Obsah

Územní plán města Budišov nad Budišovkou

Územní plán města Budišov nad Budišovkou byl schválen Zastupitelstvem města Budišov nad Budišovkou dne 14. 2. 2002 usnesením č. 11.II. 3) - 4). Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 ze dne 14. 2. 2002 o závazné části a užívání schváleného Územního plánu města Budišov nad Budšivkou nabyla účinnosti dne 12. 3. 2002.

Na 13. zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou konaném dne 5. 1. 2012 byla vydána formou opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu města Budišov nad Budišovkou. Opatření obecné povahy č. 01/2012 nabylo účinnosti dne 6. 1. 2012.

Na 14. jednání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou, které se konalo dne 8. února 2012, byla vydána usnesením č. 13b) Změna č. 3 územního plánu města Budišov nad Budišovkou. Opatření obecné povahy č. 02/2012 nabylo účinnosti dne 6.4.2012. Změna řeší úpravu textové části regulativů územního plánu.

Do územně plánovací dokumentace města Budišov nad Budišovkou je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova čp. 7 na náměstí Jana Zajíce, Vítkov a na Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou, odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování.

 

Opatření obecné povahy