Obsah

Zpět

Číslo jednací: MUVI  79400/2022

356/2022 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/46214 Březová - Jančí

ČJ:                           MUVI  79400/2022

SP. ZNAČKA:        os/10388/2022/Gr

VYŘIZUJE:             Jiří Grigier

TEL.:                      556312245

E-MAIL:                 grigier@vitkov.info

DATUM:                 24.11.2022

 

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/46214 Březová - Jančí

 

Městský  úřad  ve  Vítkově, odbor služeb, vykonávající podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124  odstavce 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), vydává jako věcně a funkčně příslušný správní úřad podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto oznámení:

Městský  úřad ve Vítkově, odbor služeb, na základě získaných poznatků z častých dopravních nehod na silnici č. III/46214 v úseku Březová – Jančí, zejména dopravní nehody ze dne 07.09. 2022 s následkem smrti přijal závěr, k vydání stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení § 77 odst. 1 písmena c) zákona o silničním provozu v rozsahu:

 

Úsek úpravy:      

- silnice č. III/46214 v úseku Březová – Jančí v místě křížení se silnici č. III/4629

 

Způsob úpravy: 

- na obou ramenech silnice č. III/46214 se zruší SDZ P4 „Dej přednost v jízdě“ a nahradí se SDZ P6 „Stůj dej přednost v jízdě“ 

- na obou ramenech silnice č. III/46214, v místě křížení se silnici č. III/4629 se na vozovku vyznačí VDZ V 6b „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“   

 

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb podle ustanovení § 172 odst. 1) zákona o správním řízení

oznamuje

dotčeným osobám a dotčeným orgánům návrh opatření, obecné povahy ve věci stanovení výše uvedené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které je zdejším úřadem vedeno podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Správní úřad vyhodnotil dopravní situaci v daném úseku, zejména, že se jedná o úsek  častých dopravních nehod, úsek na kterém se stala dopravní nehoda dne 07.09. 2022 s následkem smrti. Dopravní opatření výrazně  zpomalí provoz, vynutí zastavení vozidla v místě křižovatky a zdůrazní přednost projíždějících vozidel po hlavní silnici. Přitom přihlížel k vyjádření Policie ČR KŘPMSK ÚO Opava DI Opava č.j. KRPT-231377-2/ČJ-2022-07 ze dne 05.10.2022.

Opatřením se zvýší bezpečnost silničního provozu v daném úseku.   

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb konstatuje, že návrhem má všechny podklady pro vydání opatření obecné povahy v dané věci a proto v souladu s § 172 odstavce 1) správního řádu, dává účastníkům řízení před vydáním opatření obecné povahy možnost vyjádřit se k podkladům opatření.

 

Usnesení

Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb v souladu s ustanovením § 136 zákona o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, u r č u j e  účastníkům řízení a dotčeným orgánům:

 

Účastníci řízení:     

- Městys Březová, Březová 106, 747 44 Březová u Vítkova 

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Joži Davida 2, 746 01 Opava

- dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí a jejich zástupci

 

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, Dopravní inspektorát, Hrnčířská 17, 746 25 Opava

 

lhůtu ve  které mohou uplatnit své připomínky či námitky k oznámenému opatření obecné povahy ze dne 24.11. 2022 pod č.j. MUVI 79400/2022 vedeného spisu OS/10388/2022/Gr doručovaném společně s tímto usnesením. Je stanovena 30-ti denní lhůta ode dne doručení oznámení o zahájení opatření obecné povahy a tohoto usnesení (doručení veřejnou vyhláškou). Připomínky či námitky budou podávány písemnou formou a k později uplatněným připomínkám či námitkám se nebude přihlížet.

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje ustanovení  § 25 zákona  o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, doručení se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. Písemnost  se  zveřejní  též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Lhůta k podání písemných připomínek nebo námitek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 174 odst. 1 zákona o správním řádu za podmínek definovaných v ustanovení § 39 zákona o správním řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 zákona o správním řádu.

Do spisu (do podkladu rozhodnutí) mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle Městského úřadu ve  Vítkově,  odboru  služeb  v kanceláři  č. 117, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov každý pracovní den –pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod; úterý, čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a pátek od 8:00 do 13:00 hod. nejlépe po předchozí telefonické domluvě, tel 556 312 245.

 

Poučení

Podle ustanovení § 172 zákona o správním řádu mohou v průběhu řízení dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nahlédnout do spisu tohoto řízení, pořizovat si z něho výpisy a ve stanovené lhůtě uplatnit připomínky či námitky. Vlastníkům nemovitosti zákon stanoví 30-ti dnů od jeho zveřejnění. Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od dotčeným vlastníkům nemovitostí  nestanoví  zákon  lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to ve stejné délce 30-ti dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení na úřední desce. K později uplatněným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží a zmeškání úkonů nelze prominout.

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad, odbor služeb, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.

 

„otisk úředního razítka“

 

 

Jiří Grigier, v.r.

oprávněná úřední osoba

referent odboru služeb

 

 

Rozdělovník

Účastníci řízení:     

- Městys Březová, Březová 106, 747 44 Březová u Vítkova 

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Joži Davida 2, 746 01 Opava

- dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí a jejich zástupci

 

Dotčené orgány:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, Dopravní inspektorát, Hrnčířská 17, 746 25 Opava

 

S žádosti o vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Vítkov, odbor služeb, oddělení kultury, nám. J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov

- Městys Březová, Březová 106, 747 44 Březová u Vítkova 

 

Opatření  obecné  povahy – stanovení  místní úpravy na pozemních komunikacích musí být vyvěšeno po dobu 15 – ti dnů na úřední desce Městského úřadu ve Vítkově a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno: 24. 11. 2022

Datum sejmutí: 10. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět