Obsah

Územní plánování

Územní plánování je „trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Územní plánování řeší využití území a zásady jeho uspořádání. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, jehož podstatou je vyvážený vztah mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel“ dle definice Portálu územního plánování

Územní plán

Územní plánování je nástrojem státní správy pro racionální rozvoj určitého území. Územní plánování v ČR je legislativně upraveno stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., dalšími zákony a vyhláškami (viz kap. Legislativa). Legislativní úprava sleduje hlavní úkoly územního plánování (viz kap. Hlavní úkoly územního plánování) a vytváří nástroje k jejich dosažení (viz kap. Nástroje územního plánování).

 

Ke stažení: Občan a územní plán (680.74 kB)

 

Územní plán města Vítkova

  • Pořizovatelem územního plánu města Vítkova je Městský úřad Vítkov, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí. Komplexní informace o územním plánu vám rádi poskytnou právě pracovníci tohoto odboru.

  • Do vydané územně plánovací dokumentace včetně dokladové dokumentace je možné nahlížet na Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Vítkov, Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, nebo můžete využít mapový portál Moravskoslezského kraje

  • Platný územní plán města Vítkova, ve znění všech změn, najdete na mapovém portálu