Obsah

Zpět

Číslo jednací: 203 Ex 38704/11-114

344/2022 - Exekutorský úřad Přerov. Dražba nemovitosti v kú. Čermná ve Slezsku

Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha • 750 02 Přerov, Komenského 38
tel: 588 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú. 175 236 496/0300 » var. symbol: 3870411

značka oprávněného: 2092591803

 

USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Opavě dne 22.8.2011, č.j. 22EXE1586/2011-27, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 12.5.2011, č.j. 125EC193/2009-46 vydal Okresní soud v Opavě k uspokojení pohledávky oprávněného: Czechoslovak Capital Partners a.s. (dříve Šestý uzavřený investiční fond, a.s.), Na Florenci 1332/23, 11000 Praha Nové Město, IČO 24213276, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 69258121, proti povinnému: Barbora Balogová, Čermná ve Slezsku 11, 74901 Čermná ve Slezsku, nar. 4.6.1971, Dezider Balog, Čermná ve Slezsku 10, 74901 Čermná ve Slezsku, nar. 10.1.1971, v částce 31 775,74 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

 

Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovité věci

 

I.

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz

Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

Zahájení elektronické dražby: dne 11.1.2023 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 11.1.2023 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).

 

II.

Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:

LV 40
KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Opava
Okres: Opava
Obec: Čermná ve Slezsku
Kod k.ú.: 619761 Čermná ve Slezsku
Podíl: 8/576 Barbora Balogová

Pozemky:
Parcela                              Výměra m2                                             Druh pozemku
576                                     475                                                             zahrada

St. 176 149 zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Čermná ve Slezsku, č.p. 61, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 176

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:

Vedle objektu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situována zděná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce
- studna
- žumpa
- přípojky IS

 

III.

Výsledná cena draženého spoluvlastnického podílu na nemovitostech a jejich příslušenství činí částku 15.000,- Kč.

 

IV.

Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na částku 10.000, - Kč.

 

V.

Výše jistoty se stanovuje na částku 7.500,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu na účet exekutora nebo v hotovosti do pokladny exekutora, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu. Jistotu lze uhradit před dražbou v hotovosti v Exekutorském úřadě v Přerově, soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy nebo na účet 244793959/0300 vedený u ČSOB, a.s., variabilní symbol 1103870411, jako specifický symbol použije zájemce rodné číslo nebo IČO dražitele. K jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li do zahájení dražby zjištěno, že došla na účet soudního exekutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří zaplatí dražební jistotu.

 

VI.

Práva a závady spojené s draženými nemovitostmi: Na dražených nemovitostech neváznou žádná práva ani závady.

 

VII.

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. 

 

VIII.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).

 

IX.

Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí.

K zaplacení nejvyššího podání určuji lhůtu 15 dní, která počne běžet právní mocí usnesení o příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit na účet exekutorského úřadu 175236496/0300, VS 1203870411 nebo složením částky v hotovosti u exekutorského úřadu proti potvrzení. Nebude-li nejvyšší podání zaplaceno včas, bude nařízena opětovná dražba, s vyloučením toho vydražitele, který své nejvyšší podání v minulosti nezaplatil.

 

X.

Při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných pohledávek za povinným přiznaných vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. anebo pohledávek za povinným zajištěných zástavním právem na prodávaných nemovitostech, než pro které byl nařízen tento výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí u podepsaného soudního exekutora nejpozději do zahájení dražebního jednání. Oprávněný a další věřitelé mohou své pohledávky za povinným přihlásit, jen jestliže jim byly přiznány vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. po právní moci usnesení, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem výše uvedených nemovitostí. V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se věřitel domáhá, a požadovaná výše příslušenství této pohledávky. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o pohledávku přiznanou vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. anebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem na prodávaných nemovitostech. 

K přihlášce, v níž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího příslušenství, exekutor nebude přihlížet.

 

XI.

Exekutor vyzývá oprávněného a ostatní věřitele povinného, kteří přihlásili nebo podle výroku X. tohoto usnesení přihlásí u podepsaného soudního exekutora své pohledávky za povinným, aby sdělili exekutorovi, zda žádají zaplacení svých pohledávek. Nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít. Převzetím dluhu nastoupí vydražitel na místo povinného; souhlas věřitele se přitom nevyžaduje. Je-li pohledávka, do níž nastoupil vydražitel místo povinného jako dlužník, zajištěna zástavním právem na prodávaných nemovitostech, působí zástavní právo vůči vydražiteli.

 

XII.

Přihláška pohledávky musí dojít exekutorovi nejpozději do zahájení elektronické dražby (§ 336o odst. 2 písm. f) o.s.ř.). Později došlé přihlášky exekutor odmítne.

 

XIII.

Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo.

 

XIV.

Osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé, a to nejpozději do zahájení elektronické dražby. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li osoba již svědčí předkupní právo toto právo uplatnit při dražbě, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě shodné pro uhrazení dražební jistoty (v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutorovi). Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno. Dražitel s připuštěným předkupním právem bude v systému v elektronickém systému dražby označen zelenou hvězdičkou. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

 

XV.

Registrace dražitelů (§ 336 odst. 2 písm. a) o.s.ř.) do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese www.okdrazby.cz , sekce Registrace/Přihlášení.

 

XVII.

Způsob elektronické dražby (§ 336o odst. 2 písm. b) o.s.ř.):

1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz .

Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit jen přihláškou k účasti na dražbě (registrační formulář systému www.okdražby.cz) podepsanou

a) před soudním exekutorem nebo jeho zaměstnancem v sídle exekutorského úřadu po prokázání totožnosti platným dokladem totožnosti

b) úředně ověřeným podpisem

c) zaručeným elektronickým podpisem dražitele nebo účastníka dražby. Prosté zaslání datovou schránkou bez elektronického podpisu účastníka není dostačující.

2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.

3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.

4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitost, kterou chce dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby.

5. Z administrativních důvodů doporučujeme přihlášení k dražbě již současně s odesláním dražební jistoty. Již v tento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude dražit jako prostý dražitel nebo dražitel s předkupním právem, aby bylo možné jeho předkupní právo před dražbou ověřit a povolit. Postup pro přihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby není možné přistoupení dalších dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili!

6. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.

7. V termínu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským jménem a heslem může od okamžiku zahájení dražby přihazovat.

8. Za shodné podání se považuje podání učiněné nejméně dvěma dražiteli ve shodný okamžik. Tzv. „dorovnávání“ na podání jiného dražitele není přípustné. To neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo – v případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo.

9. Způsob určení vydražitele v případě podle § 336j odst. 1 věta druhá o.s.ř.: Při shodě podání bude vydražitel určen losem. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání se činí elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším vylosovaným číslem bude udělen příklep.

10. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.

11. Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem( §336j odst. 1 věta první o.s.ř.)

12. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.

13. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání; v opačném případě exekutor udělí příklep.

14. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby. Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.

15. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 336o odst. 2 písm. e) o.s.ř.)

 

Poučení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávněný, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora. O odvoláni rozhoduje Krajský soud v Ostravě.

Odvolání jen proti výrokům I., II., VI., VIII., IX., X., XI, XII., XIII., XIV, XV a XVI. a XVII tohoto usnesení není přípustné.

 

V Přerově dne 10.11.2022

 

Mgr. Pavel Ščučinský, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

 

 

Dražební vyhláška se doručuje:
1x oprávněný
1x povinný
1x manžel povinného
1x osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem
1x osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky
1x osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
1x finanční úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo)
1x obecní úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo)
1x finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost
1x obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost (žádáme o vyvěšení vyhlášky na úřední desku, popř. vyhlášku nebo její podstatný obsah zveřejnit způsobem v místě obvyklým)
1x orgán OSSZ
1x zdravotní pojišťovna
1x katastrální úřad
1x obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
1x vyvěšení na úřední desce soudního exekutora

 

Vyvěšeno: 14. 11. 2022

Datum sejmutí: 12. 1. 2023

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět