Obsah

Zpět

374/2021 - Rozpočet města Vítkova na rok 2022

ROZPOČET MĚSTA VÍTKOV na rok 2022

 

 

 

Příjmy Třída ORJ    Částka v tis. Kč 
Daňové 1xxx     98 694   
Nedaňové 2xxx     38 970   
v tom - odvody příspěvkových organizací 2122 2 Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o. 1 000   
  2122 3 Středisko volného času Vítkov, p. o. 170   
  2122 2 Technické služby města Vítkova, p. o. 2 078   
Kapitálové 3xxx     4 000   
Dotace 4xxx     37 846   
z toho - neinvestiční přijaté transfery 41xx     22 611   
          - investiční přijaté transfery 42xx     12 035   
          - konsolidované položky 4134   převody vlastním fondům  3 200   
Příjmy celkem       179 510   
 
Výdaje Třída ORJ   Částka v tis. Kč 
Běžné výdaje 5xxx     156 819   
z toho - odbor finanční   1   10 195   
         - odbor služeb   2   19 027   
         - odbor sociálních věcí   3   143   
         - městská policie   4   5 990   
         - odbor vnitřní správy   5   58 570   
         - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí   6   1 470   
         - odbor dopravy   8   20   
         - oddělení kultury   9   10 316   
         - odbor správních činností a živnostenský úřad   10,12   55   
         - neinvestiční příspěvky organizacím a dalším subjektům 5331 2 Mateřská škola Vítkov, p. o. 2 400   
  5331 2 Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o. 7 250   
         - v tom stipendia 250   
  5331 2 Středisko volného času Vítkov, p. o. 3 997   
  5331 2 Správa bytového fondu města Vítkova, p. o. 3 000   
  5331 2 Technické služby města Vítkova, p. o. 28 402   
         - závazný ukazatel na mzdové výdaje 21 375   
          - neinvestiční transfery 5xxx x Dotace a příspěvky cizím subjektům 2 584   
         -  převody vlastním fondům 5342 1 Fond zaměstnavatele 1 700   
  5344 1 Fond rozvoje a rezerv 1 500   
          - neinvestiční výdaje na krizové řízení 5903 5 Povinná rezerva 200   
Kapitálové výdaje 6xxx     38 075   
z toho - odbor finanční   1   3 820   
         - odbor služeb   2   20 360   
         - odbor vnitřní správy   5   7 555   
         - oddělení kultury   9   377   
         - investiční příspěvky místním částem   2   1 623   
         - investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 6351 2 Středisko volného času Vítkov, p. o. 1 184   
         - návratné finanční výpomoci 6451 2 Středisko volného času Vítkov, p. o. 3 156   
Výdaje celkem 6xxx     194 894   
 
Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje) - 15 384   
 
Financování Třída ORJ   Částka v tis. Kč 
Zdroje z minulých let 8115   zůstatky na běžných účtech k 31. 12. 2021 24 585   
Splátka dlouhodobých úvěrů 8124   rekonstrukce kina, skládka, investice a opravy - 9 201   
Financování celkem       15 384   
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu na https://monitor.statnipokladna.cz

Rozpočet města Vítkova byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 15. prosince 2021, pod č. usnesení: 1269/23.

 

Vyvěšeno: 17. 12. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět