Obsah

Zpět

343/2022 - Výběrové řízení na obsazení funkce - referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí - Městského úřadu ve Vítkově, na dobu neurčitou.

Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na obsazení funkce - referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí - Městského úřadu ve Vítkově, na dobu neurčitou.

 

Druh práce: referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově

Charakteristika práce: Výkon speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích v rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zajišťování a příprava podkladů pro vodoprávní úřad.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: ORP  Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

 • výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě

 • výhodou orientace v zákoně č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách

 • a v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

k přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Platové zařazení: 10. platová třída (23390– 34370,- Kč), stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Zaměstnanecké benefity:

Stabilní zaměstnavatel

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 5. prosince 2022, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v  zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Vítkov – doba neurčitá - neotvírat“, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:

Ing. Miroslava Kunzová, vedoucí OVÚPŽP, tel.: 556 312 260

Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel: 556 312 203

 

Ve Vítkově dne 14. listopadu 2022

 

Ing.  Šárka Petrtýlová v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 

Vyvěšeno: 14. 11. 2022

Datum sejmutí: 6. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět