Obsah

Územní plán obce Moravice

Územní plán Moravice byl spolufinancován z podprogramu 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ pro rok 2016 – „Územní plán“ akce „Územní plán MORAVICE i.č. 117D051000071“.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Územní plán obce Moravice byl vydán jako opatření obecné povahy č. 01/2019 na zasedání Zastupitelstva obce Moravice konaném dne 28.3.2019 usnesením č. 5/2019.  Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dnem 3.4.2019.

Do opatření obecné povahy č. 01/2019 - Územního plánu MORAVICE je možno nahlédnout v listinné podobě u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, u Obce Moravice.

Do opatření obecné povahy č. 01/2019 - Územního plánu MORAVICE je dále možno nahlédnout v listinné podobě včetně její dokladové části na Městském úřadě ve Vítkově, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.

Územní plán MORAVICE, opatřen záznamem o účinnosti bude uložen u obce MORAVICE. Územní plán poskytuje pořizovatel Městskému úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

 

Přílohy: