Obsah

Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru dopravy na úseku registru řidičských oprávnění na dobu neurčitou

Typ: Informace z úřadu
Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru dopravy na úseku registru řidičských oprávnění na dobu neurčitou 1Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru dopravy na úseku registru řidičských oprávnění na dobu neurčitou

Město Vítkov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Výběrové řízení na obsazení funkce referenta odboru dopravy na úseku registru řidičských oprávnění na dobu neurčitou

 

Druh a charakteristika práce:

 • zajišťování výkonu státní správy na úseku registru řidičů,

 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným osobám,

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění

 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy, řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství v souladu s §116 zák.č.361/2000 Sb.,

 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle  § 107  zák.č. 361/2000 Sb. a oznamuje je orgánům cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal

 • zakládá a provádí změny na kartách řidičů, neřidičů – bodové hodnocení řidičů, zápis přestupků, trestních činů, lékařských prohlídek, rozšíření řidičských oprávnění, omezení, včetně dalších souvisejících změn, které podléhají evidenci

 • eviduje školení profesní způsobilosti řidičů a zapisuje PZŘ do řidičských průkazů

 • vystavuje výpisy z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení

 • zpracovává a podává informace pro účely evidencí Policie ČR, soudů a ostatní správní orgánů

 • vydává  a vyměňuje paměťové karty systému digitální tachograf

 • vydává a vyměňuje paměťové karty řidičů a paměťové karty vozidel

 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamů o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení.

 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu

 

Zařazení:

úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení

 • uživatelská znalost práce na PC

 • výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě

 • orientační znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů; zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • řidičský průkaz skupiny B

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • datum a podpis uchazeče

 

K  přihlášce uchazeč připojí:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky

 • telefonní kontakt a e-mail

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

 

Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle délky praxe (19730 - 28920,- Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Zaměstnanecké benefity:

pružná pracovní doba

v souladu s Fondem zaměstnavatele:

 • stravenky

 • příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní pojištění;

 • jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání

 • jednorázový příspěvek na vitamíny

 • příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.

 

Uzávěrka přihlášek: do 10.06.2020 do 10:00 hodin; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU DOPRAVY NA DOBU NEURČITOU - neotvírat, s uvedením adresy podavatele

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Bližší informace:

Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, telefon: 556 312 203, Bc. Zdeněk Adamec, vedoucí odboru dopravy, telefon: 556 312 246.

 

Ve Vítkově dne 04.05.2020

Ing. Šárka Petrtýlová, v.r.

tajemnice Městského úřadu Vítkov

 


Vytvořeno: 4. 5. 2020
Poslední aktualizace: 4. 5. 2020 08:35
Autor: Jan Dušek