné nebo nájemní právo
 • osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky
 • finančnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má povinný své bydliště
 • obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má povinný své bydliště
 • těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 • příslušnému katastrálnímu úřadu
 • obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost

 

Vyvěšuje se:

 • Úřední deska exekutora
 • Elektronická úřední deska exekutora
 • Úřední deska obce, v jejímž obvodu je nemovitost

 

Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad v jehož obvodu je nemovitost, aby dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým podle § 336c odst. 3) o.s.ř. ode dne obdržení do dne konání dražby.

 

Vyvěšeno: 4. 8. 2022

Datum sejmutí: 1. 10. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět