Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI  76208/2022

350 / 2022 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici  č. III/44327, č. II/442, MK  Na přehradu a MK K chatovišti  v obci Kružberk

ČJ:                           MUVI  76208/2022

SP. ZNAČKA:        os/8848/2022/Gr

VYŘIZUJE:             Jiří Grigier

TEL.:                      556312245

E-MAIL:                 grigier@vitkov.info

DATUM:                 15.11.2022

 

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici  č. III/44327, č. II/442, MK  Na přehradu a MK K chatovišti  v obci Kružberk

 

Městský  úřad  ve  Vítkově, odbor služeb, vykonávající podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124  odstavce 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), vydává jako věcně a funkčně příslušný správní úřad podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto oznámení:

Městský  úřad ve Vítkově, odbor služeb obdržel dne 07.09.2022 žádost Obce Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk, o stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení § 77 odst. 1 písmena c) zákona o silničním provozu v rozsahu.

 

Úsek úpravy:       

 

Místní komunikace K chatovišti

- komunikace IV. třídy ev. č. 2d od místa křížení se silnici č. III/44327, resp. od budovy č.p. 21 po chatovištěm v k.ú. Kružberk,    

 

Silnice III/44327

-v místě křížení s místní komunikaci IV. třídy ev.č. 2d K chatovišti v k.ú. Kružberk

 

Místní komunikace Na  přehradu

komunikace IV. třídy, ev. č. 3d v místě křížení se silnici č. II/442 a v místě křížení se silnici č. III/44327 v k.ú. Kružberk

 

Silnice č. II/442 a č. III/44327

- v místě křížení s místní komunikaci  IV. třídy ev. č. 3d  Na přehradu v k.ú. Kružberk

                 

Způsob úpravy:  Místní komunikace K chatovišti

- na se silnici č. III/44327 před místem křížení s MK K chatovišti v obou směrech jízdy se osadí SDZ B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (10t) + E3a Vzdálenost (180m) + E7b Směrová šipka pro odbočení, ve směru od Vítkova se doplní absentující SDZ P2 Hlavní pozemní komunikace,

- na místní komunikaci ve směru od místa křížení se silnici III/44327 se osadí B20a (30) Nejvyšší dovolená rychlost  

- na místní komunikaci u domu č.p. 21 ve směru k chatovišti se osadí SDZ B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (10t), byla prověřena možnost otočení směrodatného vozidla před základní značkou B13

- na místní komunikaci při výjezdu z chatoviště ve směru na silnici III/44327 SDZ B20a Nejvyšší dovolená rychlost (30) + B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (10t)

 

Místní komunikace Na přehradu

- na místní komunikaci v místě křížení se silnici č. III/44327 ve směru na přehradu zrušit stávající SDZ B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a B20a Nejvyšší dovolená rychlost (30) + E13 Dodatková tabulka s textem nebo symbolem a nahradit je SDZ B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E13 (MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU S OKAMŽITOU HMOTNOSTÍ DO 10t) a B20a Nejvyšší dovolená rychlost (30)

- na silnici č. III/44327 v místě křížení s místní komunikaci Na přehradu v obou směrech osadit předběžné značení B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E13 (MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU S OKAMŽITOU HMOTNOSTÍ DO 10t) a E7b Směrová šipka pro odbočení, ve směru do Vítkova doplnit absentující SDZ P2 Hlavní pozemní komunikace

- na místní komunikaci v místě křížení se silnici č. III/44327 doplnit P4 Dej přednost v jízdě                

- na silnici č. III/44327 se zruší V1a Podélná čára souvislá a nahradí se V 2b Podélná čára přerušovaná, současně se zruší B29 Zákaz stání.  

- na místní komunikaci v místě křížení  se silnici II/442 se zruší stávající B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a B20a Nejvyšší dovolená rychlost (30)  + E13 Dodatková tabulka s textem nebo symbolem a nahradit je SDZ B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E13 (MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU S OKAMŽITOU HMOTNOSTÍ DO 10t) a B20a Nejvyšší dovolená rychlost (30).

- na silnici II/442 v místě křížení s místní komunikaci Na přehradu v obou směrech osadit  předběžné značení B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E13 (MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU S OKAMŽITOU HMOTNOSTÍ DO 10t) a E7b Směrová šipka pro odbočení, na silnici doplnit P 2 Hlavní pozemní komunikace a na místní komunikaci P4 Děj přednost v jízdě, na silnici ve směru do Vítkova doplnit B20a Nejvyšší dovolená rychlost (50).

 

Dokumentace – 2x situace dopravního značení zpracované autorizovanou osobou Dopravní značení Tkadleček, Grudova 4, 747 05 Opava je přílohou tohoto oznámení.

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb podle ustanovení § 172 odst. 1) zákona o správním řízení

oznamuje

dotčeným osobám a dotčeným orgánům návrh opatření, obecné povahy ve věci stanovení výše uvedené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které je zdejším úřadem vedeno podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Správní úřad vyhodnotil dopravní situaci v daném úseku, zejména s ohledem na stavebně technický stav obou komunikací, který neumožňuje pohyb silničních vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 10 t a na kterých je zaveden smíšený provoz. Podkladem se stala dokumentace, kterou žadatel opravil na základě závěru projednání s Policii ČR DI Opava č.j. KRPT-220476-2/ČJ-2022-070606-01 dne 15.09. 2022.

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb konstatuje, že návrhem má všechny podklady pro vydání opatření obecné povahy v dané věci a proto v souladu s § 172 odstavce 1) správního řádu, dává účastníkům řízení před vydáním opatření obecné povahy možnost vyjádřit se k podkladům opatření.

 

Usnesení

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb v souladu s ustanovením § 136 zákona o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, určuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům:

 

Účastníci řízení:     

- Obce Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Joži Davida 2, 746 01 Opava

- dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí a jejich zástupci

 

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, Dopravní inspektorát, Hrnčířská 17, 746 25 Opava lhůtu ve  které mohou uplatnit své připomínky či námitky k oznámenému opatření obecné povahy ze dne 15.11. 2022 pod č.j. MUVI 76208/2022 vedeného spisu OS/8848/2022/Gr doručovaném společně s tímto usnesením. Je stanovena 30-ti denní lhůta ode dne doručení oznámení o zahájení opatření obecné povahy a tohoto usnesení (doručení veřejnou vyhláškou). Připomínky či námitky budou podávány písemnou formou a k později uplatněným připomínkám či námitkám se nebude přihlížet.

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje ustanovení  § 25 zákona  o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, doručení se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. Písemnost  se  zveřejní  též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Lhůta k podání písemných připomínek nebo námitek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 174 odst. 1 zákona o správním řádu za podmínek definovaných v ustanovení § 39 zákona o správním řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 zákona o správním řádu.

Do spisu (do podkladu rozhodnutí) mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle Městského úřadu ve  Vítkově,  odboru  služeb  v kanceláři  č. 117, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov každý pracovní den –pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod; úterý, čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a pátek od 8:00 do 13:00 hod. nejlépe po předchozí telefonické domluvě, tel 556 312 245.

 

Poučení

Podle ustanovení § 172 zákona o správním řádu mohou v průběhu řízení dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nahlédnout do spisu tohoto řízení, pořizovat si z něho výpisy a ve stanovené lhůtě uplatnit připomínky či námitky. Vlastníkům nemovitosti zákon stanoví 30-ti dnů od jeho zveřejnění. Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od dotčeným vlastníkům nemovitostí nestanoví zákon lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to ve stejné délce 30-ti dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení na úřední desce. K později uplatněným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží a zmeškání úkonů nelze prominout.

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad, odbor služeb, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

„otisk úředního razítka“

 

Jiří Grigier, v.r.

oprávněná úřední osoba

referent odboru služeb

 

Příloha: Dokumentace – 2x situace  (1.86 MB)

 

Rozdělovník

Účastníci řízení:     

- Obec Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Joži Davida 2, 746 01 Opava

- dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí a jejich zástupci

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, Dopravní inspektorát, Hrnčířská 17, 746 25 Opava

 

 

 

S žádosti o vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Vítkov, odbor služeb, oddělení kultury, nám. J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov

- Obec Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk

 

Opatření  obecné  povahy – stanovení  místní úpravy na pozemních komunikacích musí být vyvěšeno po dobu 15 – ti dnů na úřední desce Městského úřadu ve Vítkově a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno: 16. 11. 2022

Datum sejmutí: 2. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět