Obsah

Územní plán obce Melč

Územní plán obce Melč byl schválen na 33. zasedání Zastupitelstva obce Melč dne 27.9.2004. Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 27.9.2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Melč nabyla účinnosti dne 13.10.2004.

Změna č. 1 územního plánu obce Melč byla vydána zastupitelstvem obce Melč formou opatření obecné povahy dne 25.8.2008. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 11.9.2008.

Změna č. 2 územního plánu obce Melč byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce Melč dne 21.6.2010. Opatření obecné povahy č. 01/2010 nabylo účinnosti dne 29.10.2010.

Změna č. 3 územního plánu obce Melč byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce Melč dne 12.5.2011. Opatření obecné povahy č. 01/2011 nabylo účinnosti dne 30.5.2011. Změna se týkala změny urbanizované zóny podnikatelské a zemědělské výroby U-VPZ v areálu bývalého statku v Melči na plochu přestavby P1 Smíšené zemědělské SZ. Zóna je koncipována jako jednotný komplex chovu zvířat, skladů krmiva, bramborárny, porážky zvířat, administrativy, bydlení majitelů, restaurace a penzionu se zázemím. Na areál navazuje chov a výkrm skotu bez tržní produkce mléka a zemědělskou výrobou – údržba krajiny pastvou v ekologickém zemědělství.


Změna č. 4 územního plánu obce Melč byla vydána formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce Melč dne 16.2.2012. Opatření obecné povahy č. 02/2011 nabylo účinnosti dne 19.3.2012. Změna řešila rozšíření stávající plochy U-SZ smíšené zemědělské v jihovýchodní části území o zastavitelnou plochu U-SZ smíšenou zemědělskou severozápadním směrem. V ploše bude umožněno rozšíření ekologického výkrmu mladého dobytka s vybudováním stáje.
 

Do územně plánovací dokumentace obce Melč je možné nahlédnout: na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova čp. 7 na náměstí Jana Zajíce, Vítkov; na obecním úřadě v Melči je možno nahlédnout do územně plánovací dokumentace a její dokladové části.

 

Opatření obecné povahy