Obsah

Výběrové řízení na obsazení funkce  – referent odboru sociálních věcí na dobu neurčitou

Typ: Informace z úřadu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Vítkov 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na obsazení funkce 

– referent odboru sociálních věcí na dobu neurčitou

 

Druh a charakteristika práce: - referent sociálního odboru - sociální pracovník, romský poradce. Poskytování pomoci a poradenství rodinám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší, provádění šetření v rodinách, řešení zadluženosti a prevence ztráty bydlení, spolupráce s orgány a institucemi, s národnostními menšinami  

Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody, nejdříve od 01.09.2019

Požadované vzdělání:

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů),

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)

 • výhodou - praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • orientační znalost zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

k přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

 

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zvláštní příplatek v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zaměstnanecké benefity: v souladu s Fondem zaměstnavatele např. příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní, důchodové nebo životní pojištění, příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání, příspěvek na vitamíny, pružná pracovní doba a další.

Uzávěrka přihlášek: do 30. 7. 2019, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A ROMSKÝ PORADCE NA DOBU NEURČITOU – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace: Mgr. Hana Klapetková, tel.:556 312 222, vedoucí odboru sociálních věcí. 

 

Ve Vítkově dne 3. 7. 2019

 

Ing.  Šárka Petrtýlová

tajemnice Městského úřadu Vítkov


Vytvořeno: 3. 7. 2019
Poslední aktualizace: 3. 7. 2019 16:50
Autor: Jan Dušek