Obsah

Územní plán města Vítkova

 

„Územní studie RD – Vítkov – lokalita U nemocnice“ – varianta 3

MěÚ Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil z vlastního podnětu v souladu  s ustanovením § 30 stavebního zákona územní studii na zástavbu návrhové plochy pro bydlení individuální v severní části města Vítkova při výjezdu na Větřkovice pod názvem „Územní studie RD – Vítkov – lokalita U nemocnice“ – varianta 3.

Dne 27.4.2011 dle ustanovení § 30 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel schválil možnost jejího využití  a podal návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie se tedy stala územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území.

Dle ustanovení § 30 odst. 6 stavebního zákona pořizovatel prověřil aktuálnost řešení územní studie a konstatoval, že zůstává využitelná pouze její část.

Územní studie byla zpracována pro 38 samostatných RD umístěných ve třech řadách v návrhové ploše pro rodinnou zástavbu v lokalitě nad nemocnicí. Vydáním nového územního plánu byla tato plocha zmenšena a byla ponechána pouze jedna řada pro zástavbu rodinnými domy na západní straně zastavitelného území bezprostředně navazující na stávající zástavbu. Další část zastavitelného území byla územním plánem vypuštěna z návrhových ploch. Jednotlivé pozemky budou přístupné z místní komunikace ulice „Zemědělské“. Zrušením dalších dvou řad rodinných domů bude zrušen i návrh místní komunikace včetně sítí technické infrastruktury.

V souladu s ustanovením § 162 odst. 5 a odst. 7 stavebního zákona, § 22 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel dne 14.11.2018 potvrdil ověření aktuálnosti územní studie a vložil data o studii do evidence územně plánovací činnosti. Část územní studie se tedy nadále stává podkladem pro rozhodování v území.  

 

 

„Územní studie Vítkov – sever“

MěÚ Vítkov - odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil z vlastního podnětu v souladu  s ustanovením § 30 stavebního zákona územní studii na zástavbu návrhové plochy pro bydlení individuální v severní části města Vítkova pod názvem „Územní studie Vítkov – sever“, propojení ulic Těchanovická – Polní.

Dne 23.2.2018 dle ustanovení § 30 odst. 5 stavebního zákona schválil možnost jejího využití a podal návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie se tedy stává územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území.

 

ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOV byl v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydán Zastupitelstvem města Vítkova na 29. zasedání konaném dne 16.7.2014 usnesením č. 1240/29 formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy č. 01/2014 nabylo účinnosti dnem 1.8.2014.

Na pořízení Územního plánu získalo město Vítkov finanční podporu z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU. 

Loga povinné publicity

 

Projekt „ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOV" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

 

Pro město Vítkov - lokalitu Skřivánčí pole a lokalitu Budišovská ulice, byl zpracován regulační plán. Ten byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 384/17 dne 29. května 2000. Závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou města č. 25/2000. V roce 2001 a 2002 proběhlo projednávání Změny č. 1 regulačního plánu, tato byla schválena Zastupitelstvem města Vítkova usnesením č.1092/37 dne 23.října 2002. Závazná část o užívání regulačního plánu vydaná Obecně závaznou vyhláškou č.4/2002 se nachází rovněž v části „Právní předpisy“.

 

Změna č. 1 územního plánu města Vítkova