Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI  30198/2022

259/2022 - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADKOV A MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV

ODBOR VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov

 

SPIS. ZN.:

OVÚPŽP 3579/2021/Or

Č.J.:

MUVI  30198/2022

VYŘIZUJE:

Oršová

TEL.:

556 312 263

E-MAIL:

podatelna@vitkov.info

DATUM:

12.8.2022

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADKOV A MÍSTĚ A DOBĚ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

 

 

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pořizovatel územního plánu obce Radkov, v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Radkov pořizované zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona a termín konání veřejného projednání.

Veřejné projednání o Návrhu  Změny č. 1 územního plánu Radkov se uskuteční dne

19. září 2022 (pondělí) v 15:00 hodin

v zasedací místnosti  Obecní úřadu Radkov, Radkov č.p. 58.

 

Do Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Radkov je možné nahlížet:

 • na Městském úřadě Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, v kanceláři č. 302 – v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek po telefonické domluvě.

 • na Obecním úřadě v Radkově, v kanceláři starosty obce

 • v elektronické podobě na webových stránkách města Vítkova  mestsky-urad/uredni-deska/

 • v elektronické podobě na webových stránkách obce Radkov              https://www.obecradkov.cz/urad/uredni-deska/   v době od 15.8.2022 do 26.9.2022.

 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Radkov je zároveň doručováno veřejnou vyhláškou.

Do návrhu Změny č. 1 Územního plánu Radkov je možné nahlížet dle ustanovení § 20 stavebního zákona ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.  Návrh bude k dispozici k nahlédnutí od 15.8.2022 do 26.9.2022.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené osoby do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 26.9.2022, podat námitky proti návrhu územního plánu, a to pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Při podání námitky je nutno uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne veřejného projednání  každý uplatnit své připomínky, tj. do 26.9.2022. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky sousední obce. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 55b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 mohou do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 26.9.2022, uplatnit dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, stanoviska. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:  Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Ivana Oršová, v.r.

  referent odboru výstavby, územního plánování  a životního prostředí

 

Přílohy: 

 

 

Obdrží:

Orgán územního plánování:
Obec Radkov, IDDS: pa6bjfc, sídlo: Radkov č.p. 58, 747 84 Melč

 

Sousední obce:
Obec Melč, IDDS: 6ykbctg
Obec Větřkovice, IDDS: i27bjnh
Obec Březová, IDDS: qw2bfak
Město Hradec nad Moravicí, IDDS: bybbhh4
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01  Vítkov 1
 

Dotčené orgány:
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4, sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4, sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, 110 00  Praha 1-Staré Město
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, IDDS: z49per3, sídlo: Libušina č.p. 502/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  Ostrava 2

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f, sídlo: Na Bělidle č.p. 724/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive, sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava 30
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezský a Olomoucký, IDDS: da5adv2, sídlo: Veleslavínova č.p. 1598/18, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00  Ostrava 2
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IDDS: 8x6bxsd, sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00

Ostrava 2

- odbor územního plánování a stavebního řádu

- odbor kultury a památkové péče

- odbor životního prostředí a zemědělství

 • orgán ochrany přírody a krajiny
 • orgán státní správy lesů
 • vodoprávní úřad
 • orgán ochrany zemědělského půdního fondu
 • orgán ochrany ovzduší a integrované prevence

- odbor dopravy a chytrého regionu

Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01 Vítkov 1

- odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí,

 • orgán státní památkové péče
 • orgán státní správy lesů
 • vodoprávní úřad
 • orgán ochrany přírody a krajiny
 • orgán státní správy odpadového hospodářství
 • silniční správní orgán

 

Oprávněný investor:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq, sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr, sídlo: Úprkova č.p. 795, Přívoz, 702 00  Ostrava 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd, sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, 101 52 Praha 10
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, sídlo: Kíšská č.p. 940/96. Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
 

Ostatní orgány:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 9
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr, sídlo: Junkových č.p. 2802/2, 155 00  Praha 5
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn, sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8
Lesy ČR s.p., IDDS: e8jcfsn, sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
Česká geologická služba, Správa oblastních geologů, IDDS: siyhmun, sídlo: Klárov č.p. 131/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011


Ing.arch. Haluza Jaroslav, Jaroslav, IDDS: fvq444c, sídlo: Nádražní č.p. 2924/73, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2  s žádostí o účast na veřejném projednání.


 

Vyvěšeno: 15. 8. 2022

Datum sejmutí: 27. 9. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět