Obsah

Územní plán obce Větřkovice

Pro správní území obce Větřkovice byl dne 23. ledna 2017 vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Větřkovice na jeho XVII. Zasedání konaném dne 23. ledna 2017 usnesením č. 2/XVII „Územní plán Větřkovice“. Opatření obecné povahy č. 01/2017 nabylo účinnosti dne 9.2.2017.

 

 

Územní studie Větřkovice „U Hřiště“

Cílem studie je návrh využití plochy v lokalitě „U Hřiště“ určené územním plánem Větřkovice pro individuální bydlení. Územní studie byla pořízena z podnětu Obce Větřkovice. Územní studie řeší parcelaci pozemků pro umístění jednotlivých rodinných domů včetně možnosti napojení a umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury.   

 

 

Územní studie „Výstavba RD na pozemku p.č. 2181 v k.ú. Větřkovice – I. ETAPA“

Cílem této studie je návrh využití návrhové plochy pro bydlení označené územním plánem jako plocha Z5. Územní studie řeší I. ETAPU parcelace pozemku parc.č. 2181 k.ú. Větřkovice pro umístění jednotlivých rodinných domů včetně možnosti napojení a umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury.