Obsah

Územní plán města Vítkova

 

„Územní studie Vítkov – sever“

MěÚ Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil z vlastního podnětu v souladu  s ustanovením § 30 stavebního zákona územní studii na zástavbu návrhové plochy pro bydlení individuální v severní části města Vítkova pod názvem „Územní studie Vítkov – sever“, propojení ulic Těchanovická – Polní.

Dne 23.2.2018 dle ustanovení § 30 odst. 5 stavebního zákona schválil možnost jejího využití a podal návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie se tedy stává územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území.

Na základě prověření využitelnosti došlo ke změně územní studie obsahující upřesnění podmínek zásad využití území a úpravy stavební čáry pozemků č. 1 a č. 2. Pořizovatel schválil dne 25.9.2020 možnost využití změny „Územní studie Vítkov – sever“ jako podkladu pro další rozhodování v území.

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOV byl v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydán Zastupitelstvem města Vítkova na 29. zasedání konaném dne 16.7.2014 usnesením č. 1240/29 formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 01/2014 nabylo účinnosti dnem 1.8.2014.

Na pořízení Územního plánu získalo město Vítkov finanční podporu z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU. 

Loga povinné publicity

 

Projekt „ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOV" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

 

 

Změna č. 1 územního plánu města Vítkova 

 

Právní stav územního plánu Vítkov po Změně č. 1

 

Pro město Vítkov - lokalitu Skřivánčí pole a lokalitu Budišovská ulice, byl zpracován regulační plán. Ten byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 384/17 dne 29. května 2000. Závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou města č. 25/2000. V roce 2001 a 2002 proběhlo projednávání Změny č. 1 regulačního plánu, tato byla schválena Zastupitelstvem města Vítkova usnesením č.1092/37 dne 23.října 2002. Závazná část o užívání regulačního plánu vydaná Obecně závaznou vyhláškou č.4/2002 se nachází rovněž v části „Právní předpisy“.

 

„Změna č. 2 regulačního plánu Vítkov – lokalita Skřivánčí pole, Budišovská ulice“, kterou se regulační plán ruší

 

Změna č. 2 územního plánu Vítkova

 

Úplné znění územního plánu Vítkova po Změně č. 1 a č. 2

 

„Územní studie – NA LETNÍM KOPCI“

Městský úřad Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a pořizovatel územně plánovacích podkladů, pořídil na základě uložení pořízení územní studie v územně plánovací dokumentaci, v souladu s ustanovením § 30 stavebního zákona, územní studii na zástavbu návrhové plochy pro bydlení individuální v rodinných domech v západní části města Vítkova pod názvem „Územní studie – NA LETNÍM KOPCI“

Dne 8.11.2021 dle ustanovení § 30 odst. 5 stavebního zákona schválil možnost jejího využití a podal návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie se tedy stává územně plánovacím podkladem pro další rozhodování v území.