Obsah

Zpět

Technické zabezpečení akce Den města – Vítkov 2022

Výzva k podání cenové nabídky

Obracím se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky na zpracování zakázky „Technické zabezpečení akce Den města – Vítkov 2022“.

 

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pronájem mobiliáře, zajištění ozvučení a osvětlení akce „Den města – Vítkov 2022“.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny níže.

Předpokládaná hodnota: 70.000 Kč bez DPH

 

Rozsah požadované činnosti

Termín konání akce: 4. 6. 2022

Název akce: Den města – Vítkov 2022

Čas: 13:00 – 24:00 hod.

Místo: sportovní areál, Husova ulice, 749 01 Vítkov

 

Zadavatel

Město Vítkov

zastoupeno Ing. Pavlem Smolkou, starostou města

náměstí Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

IČO 00300870 / DIČ CZ00300870

 

Kontaktní osoby

František Smýkal, referent oddělení kultury

e-mail pro zaslání případných dotazů: smykal@vitkov.info

 

Ewa Farna

Manager: Pavel Trojan, +420 608 818 253

Stagemanager: Tomáš Jungvirt, +420 605 366 695

Zvukař: Václav Horák, +420 777 000 611 / Zdeněk Plášek, +420 774 627 475

Osvětlovač: Jan Ploner, +420 607 438 970 / Jiří Šulák, +420 606 594 142

 

Laura a její tygři

Karel Šůcha, mobil: + 420 725 555 752, e-mail: karel@lauranet.cz 

 

Specifikace poptávky

 

 1. Pronájem zastřešeného pódia

Rozměr: 10 x 8 m

Výška: min. 4 m (podlaha – střecha)

Výška pódia od země: v rozmezí 1 – 1,2 m

Zastřešení: ano

Schůdky: ano (pravá strana z čelního pohledu), z 1 strany zábradlí

Vybavení pódia pro světla a zvuk: viz příloha

Ostatní:

 • pódium musí být ze tří stran uzavřené;

 • konstrukce musí být uzpůsobena k zavěšení osvětlovací a ozvučovací techniky dle přiložených požadavků;

 • pódium musí být čisté, pevné, stabilní a bezpečné – musí splňovat všechny právní normy a předpisy;

 • zabezpečení pódia proti pádu osob (boky a zadní část);

 • praktikábl s protiskluzovou podlahou (dle požadavků účinkujících v příloze);

-    3 pojízdné risery rozměrech:

                                                    první - 3 x 2 x 0,4m (bicí)

                                                    druhý - 2 x 2 x 0,2m (klávesy)

                                                    třetí - 2 x 2 x 0,2m (basa)

 • přívod elektřiny (musí splňovat požadavky ČSN a veškeré bezpečnostní předpisy);

 • ukotvení pódia tak, aby odolávalo povětrnostním vlivům.

Využití pódia: vystoupení hudebních skupin

Umístění pódia: fotbalové hřiště (tráva)

 

 1. Pronájem obslužného stanu
 • Umístění vedle pódia. Musí na sebe navazovat.

 • Obslužný stan musí být s pódiem propojen tak, aby byl možný pohyb účinkujících a techniky mezi stanem a pódiem suchou cestou.

 • Rozměr 6 x 3 m, ze čtyř stran uzavřený.

 • Účel – pro technickou obsluhu kapel (složení nástrojů a techniky).

Umístění stanu: fotbalové hřiště (tráva)

 

 1. Pronájem přístřešku pro zvukaře
 • Rozměr přístřešku min. 3 x 3 m.

 • Ze tří stran krytý bočními plachtami, které budou namontovány dle požadavků techniků.

 • Ukotvení/zabezpečení přístřešku tak, aby odolával povětrnostním vlivům. Přístřešek bude umístěn na asfaltovém povrchu (pod diváckou tribunou).

 

Ostatní informace k bodu a) – c)

Termín navezení mobiliáře a stavba pódia a stanů: 3. 6. 2022 (pátek) od 08:00 hod.

Termín předání hotového díla: 3. 6. 2022, nejpozději v 15:00 hod.

 

Termín demontáže a odvozu pódia a stanů, techniky bude zahájen: nejdříve 5. 6. 2022 od 01:00 hod.

Termín demontáže a odvozu bude ukončen: nejpozději 5. 6. 2022 v 10:00 hod.

Časy je nutno dodržet. Na hřišti budou probíhat další akce a plochu je potřeba uvolnit.

Po celou dobu (3. 6. – 5. 6. 2021) bude na telefonu uvedeném ve smlouvě dostupný technik schopný odstranit případné závady na pronajatých zařízeních.

Na zařízeních nebude umístěna žádná reklama.

Do ceny budou promítnuty náklady na montáž, demontáž, dopravu a případné další náklady spojené se zajištěním požadované služby.

 

 1. Mobilní osvětlení a zajištění osvětlení a světelných efektů profesionálním osvětlovačem

Zajištění osvětlení pódia a přístupové cesty k pódiu. Osvětlovačské práce budou zajištěny kvalifikovanou a způsobilou obsluhou dle požadavků v přílohách.

 

 1. Zajištění ozvučení profesionálním zvukařem

Ozvučení účinkujících dle časového harmonogramu – může být ještě mírně změněno:

 

Začátek

14:00 hod.

Reprodukovaná hudba

15:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava

15:00 hod.

 

15:30 hod.

Koncert

15:30 hod.

Míša Růžičková

16:30 hod.

vyklizení jeviště

16:30 hod.

 

16:45 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení

16:45 hod.

Projev starosty města

17:00 hod.

Vystoupení

17:00 hod.

SDH Vítkov

17:15 hod.

 

 

 

 

Příprava

17:00 hod.

 

17:15 hod.

Koncert

17:15 hod.

Desperádo

18:15 hod.

vyklizení jeviště

18:15 hod.

 

18:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava

18:30 hod.

 

19:00 hod.

Zahájení

19:00 hod.

Laura a její tygři

20:00 hod.

vyklizení jeviště

20:00 hod.

 

20:15 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

příprava

20:15 hod.

 

21:00 hod.

Koncert 

21:00 hod.

Ewa Farna

22:00 hod.

vyklizení jeviště

22:00 hod.

 

22:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

příprava

22:30 hod.

 

23:00 hod.

koncert

23:00 hod.

Special Band

24:00 hod.

vyklizení jeviště

24:00 hod.

 

24:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zvukařské práce budou zajištěny kvalifikovanou a způsobilou obsluhou, která splňuje veškeré zákonné požadavky pro tyto profese.

 • Veškerá ozvučovací i osvětlovací zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Za veškeré škody způsobené vadou těchto zařízení nebo neodbornou obsluhou zodpovídá dodavatel

 • Při realizaci předmětu dodávky dodrží dodavatel platné technické normy

 • Veškerá zařízení dodavatele budou splňovat požadavky na ochranu životního prostředí

 • Osvětlovači a zvukaři budou spolupracovat s technickým doprovodem kapel/účinkujících a pořadatele a budou se řídit se jejich pokyny.

 

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet první den po odeslání této výzvy uchazeči a končí dnem 28.1. 2022, 11:00 hod.

 

Způsob doručení:

Nabídka bude doručena v písemné formě v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky.

V zalepené obálce doručené do podatelny Městského úřadu ve Vítkově.

Obálka bude označena textem:

 

Veřejná zakázka

Technické zabezpečení akce Den města – Vítkov 2022

Neotvírat

Doručovací adresa: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Nabídka musí být podána ve formě vyplněného krycího listu a bude zpracována v českém jazyce.

K nabídce bude přiloženo:

 • prostá kopie ŽL nebo jiný doklad opravňující k tomuto druhu podnikání,

 • zkušenosti se zabezpečením obdobných akcí, vč. kontaktů (jméno a telefon osoby, která může poskytnout reference).

 

ZPŮSOB A HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH, která bude doložena v krycím listě.

 

PRÁVA ZADAVATELE

 • Zadavatel má právo na základě posouzení a hodnocení nabídek rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek a na zrušení veřejné zakázky.

 • Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah.

 

Ostatní:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Nedílnou součástí poptávky jsou:

1. Ewa Farna - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vystoupení skupiny (398.46 kB)

2. Technické podmínky – Laura 2021 (111.65 kB)

 

Ve Vítkově 18.1. 2022

Mgr. Martin Šrubař, v.r.

místostarosta města

 

 


 

KRYCÍ LIST NABÍDKY     

Veřejná zakázka malého rozsahu  na technické zabezpečení (mobiliář, osvětlení, ozvučení)  v rámci akce „Den města – Vítkov 2022“

 

Zadavatel:         Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

 

Uchazeč:                      .............................................................

Sídlo:                             .............................................................

Odpovědná osoba:   .............................................................

IČ:                                   .............................................................

DIČ:                                .............................................................    

Telefon:                        .............................................................

E-mail:                          .............................................................

 

NABÍDKOVÁ CENA:

Dodávka

Počet ks

Celková cena bez DPH

DPH

Celková cena
včetně DPH

Pronájem zastřešeného pódia 10 x 8 m

1 ks

,- Kč

,- Kč

,- Kč

Pronájem obsluž. stanu 6 x 3 m

1 ks

,- Kč

,- Kč

,- Kč

Pronájem přístřešku pro zvukaře 3 x 3 m

1 ks

,- Kč

,- Kč

,- Kč

Zajištění osvětlení akce

1 akce

,- Kč

,- Kč

,- Kč

Zajištění ozvučení

1 akce

,- Kč

,- Kč

,- Kč

CELKEM

 

,- Kč

,- Kč

,- Kč

 

 

Datum:

                                                                    

..……………………………………………………………………………..

    podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče     

   

Vyvěšeno: 18. 1. 2022

Datum sejmutí: 29. 1. 2022

Zodpovídá: Jan Dušek

Zpět