Obsah

Územní plánování

Co to je územní plán

Územní plán je základní koncepční dokument města či obce, který řeší prostorové a funkční uspořádání území, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezuje zastavěné území obce, dále plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy určené ke změně stávající zástavby k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

Cílem řešení územního plánu je vytváření podmínek pro zajištění udržitelného rozvoje území, podmínek pro možný rozvoj obce a celého správního území.

Územní plán je základním podkladem pro územní rozhodování na území města a obcí, má stanovený proces projednávání a schvalují je zastupitelstva jednotlivých města a obcí.

Občané by měli před jakýmkoliv záměrem výstavby, změny užívání stávající stavby, změny využití území nebo před koupí pozemku za účelem výstavby, požádat si na odboru výstavby, územního plánování a životního protředí o vyjádření z hlediska územního plánu.

 

Nahlížení do územního plánu Vítkova

Do územního plánu města Vítkova lze nahlédnout do interaktivní mapy „Územní plán města Vítkova“ na webových stránkách města Vítkova, která se nachází v levé dolní části webových stránek.

V této aplikaci je možné zjistit k jednotlivým plochám a pozemkům podmínky pro využití plochy, kde je uvedeno hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití dané plochy.

Při kliknutí ukazatelem na pozemek nebo plochu se v pravé části objeví tabulka „Identifikace“. Pod odkazem „Podmínky pro využití plochy“ lze načíst podmínky možnosti umístění staveb nebo opatření v jednotlivých plochách.

Tato funkce je možná i pro územní plán Melč a územní plán Větřkovice. Je však nutné otevřít odkaz „vrstvy“, kde je možné načíst ÚP Vítkov, ÚP Melč, nebo ÚP Větřkovice.  Územní plány je možné otevírat pouze jednotlivě.

Pod odkazem „Vrstvy“ – „Výkresy platného územního plánu“ – lze po zatržení odkazu „Hlavní výkres (MSK)“ zobrazit územní plány celého správního území ORP Vítkov.  

 

Ke stažení: