Obsah

Územně analytické podklady

 

Loga

Územně analytické podklady jsou novým institutem územního plánování. Pořizují se podle § 26 a násl. stavebního zákona pro území obce s rozšířenou působností a jsou základním podkladem pro tvorbu územních plánů a regulačních plánů. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje území).

Pořizují se ve dvou etapách: První zahrnuje veškerý sběr údajů o území a povinným výstupem této etapy jsou tři výkresy: výkres limitů využití území, výkres hodnot území a výkres záměrů na provedení změn v území. Ve druhé etapě je pomocí SWOT analýz zpracován rozbor udržitelného rozvoje území a povinným výstupem druhé etapy je výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (tzv. problémový výkres).

Hlavním přínosem územně analytických podkladů je jejich pravidelná odborná aktualizace. V souladu se stavebním zákonem se územně analytické podklady aktualizují průběžně; v pravidelných dvouletých intervalech se pak pořizuje tzv. úplná aktualizace.

První územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Vítkov byly pořízeny k 31.12.2008 (ty jsou k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování) a byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. První úplná aktualizace územně analytických podkladů byla pořízena k 31.12.2010 (rovněž k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování) 


"Šance pro váš rozvoj"